ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธนชน มุทาพรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0899377569
2นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898449416
3นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0812653815
4นายศักดิ์สว่าง สายโสรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0813217822
5นายสุรศักดิ์ ฦาชารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0815792205
6นายอนันต์ ชัชชวพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898490004
7นายวิเชียร เคนชมภูรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0879664289
8นายวิไล เบิบชัยภูมิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0868685954
9นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0846055153
10นายเสงี่ยม ทองละมุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0812664602
11นายวิชัย เพ็ชรเรืองศึกษานิเทศก์ เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878809836
12นายอภิชาติ พรหมฝายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0895800245
13นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0944979691
14นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
15นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
16นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
17นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
18นางสาวสาวิกา จักรบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818764116
19นางสาวสาวิกา จักรบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818764116
20นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
21นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
22นายสุนทร ศรีภิรมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0981299687
23นายวิชัย เพ็ชรเรืองศึกษานิเทศก์ เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878809836
24นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
25นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0944979691
26นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
27นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819554190
28นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
29นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0885957945
30นายวิชัย เพ็ชรเรืองศึกษานิเทศก์ เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878809836
31นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
32นายประเมิน บุญเสนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0933218982
33นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
34นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
35นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
36นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0944979691
37นายวิษณุ ฉลองขวัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817188079
38นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0944979691
39นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0944979691
40นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
41นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898447759
42นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
43นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
44นางรุจิรา วันนานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0817180803
45นางกัญญา ผาดีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0934208856
46นางวนิดา สุนครนักจัดการงานทั่วไป --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0897164179
47นางสาวสุลัดดา จูกระโทกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0817302540
48นางจงจินต์ วงษ์วิไลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0817607034
49นางอัมพร อัมรินทรารักษ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0804903551
50นางอัมพร อัมรินทรารักษ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0804903551
51นางศิริรัตน์ หาญเวชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0817093015
52นางศิริรัตน์ พันธ์ุรังกานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0821744832
53นายสันทัด ตั้งพงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0895805118
54นางสมมิตร ลาภารัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08199766195
55นายสนธยา ปราบนอกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0804867890
56นางสาวสมทรง พรหมณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817187596
57นายอุทิศ บุญเสนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0856118105
58นางสุภิต เจริญสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0879935512
59นางสาวเกศินี โชคสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0844303366
60นางวราภรณ์ ตวงวิไลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0892838387
61นางวรากรณ์ ทองจำรุูญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0898449485
62นางสาวกมลฉัตร จำนงบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0813938884
63นางสาวสุภัสศรณ์ พนมไพรพฤกษานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0899432286
64นายมงคล นกชัยภูมินิติกร ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0872624019
65นางสาวกรพินธ์ โชติราษ๊นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0812512275
66นางสาวสมลักษณ์ ศรียณานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0945306435
67นางขนิษฐา วิเศษแสงศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0878696279
68นางสาวอุ่นเรือน สุขมากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0896060605
69นางนวลพักตร์ เคนจัตุรัสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0844167788
70นางสาวนลพรรณ คิดพ่อค้านักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0883584793
71นางจันทร์หอม เบ้าลีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0811206066
72นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0817189631
73นางดวงพร ไตรเสนีย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0848349662
74นางศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0896309541
75นางยุวดี นาคคำไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร0819674952
76นางพวงเพชร อัครทวีทองไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร0817254091
77นางสุรีพร โพธิ์งามไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0817183835
78นางรัชฏาพร ชูสกุลไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0812657597
79นางไข่มุก เดชาวาศน์ฐนนท์ไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0885814359
80นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์ไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0816697924
81นายประยงค์ มาแสงศึกษานิเทศก์ เชียวชาญผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0897174586
82นางสาวสุกัญญา ถนอมสัตย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0836349919