ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-1471-7053
2นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-0466-3515
3นายประมวล ใจภักดีรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-3743-4331
4นายสุริยะ พุทธิผลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-1470-6607
5นายยศภัทร แก้วพิทักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-1967-6499
6นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอมรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-7242-0603
7นายประวิทย์ จิตเสนาะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-6244-5870
8นายกัญญา เสนสอนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ09-4307-3539
9นางพวงผกา บุตรน้อยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-1389-7419
10นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที08-6875-8708
11นางชนัฎดา บุตรสิงห์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-7779-7765
12นางรสมาลี เสนารินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน08-9446-8881
13นายบุญยนิษฐ์ พิริยะกิจธำรงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ08-7253-3636
14นายลือชัย สุรมิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9581-4994
15นางอำพา ประทุมชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-5070-5297
16นางนันทวัน งามแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9949-7785
17นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-5479-2589
18นายประกิต สารเสนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9949-1237
19นายชาติกิตติ ชินภาษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1282-1214
20นางสาวเฉลียว กันนิกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1877-6463
21นางจีรพรรณ แสงชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-1835-8955
22นางสาวอวยพร นารินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-0193-4934
23นางกนกอร บุญกว้างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-7255-9911
24นายธีระศักดิ์ บุญทรงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-3361-9798
25นายพงศธร แก้วอร่ามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1878-3091
26นางประภัสสร หวังดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-4512-2624
27นางเสาวณีย์ สมดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1967-8658
28นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9720-1353
29นางณฐมน คุนิรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-7756-1861
30นางชื่นพจี มนต์ขลังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1730-1379
31นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ06-1978-3828
32นางมณีวรรณ ชาติสายนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-8123-7269
33นางสาววรินมณี ตั้งพรหมจรรย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-2861-1012
34นายจำนงค์ วงศ์คำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9948-1779
35นางสาวดวงฤทัย ผลดกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ09-0824-5512
36นางสาวอัจฉรา ทองลือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-5665-0588
37นางนวลมณี พรมตานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-7248-2839
38นางพยอม เสาหินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์09-4290-3460
39นางสาวอุไร สุอำพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-2337-0828
40นางเดือนฉาย ชูรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-3139-5140
41นายฐากร พรประสงค์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-4580-3525
42นางวรินรำไพ บุญช่วยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-5075-9192
43นายทองใบ ลำเพือยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-8375-9144
44นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-1701-0708
45นายภณพัท คุณานิธิธรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-4614-5692
46นายณรงค์พิเชธ บัวกอนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-9952-6516
47นางจิดาภา ชุมพลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6355-7897
48นางมัลลิกา วงษาเคนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6249-3783
49นางจิตรา แสวงแก้วนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-9427-7947
50นางศศิธร ผิวพรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-6224-4491
51นายชัยกฤต บุญพร้อมนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6468-1937
52นายประสาน พิลาศาสตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-8072-8548
53นางสาวสุกัญญา นามแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน09-8898-8500
54นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-1548-6084
55นายทินกร บุญบรรลุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-3142-2792
56นายสุรภัทร ทาลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ09-9518-6278
57นายปริญญา ถ้ำหินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-8479-8452
58นายเอนกพงศ์ โกทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1999-3548
59นางนัฐชาดา ม่วงหวานนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9626-5014
60นางธีราภรณ์ อรจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา09-4290-9265
61นางพิชรัตน์ บุญสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-0167-2518
62นางสาวเพียงใจ โชติรัษฎ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน08-1282-7993
63นางสาวนงคราญ สาระประไพเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-9871-1408
64นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-7874-8012
65นางสาวปริญญาพร ยั่งยืนพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-8119-3985
66นางสาวอาภาพร ตีเงินลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 06-1129-7636
67นางสาวขนิษฐา ขันอ่อนลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-8102-9502
68นางสาวณดาพัณ ภูธนมหาโภคินลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์09-4485-6383
69นายธดากรณ์ สุคนธรสลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-8115-1681
70นางสาวกัญพัชร์ ตาแสงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-4361-3198
71นายดารุณี สืบศรีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน09-9743-6379
72นายทิพากร บุญเจือลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ09-0738-5747
73นายกฤษณา ครองยุทธลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ08-7250-0788
74นายประวิทย์ เสนคำสอนลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ08-8361-4673
75นายสอ้อน วรรณศรีลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ08-5498-3966
76นายวีระศักดิ์ บุญต่อลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ08-7250-6876
77นายยอุดร มาลาลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ08-7460-1521
78นางเรียน ผูกพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ06-2971-5422
79นายกีรติ คมสันต์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ09-6440-6334
80นายสำเนียง ผูกพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ08-3128-1585
81นางไกรศรี โสภะถาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ08-8574-3958
82นางสาวเสาวภา สาระขันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ09-4383-0411