ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.บ., ศษ.ม., ค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1045-242320
2นายสาญัณห์ รัตนโสภารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร
3นายเข็มพรชัย ทองน้อยรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร
4นายอนุชา กัลยานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฝ่ายบริหาร045-242320
5นายไพฑูรย์ ตระการไทย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาฝ่ายบริหาร045-242320
6นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์045-242320
7นางสาวนันทนา บัพพคุตนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีฝ่ายบริหาร045-242320
8นางสุภาวดี วิริยะพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบุคลากร045-242320
9นางเนตรหทัย ณรงค์แสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. , บธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ045-242320
10นางสาวอมรา ทิณพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน045-242320
11นางอุณารัตน์ ลาผ่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน045-242320
12นางสุนันทิกา เกียรติปริยัติ ไม่กำหนด ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่045-242320
13นางจินตนา ดอกพุฒศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
14นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
15นางนันท์นภัส ปภินวัชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯภาษาอ้งกฤษ
16นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
17นางสาววัชรากร ตระการไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
18นางธนพร คำนวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
19นางชุติปภา วรเดชนันทสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0
20นางศรีเศวต จอมหงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
21นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
22นายปรีชา ทาศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
23นางชาลินี ศิลปศาสตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
24นายปัญญา ตรีเลิศพจน์สกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
25นายรวินันท์ หมื่นสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
26นางสาววราพร ดาราศาสตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
27นายสุเมธ มัดธนูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
28นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
29นางปวารณา ร้อยพิลานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ./ศศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป045-242320
30นางธนิษฐา กันยาวุธนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์045-242320
31นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินและบัญชี045-242320
32นางรัตนา แก้วเนตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี045-242320
33นางสุภาวดี วิลัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ./ศษ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี045-242320
34นางกฤษณา กฤตาคมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงิน045-242320
35นายสุคนธ์ ตั้งคโณบลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ045-242320
36นางเพชรมณี บุญดาวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล045-242320
37นางวิจิตรา สุขสายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาพัฒนาทรัพยากรบุคคล045-242320
38นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล045-242320
39นางทิยานันท์ พละไกร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล045-242320
40นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.สาธารณสุขวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง086-8680712
41นางสุธานี วิสุงเรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร045-242320
42นางลาวัลย์ฉวี ศรีงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
43นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ045-242320
44นางสิทธิพร ไขแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
45นางสาวเพ็ญประภา บรรเทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ045-242320
46นางสาริกา ชายผานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
47นางพิสมัย สุขรักษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการ045-242320
48นางพรทิพย์ ภิญโญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน045-242320
49นางวาสนา มุสิกสารเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ045-242320
50นางทิพย์วรรณ สมสอนไม่กำหนด --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร045-242320
51นางสาวจิราพร พุทธเลิศไม่กำหนด --ศษ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร045-242320
52นางทัศนีย์ นามสละไม่กำหนด ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ045-242320
53นางสาววนิดา อัมพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ045-242320
54นางรัชสุดา บัวศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ. นิเทศศาสตร์บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลธุรการ045-242320
55นางปาณิสรา สิงห์ทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ045-242320
56นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้วเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวช.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ045-242320
57นางปริยา งามโรจน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ045-242320
58นางสุมณฑา วงศ์มั่นเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ045-242320
59นายประจักษ์ แสงสาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
60นายกมลไชย มาสุข ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
61นายนายพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
62นายชาลี กุลเกษ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
63นายสุพจน์ กอดแก้ว ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
64นายวุฒิพงษ์ ภาษิต ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
65นายวิมล บุญทวี นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
66นายดำรง ทองงอก บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม
67นายธรรมนูญ ลาผ่าน บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานอัดสำเนา