ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิทยาศาสตร์บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 40982264269
2นายธีรวัฒน์ คำศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4098626849
3นางสาวกัญชพร เครือคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษาบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศบ.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการอำนวยการ
5นางสาวมยุรี สารีบุตรศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
6นายนรินทร์ บุญเย็นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นายสหราช บุญไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0801500683
8นางสาวประพิณ จินตวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
9นางสาวธนิทอร อธิลานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ0619626151
10นายพลกฤต บุตรอุดมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
11นางตันหยง กิ่งบรรเทานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
12นางนุทจะดี พันลำจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
13นางนันทนา พานเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ กพ.7
14นายนิรัตน์ สายแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
15นายอุทิศ รัตนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
16นางรุ่งอรุณ บุญไวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0879577862
17นางรุ่งนภา งามสง่านักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
18นางธัญรดา บุญโตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
19นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรัฐประศาสนศาตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ
20นางพรญ์มณี วิชัยกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
21นางสาวจิรวรรธ บุญปกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
22นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการพิเศษพลศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นางดนิตา วงษาสนธิ์ครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานแผนและงบประมาณ
24นายธนบูลย์ รุญเจริญ กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
25นายภควัฒน์ พิมพ์วงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
26นางมาริสา พละสูรย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
27นายวินัย พิมาทัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกันฯ0856354538
28นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.นาฎศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0966154124
29นางราตรี แทนคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0902378244
30นางพิมพ์นิภา ศรีสุแลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0934812828
31นายมานนท์ ศรีกระจ่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์
33นางสาวศุภวรรณ วงษ์ใหญ่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
34นางศุภานัน เส้นครามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญการ0884664514
35นายศรีปราชญ์ วงศ์แก้วนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
36นายจักรพงษ์ คำเพราะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร
37นางชาลินี เชื้อทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0847138020
38นายสาน แก้วกัณหานักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
39นายมานิต สิทธิศรนักวิชาการศึกษา การวัดผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
40นางพัชรี สุทธิประภานักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
41นางมนฐิน จิรังดาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
42ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์พนักงานราชการ ปฏิบัติงานวทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเอกสาร/คอมพิวเตอร์0897201592
43นายจิตติศักดิ์ บุญคำชูลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
44นางสาวปภัสวรรณ ทองไสว บริการ/งานเอกสาร ลูกจ้างชั่วคราว
45นายวรายุทธ วรรณทอง ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
46นายศักดิ์นรินทร์ เกษหงษ์ ม.3นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
47นางสาวสุภาพร พรรณาภพ บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ลูกจ้างประจำ