ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไตรรัตน์ โคสะสุผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพม.29086-8738762
2นายบรรณเพ็ญ เครือประสารรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพม.29098-6269167
3นางสาวทศพร ทักษิมารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มนิเทศฯ , กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4นายโกสินทร์ บุญมากรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดฯ , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
5นายประดิภาส นิสาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารและจัดการศึกษา091-8625452
6นางธัญดา บรรเรืองทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวท.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการงานจัดระบบบริหารสำนักงาน081-6491854
7นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา089-8644494
8นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ086-0776557
9นายยศสรัล ขันทองนิติกร ชำนาญการพิเศษศน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ082-8697873
10นางขัตติยาภรณ์ บารมีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล098-5564141
11นางสาวกชพร พันธ์ศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา097-9248772
12นางสาวผ่องศรี สมยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา081-0697787
13นางสาธิกา จันทนปศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรกรศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้089-8441200
14นางจิรา ลังกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้081-9775118
15นางณัฐธภา ตรงดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา081-8724459
16นายสมรุศ หรุจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ./ศศ.บ/ค.ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา (O-Net ,PISA)098-6672373
17นางสาวจามรี เชื้อชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและจัดการศึกษา , โครงการมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา085-4926955
18นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0898449900
19นางสาวณปภัช บุญสมศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.ฟิสิกส์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา081-9674546
20นายธนา ธุศรีวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินการจัดการศึกษา089-8645848
21นางสาวสุกานดา ธิมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา081-9997633
22นางสาวสุภาวดี สมบัตินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานยานพาหนะ089-7655564
23นางอภิญญา เงาศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)095-5319299
24นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร0933216522
25นางสาวพัชรี เงาทองนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน081-5708979
26นางวิภาวรรณ กอดแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี086-8730185
27นางสาววัณณิตา มรกตเขียวนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081-7900950
28นางสาวภัทราลี บุตรวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0867185985
29นางสาววาทินี อยู่สุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0885942256
30นายศุภกฤษ ไชยะโอชะนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ085-7292442
31นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวท.บ.ประมงวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานวิเคราะห์งบประมาณ0887030195
32นางบุญมี พลพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานตรวจราชการ081-3219045
33นายชิดชัย ขยายวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ./บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ093-4545924
34นางอรวรรณ สารพิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน088-5826218
35นายธเนศ สุขอุทัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.อ.บ./รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานแผนปฏิบัติการ094-3851151
36นางนิภาภร ชลการนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา081-9997723
37นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน081-3211231
38นางทมิตา ไชยศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการลูกเสือ088-5948001
39นางสายชล งามพันธ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารตรวจสอบภายใน
40นางสุวรรณา แฝงเพ็ชรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา088-0807548
41นางสุภาภรณ์ กัญญะลาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสาน งานสวัสดิการ
42นางสาวอรณา ศรีสมุทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ087-6452380
43นางสาวพิมพ์ลดา โชคศิรินิธิรัฐพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร094-2890842
44นางวรรณิภา เวชคงพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ
45นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล090-9740846
46นางสาวรุ่งทิวา สนธิชัยลูกจ้างประจำ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ0973158539
47นางสมโภชน์ จันทร์อ้ายลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
48นายสันติ จันทร์หนองฮีลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้
49นายพีรพงษ์ สุพรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้
50นายสง่า สายงามลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารยามรักษาความปลอดภัย
51นางสาวชลิตา วงษ์หาบุตรลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0625622224
52นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสุระลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ/ดูแลอาคาร
53นางสาวขันทอง เชื้อสะอาดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ/ดูแลอาคาร
54นายประวิทย์ บุญครอบลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ