ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายโกวิท เพลินจิตต์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.บ., ศษ.ม., ค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1045-242320
2นายขวัญเรือน แสบงบาลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสาญัณห์ รัตนโสภารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร
4นายเข็มพรชัย ทองน้อยรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร
5นายวิเศษ ปากหวานรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร045-242320
6นายอนุชา กัลยานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฝ่ายบริหาร045-242320
7นายไพฑูรย์ ตระการไทย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาฝ่ายบริหาร045-242320
8นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์045-242320
9นางสาวนันทนา บัพพคุตนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีฝ่ายบริหาร045-242320
10นางสุภาวดี วิริยะพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบุคลากร045-242320
11นายประวิทย์ ทองทิพย์นิติกร ชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร045-242320
12นางเนตรหทัย ณรงค์แสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. , บธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ045-242320
13นางสาวอมรา ทิณพัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน045-242320
14นางอุณารัตน์ ลาผ่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน045-242320
15นางสุนันทิกา เกียรติปริยัติ ไม่กำหนด ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่045-242320
16นางนิตยา สิงห์พันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
17นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
18นางศรีเศวต จอมหงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
19นางนันท์นภัส ปภินวัชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯภาษาอ้งกฤษ
20นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
21นางจินตนา ดอกพุฒศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
22นางธนพร คำนวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
23นางสาววัชรากร ตระการไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
24นางชุติปภา วรเดชนันทสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0
25นายปรีชา ทาศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
26นางชาลินี ศิลปศาสตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
27นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
28นายรวินันท์ หมื่นสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
29นางสาววราพร ดาราศาสตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
30นายปัญญา ตรีเลิศพจน์สกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
31นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
32นายสุเมธ มัดธนูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
33นางธัญมาศ โคตรพัฒน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป045-242320
34นางปวารณา ร้อยพิลานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ./ศศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป045-242320
35นางธนิษฐา กันยาวุธนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์045-242320
36นางกฤษณา กฤตาคมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงิน045-242320
37นางรัตนา แก้วเนตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี045-242320
38นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินและบัญชี045-242320
39นางสุภาวดี วิลัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ./ศษ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี045-242320
40นายสุคนธ์ ตั้งคโณบลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ045-242320
41นางทิยานันท์ พละไกร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล045-242320
42นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.สาธารณสุขวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง086-8680712
43นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล045-242320
44นางสุธานี วิสุงเรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร045-242320
45นางวิจิตรา สุขสายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาพัฒนาทรัพยากรบุคคล045-242320
46นางเพชรมณี บุญดาวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล045-242320
47นางลาวัลย์ฉวี ศรีงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
48นางสิทธิพร ไขแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
49นางสาริกา ชายผานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
50นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ045-242320
51นางสาวเพ็ญประภา บรรเทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ045-242320
52นางประนมยงค์ วิจิตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ045-242320
53นางพิสมัย สุขรักษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการ045-242320
54นางพรทิพย์ ภิญโญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน045-242320
55นางวาสนา มุสิกสารเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ045-242320
56นางสาวจิราพร พุทธเลิศไม่กำหนด --ศษ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร045-242320
57นางทิพย์วรรณ สมสอนไม่กำหนด --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร045-242320
58นางทัศนีย์ นามสละไม่กำหนด ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ045-242320
59นางสาววนิดา อัมพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ045-242320
60นางรัชสุดา บัวศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ. นิเทศศาสตร์บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลธุรการ045-242320
61นางปาณิสรา สิงห์ทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ045-242320
62นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้วเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวช.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ045-242320
63นางปริยา งามโรจน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ045-242320
64นางสุมณฑา วงศ์มั่นเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ045-242320
65นายประจักษ์ แสงสาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
66นายกมลไชย มาสุข ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
67นายนายพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
68นายชาลี กุลเกษ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
69นายวุฒิพงษ์ ภาษิต ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
70นายสุพจน์ กอดแก้ว ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
71นายวิมล บุญทวี นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
72นายดำรง ทองงอก บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม
73นายธรรมนูญ ลาผ่าน บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานอัดสำเนา