ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธนาดุลย์ แสนทวีสุขผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายศราวุธ วงศ์ทองรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0850231146
3นายประมวล ใจภักดีรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-3743-4331
4นายกัญญา เสนสอนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ09-4307-3539
5นางพวงผกา บุตรน้อยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-1389-7419
6นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที08-6875-8708
7นางรสมาลี เสนารินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน08-9446-8881
8นายบุญยนิษฐ์ พิริยะกิจธำรงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ08-7253-3636
9นางสาวรุ่งทิพย์ ทำนุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-0186-2892
10นายธีระศักดิ์ บุญทรงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-3361-9798
11นายพงศธร แก้วอร่ามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1878-3091
12นายชาติกิตติ ชินภาษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1282-1214
13นางสาวอวยพร นารินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-0193-4934
14นางณฐมน คุนิรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-7756-1861
15นายประกิต สารเสนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9949-1237
16นางชื่นพจี มนต์ขลังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1730-1379
17นางประภัสสร หวังดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-4512-2624
18นางสาวปิยะพร ชาภิรมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0918284884
19นางเสาวณีย์ สมดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1967-8658
20นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-5479-2589
21นางสาวสุชาดา หวังดีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0952494515
22นางมณีวรรณ ชาติสายนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-8123-7269
23นางสาววรินมณี ตั้งพรหมจรรย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-2861-1012
24นางสาวดวงฤทัย ผลดกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ09-0824-5512
25นางสาวอัจฉรา ทองลือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-5665-0588
26นางสาวอุไร สุอำพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-2337-0828
27นางนวลมณี พรมตานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-7248-2839
28นางพยอม เสาหินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์09-4290-3460
29นางจิตรา แสวงแก้วนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-9427-7947
30นายทองใบ ลำเพือยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-8375-9144
31นางจิดาภา ชุมพลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6355-7897
32นางวรินรำไพ บุญช่วยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-5075-9192
33นายณรงค์พิเชธ บัวกอนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-9952-6516
34นายฐากร พรประสงค์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-4580-3525
35นางศศิธร ผิวพรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-6224-4491
36นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-1701-0708
37นายภณพัท คุณานิธิธรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-4614-5692
38นางมัลลิกา วงษาเคนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6249-3783
39นางสาวสุกัญญา นามแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน09-8898-8500
40นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-1548-6084
41นายทินกร บุญบรรลุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-3142-2792
42นายประสาน พิลาศาสตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-8072-8548
43นายสุรภัทร ทาลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ09-9518-6278
44นายปริญญา ถ้ำหินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-8479-8452
45นางนัฐชาดา ม่วงหวานนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9626-5014
46นางธีราภรณ์ อรจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา09-4290-9265
47นางพิชรัตน์ บุญสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-0167-2518
48นายเอนกพงศ์ โกทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1999-3548
49นางสาวเพียงใจ โชติรัษฎ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน08-1282-7993
50นางสาวนงคราญ สาระประไพเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-9871-1408
51นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-7874-8012
52นางสาวขนิษฐา ขันอ่อนลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-8102-9502
53นายธดากรณ์ สุคนธรสลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-8115-1681
54นางสาวกัญพัชร์ ตาแสงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-4361-3198
55นายดารุณี สืบศรีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน09-9743-6379
56นายทิพากร บุญเจือลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ09-0738-5747
57นายประวิทย์ เสนคำสอนลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ08-8361-4673
58นายกฤษณา ครองยุทธลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ08-7250-0788
59นายยอุดร มาลาลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ08-7460-1521
60นายสอ้อน วรรณศรีลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ08-5498-3966
61นายกีรติ คมสันต์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ09-6440-6334
62นางสาวเสาวภา สาระขันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ09-4383-0411
63นางไกรศรี โสภะถาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ08-8574-3958
64นายสำเนียง ผูกพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ08-3128-1585