ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิชัย แสงศรีผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.อบ.2
2นางสาวณิชา เทียมสุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3นายนุกูล จันดารักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการผ้อำนวยการโรงเรียน
4นายจรัญ หวานคำรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ., ศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
5นายชัยรัตน์ ถนอมสุขรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ., ค.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
6นางขวัญตา บุญเหลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล การศึกษาปฐมวัย
7นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
8นางตรัยรัตน์ ขยันกิจนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
9นายวุฒิชัย ดาผานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
10นางมานิดา บุตรโทนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11นางไพรินทร์ ประดิษฐชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ./ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน
12นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13นางอุไร คำแพงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14นายธวัชชัย แว่นแคว้นลูกจ้างชั่วคราว --ผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารยามรักษาความปลอดภัย
15นายชาญวิทย์ สุริพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายกระสุน เหล่าอุ่นอองนิติกร --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคล
17นายสังคม กุลสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายมิถุนา พิมพ์ทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
19นายอนุชิต สายเสมานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
20นางสาวณรากร รุ่งบุญเรืองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21นายณัฐพล เชื้อโชตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
22นางนภาพร วิเศษชลธารนักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
23นางสาวทิพย์สุคนธ์ วงษ์มณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
24นางสาววรรณฤดี ดีสุดหานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
25นายนัธทวัฒน์ เรือนพิมพ์นิติกร ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
26นายธวัชชัย บุตะเขียวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0814124289
27นางสาวมะลิ เรืองแสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน
28นางละออง คงมั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ สารสนเทศสำนักงาน/ค.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
29นางสาวจารุณีย์ พรมสีใหม่นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
30นางพรพิมล ท้าวด่อนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
31นางศิริพร ไชยโอชะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
32นายเวียงชัย แสงทองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
33นางสาวศิริพรรณ์ แก้วเนตรศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นายภูริภัทร เขียวขำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นางสาววรรณงาม มาระครองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
36นางสมภักดิ์ สลักทองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นายวิรัตน์ ท้าวด่อนศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
38นางสาวจินต์ณธิป แก้วชิณศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
39นางสาวปริชมณ กาลพัฒน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นายพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิศึกษานิเทศก์ --กศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
41นายณัฐศักดิ์ สำเภาศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
42นางอรอุมา ผลพันธินนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
43นายอานุภาพ อาบเงินนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
44นางสาววรินยุพา มังตะการนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นายวินัย เจริญรอยนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางสาวเกศสุดา ขจัดมลทินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางสาววารุณี พรมหล่อนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
48นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
49นางสาวปนัดดา วงเนียมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางสาวยุพาพรรณ สาริราชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางรัชนี สายคำวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางสาวนิตยา พิมพ์พัฒนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
53นางจงลักษณ์ จรลีเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
54นางสาวขนิษฐา อังคุระษีเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
55นายโอภาส กิตติสารกุลเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
56นางญาณิศา แสงตาเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
57นางนิตยา วงศ์จันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
58นางสาวดาวใจ โคตวงศ์เจ้าพนักงานพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
59นางสาวจารุพรรณ บุญเรียงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
60นางสาวสุพัชรา ชนะพาห์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
61นางสาวธณัฐพร ผิวงามลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
62นางสาวกัญญณัช จันทะวันลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
63นายธงชัย แสงพฤกษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
64นายสุรเดช ลาวรรณาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
65นายพิลึกพุธ เบ้าคำลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
66นายสมศรี วรรณวัตรลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
67นายชัยพฤกษ์ แสนทวีสุขลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม/งานระบบคอมพิวเตอร์
68นายชินภัทร บู่คำลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย