ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอดุลย์ กองทองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษศศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29045 711419
2นายสุริยันต์ มิ่งขวัญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0868586930
3นายวิทย์ ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4นางสมจิต เสนาวิเศษนักจัดการงานทั่วไป --ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
5นางแก้วตา ยั่งยืนนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
6นายกำจัด บุญวิทย์นักทรัพยากรบุคคล --ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
7นายศาสตรา แสงชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8นายวีระวัฒน์ ยั่งยืนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
9นายสฤษดิ์ ทองบ่อนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศษ.บ./บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีอาจารย์ 1นักวิชาการเงินและบัญชี
10นายประยูร ใบบัวนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์
11นางอุบล จินตชาตินักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
12นางบริสุทธิ์ ละครราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
13นางอังคณา ศิริอนุศาสน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารวานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
14นางมลิวัลย์ บุญยศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา
15นางวิมลรัตน์ ศรีสอนนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
16นางนพรัตน์ จูมผานักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
18นายนิรันดร์ พลเกตุศึกษานิเทศก์ --wwวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
19นางจันทราพร มูลลิสารศึกษานิเทศก์ --iiวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
20นางสาวศศิวิมล ผาสุขศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
21นางอรทัย โคตรบุตรนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
22นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทันนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23นายมนตรี ยาวะโนภาสนักประชาสัมพันธ์ --iiวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
24นางณัฐพร อินทะนินนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
25นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกยนักวิชาการพัสดุ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
26นางฑิชคัมพร หงษ์ศรีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
27นางนพวรรณ รัตนก้านตงนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
28นางสาววรรณภรณ์ บุญทันนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
29นางขวัญใจ นำภานักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
30นางประภัสสร ศรีบุญนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
31นางศิริพรรณ แถวนาชุมนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
32นางสาวณีรนุช ทองมณีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอาจารย์ 1นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
33นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
34นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน0932923919
35นายอดิชัย ศรีวะรมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
36นางพัทธนันท์ มาลัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
37นายสัญญา กุลเกลี้ยงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
38นางปาริชาติ แสนจันทร์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
39นางลำใย วงษ์โสภานักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
40นางอัมพร ศรีอิสาณนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯตรวจสอบตรวจสอบ
41นางประไพ เหรียญทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
42นายณุจิต เนินทราย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
43นายทัศนัย วงศ์เกย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
44นายชุมพร ชื่นบาน ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
45นายธนพงษ์ อินทรภู ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
46นายนริศ หลักหาญ นักการภารโรง อำนวยการ
47นางสาวรัติกาล สายโสภาเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
48นางทักษิณา ทองศรีเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล