ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธนาดุลย์ แสนทวีสุขผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายประมวล ใจภักดีรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-3743-4331
3นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-0466-3515
4นายสุริยะ พุทธิผลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-1470-6607
5นายประวิทย์ จิตเสนาะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-6244-5870
6นายกัญญา เสนสอนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ09-4307-3539
7นางพวงผกา บุตรน้อยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-1389-7419
8นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที08-6875-8708
9นางรสมาลี เสนารินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน08-9446-8881
10นายบุญยนิษฐ์ พิริยะกิจธำรงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ08-7253-3636
11นายลือชัย สุรมิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9581-4994
12นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872458714
13นายประกิต สารเสนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9949-1237
14นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ06-1978-3828
15นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-5479-2589
16นายชาติกิตติ ชินภาษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1282-1214
17นางสาวเฉลียว กันนิกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1877-6463
18นางสาวอวยพร นารินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-0193-4934
19นางจีรพรรณ แสงชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-1835-8955
20นางชื่นพจี มนต์ขลังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1730-1379
21นางณฐมน คุนิรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-7756-1861
22นางกนกอร บุญกว้างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-7255-9911
23นางอำพา ประทุมชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-5070-5297
24นายธีระศักดิ์ บุญทรงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-3361-9798
25นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9720-1353
26นายพงศธร แก้วอร่ามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1878-3091
27นางประภัสสร หวังดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-4512-2624
28นางเสาวณีย์ สมดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1967-8658
29นางสาววรินมณี ตั้งพรหมจรรย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-2861-1012
30นางมณีวรรณ ชาติสายนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-8123-7269
31นางสาวดวงฤทัย ผลดกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ09-0824-5512
32นางสาวอัจฉรา ทองลือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-5665-0588
33นางเดือนฉาย ชูรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-3139-5140
34นางพยอม เสาหินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์09-4290-3460
35นางสาวอุไร สุอำพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-2337-0828
36นางนวลมณี พรมตานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-7248-2839
37นายณรงค์พิเชธ บัวกอนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-9952-6516
38นายทองใบ ลำเพือยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-8375-9144
39นางจิดาภา ชุมพลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6355-7897
40นางศศิธร ผิวพรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-6224-4491
41นายฐากร พรประสงค์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-4580-3525
42นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-1701-0708
43นางวรินรำไพ บุญช่วยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-5075-9192
44นางจิตรา แสวงแก้วนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-9427-7947
45นางมัลลิกา วงษาเคนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6249-3783
46นายภณพัท คุณานิธิธรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-4614-5692
47นายประสาน พิลาศาสตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-8072-8548
48นางสาวสุกัญญา นามแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน09-8898-8500
49นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-1548-6084
50นายทินกร บุญบรรลุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-3142-2792
51นายสุรภัทร ทาลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ09-9518-6278
52นายปริญญา ถ้ำหินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-8479-8452
53นางนัฐชาดา ม่วงหวานนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9626-5014
54นางพิชรัตน์ บุญสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-0167-2518
55นายเอนกพงศ์ โกทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1999-3548
56นางธีราภรณ์ อรจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา09-4290-9265
57นางสาวเพียงใจ โชติรัษฎ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน08-1282-7993
58นางสาวนงคราญ สาระประไพเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-9871-1408
59นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-7874-8012
60นางสาวขนิษฐา ขันอ่อนลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-8102-9502
61นายธดากรณ์ สุคนธรสลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-8115-1681
62นางสาวกัญพัชร์ ตาแสงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-4361-3198
63นายดารุณี สืบศรีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน09-9743-6379
64นายทิพากร บุญเจือลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ09-0738-5747
65นายประวิทย์ เสนคำสอนลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ08-8361-4673
66นายกฤษณา ครองยุทธลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ08-7250-0788
67นายยอุดร มาลาลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ08-7460-1521
68นายสอ้อน วรรณศรีลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ08-5498-3966
69นายสำเนียง ผูกพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ08-3128-1585
70นางสาวเสาวภา สาระขันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ09-4383-0411
71นางไกรศรี โสภะถาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ08-8574-3958
72นายกีรติ คมสันต์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ09-6440-6334