ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเจียร ทองนุ่นผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายขาล วุฒิเสลารองผู้อำนวยการ สพท. พบ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอไทยเจริญผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
3นายสุริยัน รัตนไชยรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.บบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดชรองผู้อำนวยการ สพท. ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
5นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6นายสุริยันต์ มิ่งขวัญรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอกุดชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
7นายวีรัตน์ สมบัติรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
8นายปิ่นภพ ดำเนินนักวิชาการศึกษา ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศศึกษานิเทศ
9นางสาวิตรี บุญล้นเจ้าพนักงานธุรการ ศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 7นักวิชาการศึกษา 7
10นางสาวกรรณิการ์ บุ่นวรรณาเจ้าพนักงานธุรการ ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานักวิชาการศึกษา 7 วนักวิชาการศึกษา
11นางสาวประยูร เรืองศรี ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12นายอาทิตย์ ไชยเสนา ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร
13นายประสิทธิ์ สว่างแจ้ง ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7 ว.
14นางวลัย อนันตภูมิลูกจ้างชั่วคราว หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
15นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0868759848
16นายสมชัย ละครวงษ์นักวิชาการศึกษา ศษ.บหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
17นายบุญส่ง ศรีลานักวิชาการศึกษา กศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
18นายฉัตรชัย ชัยบูรณ์นักวิชาการศึกษา กศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
19ว่าที่ร้อยตรีประมูล จันทร์สว่างนักวิชาการศึกษา กศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
20นางสาวสุจิตรา ทารีลาชนักวิชาการศึกษา กศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
21นายทวี แพงศรีนักวิชาการศึกษา ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นายพุฒิชัย อาจวิชัยนักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8
23นายระพิน สุวรรณมุกนักวิชาการศึกษา ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
24นางวนิดา แสวงผลนักวิชาการศึกษา ศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
25นายพิศาล คำผงนักวิชาการศึกษา กศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
26นางนิตยา จารุมาศเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
27นางนลิษษา จันดาพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ บธ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจบห.การเงินและสินทรัพย์
28นางวิลาวัลย์ แก้วพิลึกเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 7 ว
29นายธงชัย พาอ่อนตาเจ้าพนักงานพัสดุ น.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 2 ระดับ 7
30นายประสิทธิชัย สุระขันธ์ครู/ครูผู้ช่วย วช.2หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6
31นางวิไลวรรณ ยันตรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว สังคมศึกษาศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 7
32นายอรรถสิทธิ์ ภาวะวิจารณ์ลูกจ้างชั่วคราว ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน จบห.การเงินและสินทรัพย์
33นายประสิทธิ์ เบญจมาศ พ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6
34นางนิ่มนวล สีหานาจ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการบุคลากร
35นางสาวพรทิพย์ ผุดผ่อง ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร
36นายสมัคร สีใสลา ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร
37นางจิราพร มิ่งขวัญ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
38นางอารีรักษ์ พาอ่อนตา ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ
39นางสมใจ มิ่งไชย ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
40นายพิษณุ มูลสารเจ้าพนักงานพัสดุ ศศ.บหน.ศูนย์/เครือข่าย อาจารย์ 2 ระดับ 7ครู อันดับ คศ.2
41นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ ICT
42นายธงชัย แสงทองนักวิชาการศึกษา ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
43นายอนุ บุญสูงนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
44นายยิ่งยศ บุญยศนักวิชาการศึกษา กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
45นางอักษราภัค แก้วประเสริฐนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ
46นางนิภาพร วรรณพงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
47นางพิสมัย บวรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ
48นางอุไร สามัตถิยะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ
49นางแก้ว ฉัตรจอหอเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าพนักงานพัสดุ
50นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตรนายช่างโยธา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 1เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
51นายไพวัลย์ ชัยเกษมสุขนายช่างโยธา ปว.ชวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ
52นางอิศราวดี โพไทรลูกจ้างชั่วคราว ปว.ท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและสินทรัพย์
53นางสาวดารา อิฐทองลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
54นางสาววิลาศิณี ชอบดีลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
55นางอนุชิตา ภาระเวช ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
56นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ
57นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี ปว.ท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ
58นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ
59นางนัยน์ภัค อินธิรัตน์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
60นางสุกัญญา สุขมานพ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
61นางมลิวัลย์ บุญยศ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5
62นางสุชาดา เบ้าทอง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 4เจ้าพนักงานธุรการ 4
63นางสาวผกานิต พูลทวี วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนักวิชาการอุตสาหกรรม
64นายปิยะ ส่งเสริมสกุล วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
65นางสาววิสาขา เบ้าทอง วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
66นายเศรษฐา นามศรี ม.6วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
67นางสาวณัฐฐิณี งามแก้ว ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว
68นายวีระพล โสมณวัตร วท.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถ
69นายพิจักษณ์ ทองไชย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
70นายสวาท บุญยืน ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
71นายเดือน สร้อยจักร นักการภารโรง อำนวยการ
72นายอภิมุข จังอินทร์ ปวช.นักการภารโรง อำนวยการ
73นายศิลประเสริฐ ศิลาโคตร นักการภารโรง อำนวยการ
74นายสุพล อ่อนเฉวียง บริการงานทั่วไป อำนวยการ
75นายตึ๋ง ยโสธะรา ม.2บริการงานทั่วไป อำนวยการ
76นางเกสรา อ่อนเฉวียง บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ