ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุภชัย ปุริสายผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0-4581-0560
2นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศก์ฯ,กลุ่มบริหารงานบุคคล,กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,กลุ่มไอซีที0861402768
3นายจิมจง ทองคำวันรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโนบายและแผนและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
4นายปรีชา จันทวีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นายสาน แก้วกัณหาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0831242201
6นายพลกฤต บุตรอุดมนักจัดการงานทั่วไป เชี่ยวชาญพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ
7นางศุภานัน เส้นครามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบช.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ0886569792
8นายกิตติพัทธ์ รัตนาฆพิมพ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล0811862728
9นายนิรัตน์ สายแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
10นายจักรพงษ์ คำเพราะนิติกร ชำนาญการพิเศษเศรษฐศาสตร์บัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนิติกร
11นางรุ่งอรุณ บุญไวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0879577862
12นางธัญรดา บุญโตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา093-3299519
13นางรุ่งนภา งามสง่านักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
14นางตันหยง กิ่งบรรเทานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0634645641
15นายมานิต สิทธิศรศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศบ.ประถมศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการพัฒนากระบวนการเรียนรู้/การศึกษาพิเศษ เศรษฐกิจพอเพียง0924536199
16นายภควัฒน์ พิมพ์วงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา0853162313
17นางสาวบุษยภัค ธรรมสัตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.จิตวิทยาและการแนะแนวหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา0918349362
18นางสาวนฐมนภรณ์ เครือคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา0925465341
19นายสมเกียรติ ไกรยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการจัดการDoctor of Philosophy in Managementsหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นิเทศกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์0898462269
20นางราตรี แทนคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.คณิตศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0902378244
21นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา วัดผลการศึกษาโรงเรียนในสังกัด0885826917
22นายนรินทร์ บุญเย็นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางสุวรรณา สะอาดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0873795418
24นายสัจพจน์ นามภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบ099413188
25นายธานินทร์ แทนคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ /สาระสังคม0973356223
26นางพิมพ์นิภา ศรีสุแลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0934812828
27นายสหราช บุญไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา0801500683
28นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนางานที่รับผิดชอบ/การวางแผนพัฒนางาน0973348141
29นายยุทธพงษ์ มิ่งขวัญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสาน/งานยานพาหนะ/งานสรรหา0872399853
30นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศบ.ประถมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการอำนวยการ0992902173
31นางสาวสิริณรัฐ คันศรนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุเขต/โรงเรียน0640915649
32นางสาวอุมาภรณ์ ทองมีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารการย้ายผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา 38ค(2)0881915449
33นายสุรักษ์ อ้วนคำภานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศ.ษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลวิทยะฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา0949011868
34นางนันทนา บุญรินทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ0878771010
35นางนันทนา พานเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ กพ.70635138298
36นางนุทจะดี พันลำจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง กลุ่มงานอัตรากำลัง0817903564
37นางธนิทอร หอมพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ0864654591
38นางจิรวรรธ์ ยังใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอาหารกลางวัน0-4581-0563
39นางสาวอภิญญา จำนงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเลขา กตปน.0885844387
40นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.นาฎศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0966154124
41ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา/นิเทศ ติดตามกลุ่มภูกระจาน งานแนะแนวฯ0830129379
42นายไผท คงศรีลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการศึกษา/นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิมผล0659653302
43นายกัลญศักดิ์ รัตนาฆพิมพ์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม0880404726
44นางสาวสุภัชญา สาวันดีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศบ.สารสนเทศศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์065-2522694
45นางสาวดรุณวรรณ คำศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์คุมเงินประจำงวด/งานบัญชี/เกณฑ์การประเมินบัญชี /ตัวชี้วัดผ่านKRS0819837148
46นางศุภวรรณ ยงกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเบิกจ่าย0634451553
47นางสาวณภัชนันท์ อุ่นแก้วนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุเขต0887277946
48นายชยพล อัมภรัตน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการนบ.นิติศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา บรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครู0647935375
49นางสุชัญญา รักษาวงษ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัย งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติฯ0892202034
50นายฉัตรชัย เหมือนมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์/รัฐประศาสนศาสคร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน098-8297893
51นางสาววัฒนวรินทร์ บุญโตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการครุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ/โรงเรียนคุณภาพ/โรงเรียนขยายโอกาส0988272514
52นางพิชญ์สุกานต์ ธวัลหทัยกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวทบ.พืชสวนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน/แผนปฏิบัติการประจำปี/งานงบประมาณ095-6164245
53นายพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวทบ.วาริชศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ083-4376199
54นางชาลินี เชื้อทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0847138020
55นางสาวนันทนาภรณ์ พูลมีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบภายในเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาในสังกัด0868751490
56นางมนฐิน จิรังดาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามฯ084-8238122
57นางสาววินันท์รัตน์ วงศ์พิทักษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานทะเบียนเอกสารต่างๆ/งานประสานกลุ่มงานอื่นๆ0955651847
58นายสุวัฒนา จารุวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ/งานประชาสัมพันธ์/งานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา0897163195
59นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา/งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0883623246
60นางพรญ์มณี วิชัยกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสารบรรณ/งานประสานกับกลุ่มงานอื่นๆ/งานการประชุม/งานสำรวจ งานอื่นๆ0902415924
61นางสาวรัชฎา ศรีสดพนักงานราชการ ปฏิบัติงานครุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยาประจำเขตในโรงเรียน0935396157
62ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์พนักงานราชการ ปฏิบัติงานวทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเอกสาร/คอมพิวเตอร์0897201592
63นางสาวจันทร์สุดา คำภาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0935436451
64นางสาวธัญภัส พันธ์ทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ/งานสารบรรณ0621429698
65นายไทรัฐพงษ์ คำล้านลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์สวัสดิการต่างๆ/สนับสนุนงานICT0868751294
66นางสาวปภัสวรรณ ทองไสวลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเบิกจ่าย0817897316
67นางสาวนารินทร์ คำแสนราชลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์วางฎีกาเบิกเงินในระบบNew GFMis Thai/เขียน-สั่งจ่ายเช็ค/จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ0810724739
68นางณัฐมาลี มิ่งขวัญลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0899430686
69นางสาวสุนันทา ซึ่งพรมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการ/เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว0873783076
70นางนิชนันท์ เบิกบานลูกจ้างชั่วคราว --วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล0807861434
71นางสาววรารัตน์ บุญให้ลูกจ้างชั่วคราว --ศศบ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ0629127757
72นายศักดิ์นรินทร์ เกษหงษ์เจ้าพนักงานพัสดุ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0930862428
73นายเสฏฐพล คันศรลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการงานทั่วไป/ดูแลรับผิดชอบรถตู้นข.34560646488970
74นายเฉลิมพล พงษ์พยุหะลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการดูแลอาคารสถานที่ในสำนักงานเขต0966190669
75นายประกันภัย ทองศรีนายช่างเทคนิค --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคารสถานที่ในสำนักงานเขต
76นางนารีรัตน์ อินทวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดสถานที่0883452204
77นางอุทุมพร โพธิ์ชัยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอาคารสถานที่0821261473
78นายประพฤติชอบ คามินทร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย0636852725
79นางนิภาพร ศรีไหมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสถานที่0835025790