ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอดุลย์ กองทองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษศศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29045 711419
2นายสุภชัย ปุริสายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมเอกชนจคตตภ/คจึๅ
3นายบุญโฮม จิตต์เพียรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
4นายสุริยันต์ มิ่งขวัญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0868586930
5นายวิทย์ ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6นางสุพร สามัตถิยะรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7นางสมจิต เสนาวิเศษนักจัดการงานทั่วไป --ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
8นางแก้วตา ยั่งยืนนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
9นายกำจัด บุญวิทย์นักทรัพยากรบุคคล --ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
10นายศาสตรา แสงชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
11นายวีระวัฒน์ ยั่งยืนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
12นายมีบุญ อุตอามาตย์นักวิชาการศึกษา --iiผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
13นายสฤษดิ์ ทองบ่อนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศษ.บ./บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีอาจารย์ 1นักวิชาการเงินและบัญชี
14นายประพันธ์ ขลุ่ยเงินศึกษานิเทศก์ --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
15นายประยูร ใบบัวนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์
16นางอุบล จินตชาตินักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
17นายบัญชา สุวรรณโทศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางบริสุทธิ์ ละครราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
19นางอังคณา ศิริอนุศาสน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารวานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
20นางมลิวัลย์ บุญยศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา
21นางวิมลรัตน์ ศรีสอนนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นางนพรัตน์ จูมผานักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นายนิรันดร์ พลเกตุศึกษานิเทศก์ --wwวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
24นางจันทราพร มูลลิสารศึกษานิเทศก์ --iiวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
25นางสาวศศิวิมล ผาสุขศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
26นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
27นางอรทัย โคตรบุตรนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
28นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทันนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
29นายมนตรี ยาวะโนภาสนักประชาสัมพันธ์ --iiวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
30นางณัฐพร อินทะนินนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
31นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกยนักวิชาการพัสดุ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
32นางฑิชคัมพร หงษ์ศรีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
33นางนพวรรณ รัตนก้านตงนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
34นางสาววรรณภรณ์ บุญทันนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
35นางขวัญใจ นำภานักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
36นางสาวณีรนุช ทองมณีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอาจารย์ 1นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
37นางศิริพรรณ แถวนาชุมนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
38นางประภัสสร ศรีบุญนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
39นายเนรมิตร บุญช่วยนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
40นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
41นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนหัวหน้างานบริหารทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
42นายอดิชัย ศรีวะรมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
43นางพัทธนันท์ มาลัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
44นายสัญญา กุลเกลี้ยงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
45นางปาริชาติ แสนจันทร์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
46นางลำใย วงษ์โสภานักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
47นางอัมพร ศรีอิสาณนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯตรวจสอบตรวจสอบ
48นางประไพ เหรียญทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
49นายสำภาส เจริญศรี บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
50นายธนพงษ์ อินทรภู ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
51นายทัศนัย วงศ์เกย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
52นายณุจิต เนินทราย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
53นายชุมพร ชื่นบาน ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
54นายนริศ หลักหาญ นักการภารโรง อำนวยการ
55นางสาวรัติกาล สายโสภาเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
56นางทักษิณา ทองศรีเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล