ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไตรรัตน์ โคสะสุผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายเคนหวัง บุญเพศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่มรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายวิทยา สุดดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายเฉลิมพล สายหอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
6นายสถิตย์ พิมพ์ทรายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
8นางสุภาพร เจริญศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10นายสัญญา เรืองภาวรกุลนิติกร ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกรนิติกร
11นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน0988297859
12นางเอื้อมพร อุนาพิมพ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
13นางนุช รัตนวิบูลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
14นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
15นางสาวนิภาพร ระวังดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
16นางธัญญามาศ โคตรพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
17นางวารุณี ผลเพิ่มพูลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
18นางสาวพิณอุมา จันทร์ขาวเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริหารธุรกิจบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0979181034
19นายชาตรี ลักษณะดีลูกจ้างชั่วคราว --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
20นางสาวปกีญา จำปาเทศลูกจ้างชั่วคราว --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
21นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายสุวิทย์ ชนะภัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางศริพร โภคทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นายธวัชชัย นวลศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นายสุริยนต์ ไชยมาตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นายคชกรณ์ บัวคำศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นายอภิชาติ ศรีภาค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นางสาวเมทินี หวานอารมย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ธุรการ 4เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
31นางสาวปรียาภรณ์ ทาระบุตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางทุติยา แสนทวีสุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางสาวระพี พงศ์ญาตินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นางลัดดาวรรณ สุดสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางยุพารัตน์ คูณทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธรุการเจ้าพนักงานธรุการ
36นายพรเทวา คูณทรัพย์นิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
37นายทองพูน วงศ์ขันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางสาวจันทัย ระวังดีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นายอภิชาต จำปาเทศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นายรุจิรา คงศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางสาววิลาศิณี ชอบดีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
44นางสาวอนงค์ คล้ายคลึงเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45นางจุฑามาศ มีศรีนิภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
46นางนุชภางค์ หอมจันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47นางสาวภัทรพรรณ ดาราคำลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
48นางนิติยา นีระพจน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
49นางอุษา จัทร์พวงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
50นายปวุฒิ ทองพิทักษ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
51นายสิบเอกธีระยุทธ ดาราคำลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
52นางณัชนันท์ บั้งทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริการงานทั่วไป อำนวยการ
53นางสำรวย มนตรีโพธฺ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริการงานทั่วไป อำนวยการ
54นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบริการงานทั่วไป อำนวยการนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
55นางสาวอาภรณ์ บรรเทาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป อำนวยการ
56นายถาวร พันตราลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
57นายโอฬาร ทองเหลืองลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
58นายสง่า นันชาดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
59นางบรรทนา เสดสีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ