ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.บ., ศษ.ม., ค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 10864652532
2นายธวัชชัย ถิตย์รัศมีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.อ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายบริหาร0864652532
3นายอภินันทิชัย แกระหันรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายบริหาร0864652532
4นายสุบรรณ ลาสารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายบริหาร0864652532
5นายเข็มพรชัย ทองน้อยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(การประถมศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร0864652532
6นายปรีชา ทาศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0864652532
7นางเนตรหทัย ณรงค์แสง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. , บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ0864652532
8นางรัตนา แก้วเนตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0864652532
9นางสุธานี วิสุงเรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคลากร0864652532
10นางวิจิตรา สุขสายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0864652532
11นางธัณภัทร กอบคำนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี โดยบริหารงานกลุ่มกฎหมายและคดี0864652532
12นางอุณารัตน์ ลาผ่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน0864652532
13นางพรทิพย์ ภิญโญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในบริหารงานกลุ่มงานตรวจสอบภายใน0864652532
14นางจินตนา ดอกพุฒศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
15นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
16นางสาวสุวิจยา มุลทาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
17นางสาววราพร ดาราศาสตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
18นางสาวอัญชลี ไชยกาลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
19นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
20นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
21นายสุเมธ มัดธนูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
22นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
23นางชาลินี ศรีสันต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
24นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
25นางปิยะภรณ์ ปิยะแสงทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
26นางชุติปภา วรเดชนันทสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
27นางวัชรากร บุดดาห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
28นางสาวนพวรรณ ชุมพลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
29นายวสันต์ ใจชื่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
30นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
31นายเจษฎาพร ชนีวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
32นางสาวนุจริญ สมชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
33นางธนพร คำนวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864652532
34นางปวารณา ร้อยพิลานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ./ศศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป0864652532
35นางสาวรัชดาภรณ์ มะหิพันธ์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ0864652532
36นางสุณิชา ยืนยงนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไปกลุ่มอำนวยการ0864652532
37นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฬน์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์0864652532
38นางทัศนีย์ นามสละนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0864652532
39นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0864652532
40นางสาวสุธาวัณย์ จันทธจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0864652532
41นางปวีณา ศรีโชคนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0864652532
42นางสาวน้ำอ้อย วิจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0864652532
43นางพวงผกา บุตรน้อยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0864652532
44นางปาณิสรา สิงห์ทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0864652532
45นางสาวณฐวร สะอาดศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0864652532
46นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ.สาธารณสุขศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0864652532
47นายกาญจนศักดิ์ เที่ยงธรรมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0864652532
48นางสาวอมรา ทิณพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0864652532
49นายธนายุทธ บุญเนตรนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี ประจำ สพป.อบ.10864652532
50นายทศพร ขาววงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการสส.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0864652532
51นายประสาน พิลาศาสตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0864652532
52นางวรนุช ศรีพุทธิบาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0864652532
53นางสาวสุกัญญา นามแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล0864652532
54นางสาริกา ชายผานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการด้านการศึกษา0864652532
55นางณิรชา ทิณพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และงานวิชาการ0864652532
56นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการด้านการศึกษา0864652532
57นางสาวเพ็ญประภา บรรเทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการด้านการศึกษษ0864652532
58นางลาวัลย์ฉวี ศรีงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการด้านการศึกษา0864652532
59นางสุภาวดี วิลัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ./ศษ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0864652532
60นางสาวนิตยา พิมพ์พัฒนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0864652532
61นางวาสนา มุสิกสารเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน0864652532
62นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มกฎหมายและคดี0864652532
63นางสาววนิดา อัมพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ0864652532
64นางสาวกฤตรดี อาจสาลีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวท.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ0864652532
65นางรัชสุดา บัวศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ. นิเทศศาสตร์บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานเอกสาร ก.พ.70864652532
66นางปริยา งามโรจน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0864652532
67นางสุมณฑา วงศ์มั่นเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0864652532
68นางสาวสุปราณี ขันเงินพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศฯ0864652532
69นางทิพวรรณ สมสอนลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร0864652532
70นางสาวจิราพร พุทธเลิศลูกจ้างประจำ --ศษ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร0864652532
71นายพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0864652532
72นายชาลี กุลเกษลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0864652532
73นายวุฒิพงษ์ ภาษิตลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0864652532
74นายประจักษ์ แสงสาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0864652532
75นายศราวุฒิ ขันเงินนักจัดการงานทั่วไป --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเลขาประธานกลุ่มเขตตรวจราชการที่ 14 และงาน ICT0864652532
76นางสาวสุนิสา ขำพลับพนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0864652532
77นายวิมล บุญทวีลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการอาคาร/สถานที่0864652532
78นายอนุพงษ์ สิงห์ราลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีบริการงานทั่วไป และงาน ICT ระบบการประชุม0864652532
79นายธรรมนูญ ลาผ่านพนักงานราชการ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานด้านบริการ/งานสารบรรณ0864652532
80นายจันทร์ที กุลเกษลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด0864652532
81นายอาฤทธิ์ นาคำลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0864652532