ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวันชัย บุญทอง (รรก)รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรรก.ตำแหน่ง ผอ.เขต, กลุ่มนิเทศฯ,หน่วยตรวจสอบภายใน,กลุ่มงานนิติกร
2นางสุพรรณิการ์ ผาลารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคลศึกษาธิการอำเภอสำโรง
3นายสาครชัย พุฒศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการศึกษาธิการอำเภอ
4นางสาวกนิษฐา ทองเลิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารช่วยราชการที่ สพม.๒ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
5นายนิพนท์ นนธิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน ,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มิเทศฯ
7นายโกวิท ธรรมวัตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
8นายวีระพงษ์ ใจเอื้อนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ045-321962-113
9นางสาวสุมาลัย เวชกามานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัยพ์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6
10นางอารีรัตน์ หาพันนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศมผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จ045-321962-122
11นางสาวสุดสงวน บุญขจรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน.045-321962-132
12นางทองเลียน แฉขุนทดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13นางมัชฌิมา วงษาสายนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน045-321962
14นายโสวัฒน์ พรมสุพรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษดร.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร
15นายแสนคม พันธุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการงานและอาชีพฯ
16นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
17นางสาวปิยะธันว์ เบญจเทพรัศมีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสายรุ้ง เทียวประสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายศุภชัย มาตาชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายพันธ์พนา มุสิกสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา0819990001
22นางธันยพร ภูมีคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร0813932104
23นางสาววิศัลยา ละมุดตะคุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ษ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ
24นายเอกวิน กรแก้วนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลวินัยและนิติการ045-321962-122
25นางวิลาวัลย์ ประชุมรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามและประเมินผล045-321962-132
26นางคมคาย ขันธเกษนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ045-321962-132
27นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน045-321962-142
28นางณัฐหทัย กอลล์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นายชรินทร์ ถีระทันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผล
30นายประเทือง ดลประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
31นายมรกต เครือสิงห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
32นายพัฒนพงษ์ สายสมานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
33นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทก์ 5ศึกษานิเทศก์ 5
34นางยุวรา สายเสมานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานประสานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
35นางบุญเสริม แก้วยศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
36นางฐิติมา เวชกูลนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการ ผอ.เขตเจ้าพนักงานพัสดุ 5
37นางสุวพัชร โสมะเกษตรินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
38นางอมรรัตน์ ชัยชาญวัฒนานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
39นางจินตนา กมุทชาตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
40นางสาวศิริวิมล บุญศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
41นายระพิน เจริญวัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
42นางสิริวรา ปัญญาคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มสรรหาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
43นางกัญญา วิจิตรเชื้อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานอัตรากำลังบุคลากร 6 ว
44นางธนภัทร กอบคำนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นางวรนุข ศรีพุทธิบาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
46นางกนกพิชญ์ แสนทวีสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนช่วยราชการ สพป.ลำพูน 2
47นายจักรกฤษณ์ ประดับศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
48นางวาสนา ปะติโกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
49นางวิวรรธนี เฉลิมทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางชนนี โสมกำสดนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางวาสนา วรบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
52ว่าที่ส.อ.พวงรัตน์ สุธานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
53นางยศระวี ถนอมสุขเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นางสาวสุวิมล ระดาพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร0862561800
55นายประเสริฐ แสงกล้าเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
56นางพัชรินทร์ คูณดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
57นางรัตนา โกมารทัตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานธุรการเจ้าพักงานธุรการ
58นางพิสมัย ราตรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
59นางวีระกุล อุดไธสงเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
60นางชนัญธิดา บุญพร้อมอาษาเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานพัสุดเจ้าพนักงานพัสดุ 5
61นางอัญชนีย์ ขุขันธ์เขตลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
62นางจุฑารัตน์ ธานีลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
63นายปรุงศักดิ์ โสภากุลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
64นายคมสันต์ พันธ์โพธิ์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง