ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเธียนไท คำล้านผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางสาวณิชา เทียมสุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายพัฒนพงศ์ สายสมานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล, งานประชาสัมพันธ์
5นางสาวสุมาลัย เวชกามานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัยพ์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6
6นางธันยพร ภูมีคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร0813932104
7นางอารีรัตน์ หาพันนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศมผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จ045-321962-122
8นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน045-321144
9นางมัชฌิมา วงษาสายนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน045-321144
10นายประเทือง ดลประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา045321144
11นายมรกต เครือสิงห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12นายพันธ์พนา มุสิกสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา0819990001
13นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0872458714
15นายแสนคม พันธุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการงานและอาชีพฯ
16นายเอกวิน กรแก้วนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลวินัยและนิติการ045-321962-122
17นางสาวปิยะธันว์ เบญจเทพรัศมีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสายรุ้ง เทียวประสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางอมรรัตน์ ชัยชาญวัฒนานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
20นางสาววิศัลยา พันธนูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ษ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ
21นางวิลาวัลย์ ประชุมรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามและประเมินผล045-321962-132
22นางคมคาย ขันธเกษนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ045-321962-132
23นางณัฐหทัย กอลล์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นายโสวัฒน์ พรมสุพรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา045321144
25นางยุวรา สายเสมานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานประสานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
26นางฐิติมา เวชกูลนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการ ผอ.เขตเจ้าพนักงานพัสดุ 5
27นางจินตนา กมุทชาตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
28นายระพิน เจริญวัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
29นางสิริวรรณ ปัญญาคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มสรรหาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
30นางวรนุข ศรีพุทธิบาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
31นางกนกพิชญ์ แสนทวีสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนช่วยราชการ สพป.ลำพูน 2
32นายจักรกฤษณ์ ประดับศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
33นางวิวรรธนี เฉลิมทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสาวชนนี โสมกำสดนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน045321144 ต่อ 119
35นางวาสนา ปะติโกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางวาสนา วรบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
37ว่าที่ส.อ.พวงรัตน์ สุธานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
38นางสาวเดือนฉาย อ่อนกลางเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
39นางยศระวี ถนอมสุขเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางสาวสุวิมล ระดาพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร0862561800
41นางพิสมัย ราตรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
42นางสุกัลญา คำผุยเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานพัสุดเจ้าพนักงานพัสดุ 5
43นางอัญชนีย์ ขุขันธ์เขตลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
44นางจุฑารัตน์ ธานีลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
45นายคมสันต์ พันธ์โพธิ์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
46นายปรุงศักดิ์ โสภากุลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง