ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 29
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพิทยา ไชยมงคลผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร089-7199199
2นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินฯ และกลุ่มส่งเสริมเทคโนฯ081-9770994
3นายวลงกรณ์ บุญเต็มรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นางศิริยนต์ ถาวรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-2659388
5นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-8644494
6นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ086-0776557
7นางธัญดา บรรเรืองทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที081-6491854
8นายธนเดช บุญจรัสนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุ089-8445040
9นายสำเนียง คำโฮมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับ ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน081-7608436
10นางขัตติยาภรณ์ บารมีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล098-5564141
11นางพรทิพย์ นัยเนตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน081-2645119
12นายธนา ธุศรีวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินการจัดการศึกษา089-8645848
13นางสาวกชพร พันธ์ศิริศึกษานิเทศก์ --วท.บ.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา097-9248772
14นายพิชัย ญาณศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0807376622
15นางสาวผ่องศรี สมยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา081-0697787
16นางจิรา ลังกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้081-9775118
17นางวาสนา คำเพ็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0943834987
18นางณัฐธภา ตรงดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา081-8724459
19นายสมรุศ หรุจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ , คบ. , ศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา (O-Net ,PISA)098-6672373
20นางสาวจามรี เชื้อชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและจัดการศึกษา , โครงการมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา085-4926955
21นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0898449900
22นางสาวณปภัช บุญสมศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.ฟิสิกส์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา081-9674546
23นางสาวสุกานดา ธิมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา081-9997633
24นางสาวประยงค์ศรี พูลทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา089-7170260
25นางสาวสุภาวดี สมบัตินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานยานพาหนะ089-7655564
26นางสาวบุษบง พุฒพรหมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-8483984
27นางอภิญญา เงาศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)095-5319299
28นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0933216522
29นางสาวพัชรี เงาทองนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน081-5708979
30นางวิภาวรรณ กอดแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี086-8730185
31นางสาวน้ำอ้อย วิจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานยืมเงิน
32นางสายชล งามพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี
33นางสาววัณณิตา มรกตเขียวนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
34นางสาววาทินี อยู่สุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0885942256
35นางรุจิรา ปทุมมาศนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ091-8347444
36นางสาวภัทราลี บุตรวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0867185985
37นายสมโภชน์ ขันทองนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ082-8697873
38นายศุภกฤษ ไชยะโอชะนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ
39นางบุญมี พลพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานตรวจราชการ081-3219045
40นางอรวรรณ สารพิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา088-5826218
41นายธเนศ สุขอุทัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานแผนปฏิบัติการ094-3851151
42นายชิดชัย ขยายวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ093-4545924
43นางเรืองรอง ไชยศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการลูกเสือ088-5948001
44นางนัฐมนตร์ สุดาบุตรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา086-8528332
45นางนิภาภร ชลการนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา081-9997723
46นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน081-3211231
47นางณิรชา ทิณพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางสุวรรณา แฝงเพ็ชรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา088-0807548
49นางสุภาภรณ์ กัญญะลาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสาน งานสวัสดิการ
50นางสาวอรณา ศรีสมุทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ087-6452380
51นางสาวพิมพ์ลดา โชคศิรินิธิรัฐพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร094-2890842
52นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล090-9740846
53นายศราวุฒิ ขันเงินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล091-8325487
54นางสมโภชน์ จันทร์อ้ายลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
55นางอุไรวรรณ สายมั่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการงานทั่วไป
56นางสาวสุปราณี ขันเงินไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารงานดูแลทั่วไป
57นายประวิทย์ บุญครอบลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ