ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวันชัย บุญทอง (รรก)รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรรก.ตำแหน่ง ผอ.เขต, กลุ่มนิเทศฯ,หน่วยตรวจสอบภายใน,กลุ่มงานนิติกร
2นางสาวกนิษฐา ทองเลิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารช่วยราชการที่ สพม.๒ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
3นายนิพนท์ นนธิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน ,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4นายสาครชัย พุฒศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการศึกษาธิการอำเภอ
5นางสุพรรณิการ์ ผาลารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคลศึกษาธิการอำเภอสำโรง
6นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มิเทศฯ
7นายโกวิท ธรรมวัตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
8นายวีระพงษ์ ใจเอื้อนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ045-321962-113
9นางสาวสุมาลัย เวชกามานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัยพ์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6
10นางอารีรัตน์ หาพันนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศมผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จ045-321962-122
11นางสาวสุดสงวน บุญขจรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน.045-321962-132
12นางทองเลียน แฉขุนทดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13นางมัชฌิมา วงษาสายนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน045-321962
14นายแสนคม พันธุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการงานและอาชีพฯ
15นายโสวัฒน์ พรมสุพรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษดร.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร
16นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
17นายศุภชัย มาตาชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสายรุ้ง เทียวประสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสาวปิยะธันว์ เบญจเทพรัศมีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายพันธ์พนา มุสิกสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา0819990001
22นางธันยพร ภูมีคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร0813932104
23นางสาววิศัลยา ละมุดตะคุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ษ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ
24นายเอกวิน กรแก้วนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลวินัยและนิติการ045-321962-122
25นางวิลาวัลย์ ประชุมรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามและประเมินผล045-321962-132
26นางคมคาย ขันธเกษนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ045-321962-132
27นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน045-321962-142
28นายชรินทร์ ถีระทันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผล
29นางณัฐหทัย กอลล์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นายพัฒนพงษ์ สายสมานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
31นายประเทือง ดลประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
32นายมรกต เครือสิงห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
33นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทก์ 5ศึกษานิเทศก์ 5
34นางยุวรา สายเสมานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานประสานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
35นางบุญเสริม แก้วยศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
36นางฐิติมา เวชกูลนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการ ผอ.เขตเจ้าพนักงานพัสดุ 5
37นางสุวพัชร โสมะเกษตรินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
38นางอมรรัตน์ ชัยชาญวัฒนานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
39นางสาวศิริวิมล บุญศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
40นายระพิน เจริญวัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
41นางจินตนา กมุทชาตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
42นางกัญญา วิจิตรเชื้อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานอัตรากำลังบุคลากร 6 ว
43นางสิริวรา ปัญญาคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มสรรหาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
44นางธนภัทร กอบคำนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นางวรนุข ศรีพุทธิบาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
46นางกนกพิชญ์ แสนทวีสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
47นายจักรกฤษณ์ ประดับศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
48นางวิวรรธนี เฉลิมทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
49นางชนนี โสมกำสดนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางวาสนา ปะติโกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางวาสนา วรบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
52ว่าที่ส.อ.พวงรัตน์ สุธานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
53นางยศระวี ถนอมสุขเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นางสาวสุวิมล ระดาพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร0862561800
55นายประเสริฐ แสงกล้าเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
56นางพัชรินทร์ คูณดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
57นางรัตนา โกมารทัตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานธุรการเจ้าพักงานธุรการ
58นางพิสมัย ราตรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
59นางวีระกุล อุดไธสงเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
60นางชนัญธิดา บุญพร้อมอาษาเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานพัสุดเจ้าพนักงานพัสดุ 5
61นางอัญชนีย์ ขุขันธ์เขตลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
62นางจุฑารัตน์ ธานีลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
63นายพิทูล สุภโกศลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
64นายปรุงศักดิ์ โสภากุลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
65นายคมสันต์ พันธ์โพธิ์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง