ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายภัทธศาสน์ มาสกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0868738762
2นางรัตติกร ทองเนตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0868708979
3นางสาวญาณินเชษฐ์ วรรณาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0864550686
4นางยุพิน กองรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812650696
5นางพนิตตา งามแสงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0813897787
6นายจรัญ น้อยพรหมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0819074112
7นางสุหัส ชำนิกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0862488566
8นายสุพิชญ์ ลาลุนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0818789614/ 0864681310
9นางอรทัย คำนึงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตรบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0810731322
10นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817257946
11นางสาวสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายสิทธิพงษ์ สุพรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางวิมลพรรณ กลางมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสาววันดี สายจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
16นายพีรพล พันธเสนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ,ระบบการดูแลชช่วยเหลือเด็กนักเรียน0831012781
17นางรุ่งอรุณ ไชยวงศ์คตนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18นางนริศรา พันธ์ภักดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19นายภาณุพงศ์ สุคะตะนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20นางบังอร สาระมูนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21นางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
22นางสาวสุภาวดี ติงสะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นางสาวสุภารัฐ บุญสร้อยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นางสาววันทกานต์ สมานนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางสาวไพลินรัตน์ ทองสุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางกัญญาณัฐ พรแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการครุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางละเอียด สอนอาจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นายเกรียงไกร โล่ห์ทวนชัยนิติกร ชำนาญการพิเศษนิติศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นางสาวดวงดาว จำปาสานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
30นางนิตยา แฝงเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
31นางสาวอัญญารมย์ สีหะวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
32นายปองพล ธวัลหทัยกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
33นายอิทธิพล อ่างมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
34นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นางสาวเพ็ญนภา ยางนอกนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นายวิทยา มโนรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางสาวกานดาญา ทวีชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
38นางสาวศิริรัตน์ สำโรงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0942639669
39นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นางสาวกชพรรณ อุ่นธวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
41นางสาวมัณฑนา วิชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0637744489
42นางสาวประนิดา ผมภักดิ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
43นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
44นางสาวรัศมี อินตาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
45นางวลัยลักษณ์ โทถมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0850152508
46นางสาววรรณภา พงษ์ธนูพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0801666532
47นางสำเนียง สานะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0981080800
48นางหอมไกล นาจำปาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
49นายชาญยุทธ์ ตุระเพ็ญพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
50นายชุมพล ทวีชัยพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
51นางนุชนภา สุขใจพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
52นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสงพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
53นายคฑาวุธ วิลาพันธ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นายวัลลภ สุราวุธพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0877640652
55นายก้องหล้า พรมดวงดีพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0985686617
56นางพิณผกา ทิพย์คุณลูกจ้างประจำ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
57นางสาวเจนจิรา สีโวหะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นายทศพัทธ์ พยัคฆพลลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
59นายอภิชาต ทองสุขลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
60นายสุทธิพงศ์ เข็มมะณีเกิดกุลลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
61นายอัครพัชร์ นันทพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
62นางทองเสี่ยน สุทธโสลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
63นายชัยรัตน์ เพิ่มบุญลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ