ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเธียนไท คำล้านผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.อบ.2
2นายนุกูล จันดารักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการผ้อำนวยการโรงเรียน
3นายจรัญ หวานคำรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ., ศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
4นายชัยรัตน์ ถนอมสุขรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ., ค.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
5นายวิเชียร พิมพรัตนรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ., น.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นายขวัญตา บุญเหลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล การศึกษาปฐมวัย
7นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
8นางอุบลรัตน์ ขยันกิจนักจัดการงานทั่วไป --ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
9นายวุฒิชัย ดาผานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสริมทางไกลและไอซีที
10นางมานิดา บุตรโทนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11นายสมพร เยาวเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
12นางไพรินทร์ ประดิษฐชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ./ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน
13นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นางอุไร คำแพงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
15นายกระสุน เหล่าอุ่นอองนิติกร --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคล
16นายอนุชิต สายเสมานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
17นางนภาพร วิเศษชลธารนักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
18นางสาวทิพย์สุคนธ์ วงษ์มณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
19นางสาววรรณฤดี ดีสุดหานักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
20นายธวัชชัย บุตะเขียวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0814124289
21นางสาวมะลิ เรืองแสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน
22นางละออง คงมั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ สารสนเทศสำนักงาน/ค.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
23นางสาวจารุณีย์ พรมสีใหม่นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
24นางพรพิมล ท้าวด่อนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
25นายศิริพงษ์ สุดตะนกนักวิชาการตรวจสอบภายใน --เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงินการธนาคารหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
26นางศิริพร ไชยโอชะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
27นางสาวศิริพรรณ์ แก้วเนตรศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นายเวียงชัย แสงทองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นางสาววรรณงาม มาระครองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นายภูริภัทร เขียวขำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นางสมภักดิ์ สลักทองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นายวิรัตน์ ท้าวด่อนศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
33นางสาวจินต์ณธิป แก้วชิณศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นายณัฐศักดิ์ สำเภาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นางสาวปริชมณ กาลพัฒน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
36นายณัฐศักดิ์ สำเภาศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นายพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิศึกษานิเทศก์ --กศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
38นายสมศรี แก้วปัญญาศึกษานิเทศก์ --ค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
39นายอานุภาพ อาบเงินนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
40นางอรอุมา ผลพันธินนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
41นางสาวยุพาพรรณ สาริราชนักจัดการงานทั่วไป --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นายวินัย เจริญรอยนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
43นางสาววารุณี พรมหล่อนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางสาวปนัดดา วงเนียมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางรัชนี สายคำวงศ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางสาวกาญจนา วงศ์สุนานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานธุรการ0982508598
48นางจงลักษณ์ จรลีเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
49นางสาวขนิษฐา อังคุระษีเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
50นายโอภาส กิตติสารกุลเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
51นางญาณิศา แสงตาเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางนิตยา วงศ์จันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
53นางสาวดาวใจ โคตวงศ์เจ้าพนักงานพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นายอภิชัย สรรพวุธลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55นายธงชัย แสงพฤกษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
56นายสุรเดช ลาวรรณาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
57นายกิตติชัย แดนดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
58นางมลิวรรณ บุญวิไลลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.(วิทยาศาสตร์บันฑิต)บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการ0847172731