ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางรัตติกร ทองเนตรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ด. การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร0868708979
2นายทวี สอนคำเสนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ, กลุ่มส่งเสริมฯและกลุ่มบริหารงานบุคคล0899176190
3นางกฤติยา โพธิ์เสนารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0802455395
4นายศักดิ์ ภักเกลี้ยงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯและกลุ่มพัฒนาครูฯ0833842180
5นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819765843
6นายเอกพล มั่นอยู่นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.การประถมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ อาคารสถานที่0834679154
7นายสายัน สุขเฉยนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ประถมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานประชาสัมพันธ์0817601146
8นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.ม.บริหารธุรกิจผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานพัสดุ0821569931
9นางสาวมณีรัตน์ โสภิณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0874390258
10นางพัชราภรณ์ ทาสระคูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0868954995
11นายภาสกรณ์ แซ่อึ้งนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.นิติศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มกฎหมายและคดี090264441
12นางสาวอุษา พรมมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0817911362
13นางนันทนา หมื่นจิตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ0850280882
14นางเพ็ญศรี บุญจันทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานการตรวจสอบภายใน0996252296
15นายประจักษ์ ทองเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ด.วิจัยและประเมินผลการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0885133552
16นายอภิชาติ สำนวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาสื่อฯ0884820998
17นางอุไรวรรณ ศรีปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0852023946
18นายชูสกุล คำขาวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิจัยและประเมินผลทางการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกันคุณภาพฯ0933552516
19นางปราใส สุทธิกรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสุตรฯ0973420416
20นายเกรียงไกร เหล่าศักดิ์ศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.การบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานคำรับรอง KRS0922560022
21นายกอบชัย สายทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอำนวยการ0973423049
22นางจิราภรณ์ รังษีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.การบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเบิกจ่าย0892825580
23นางสาวศุภากร ปราบเสียงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินฯ0818777809
24นางสมปอง สีดำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.บริหารงานทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0614109951
25นางบรรจง ทาวุฒินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษร.ม.รัฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0818774934
26นางสาวนิตติญา เตชะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0811852939
27นายยุทธพงศ์ สีดำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการน.บ.นิติศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0867276883
28นางสาวอุไร บุญแปลงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผลฯ0933214637
29นางสาวสุพรรณิการ์ ทาอินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายฯ0973376918
30นางดวงพร ศรกล้านักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา0896274646
31นางสาวสมิตร เหิมหาญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ0837278389
32นางสังวร ทวีศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. การประถมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ0807305571
33นางภภัสสร พรมศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษร.ม.รัฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในและงานบริหารการตรวจสอบ0930754718
34นายจันทสอน ศรีมารินทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มฯ0916636793
35นายธรรมนูญ ทองหนองบัวเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.การตลาดหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานธุรการ, วิเคราะห์งบประมาณ0955611477
36นายศรณ์ณิวิชญ์ ศรวิมลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพฯ0942838837
37นายธนกฤต เดชนาเกร็ดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.ม. ชีววิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ0807307420
38นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
39นางสาวกลอยใจ จิมานังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นางสาวกฤตยา สาสังข์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯITA เขตพื้นที่และสถานศึกษา0813066874
41นางศุภรดา นนทศิลานักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0827914406
42นางกชนิช ฝีมือสานนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0848252798
43นายอภิวิชญ์ เทาศิรินักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0829096319
44นางสาวสุรีรัตน์ ผ่องราษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน0810743370
45นางสาวกชพรรณ บุระพานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0831607685
46นายศิริชัย กันยาโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรปศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานข้อมูล0651536616
47นางสาวสุกัญญา ทวีพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวท.บ. สาธารณสุขชุมชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล0933967782
48นางสาวหฤทัย อยู่คงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
49นางสาวนุชรนันท์ คณานิตย์ธนกิจนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกีฬาและนันทนาการ0942834865
50นายภาคภูมิ คำพิภาคนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรป.บ. การบริหารปกครองท้องถิ่นวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด0813909737
51นายคฑาวุธ ดวงอินทร์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางสาวลักขณา เชื้อนิลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.การบัญชีบริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ งานเอกสาร การประชุม0849618152
53นางสาวพัชรอัมพร ดวงแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการและประสานงาน0967699318
54นางสาวกุลดาพร คดเกี้ยวเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวทบ.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาธรุการกลุ่ม0851305477
55นางมณฑิรา นนทะการพนักงานราชการ --บธ.บ.และ ค.บ.การศึกษาปฐมวัยบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเบิกจ่าย0860188205
56นายโชติรัตน์ คำไพเราะพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลสารสนเทศ0864610990
57นางสาวชลธร ศรีโพธิ์พนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาธุรการ/เอกสาร
58นางสาวปรียาวดี ยอดงามลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ0914697438
59นางสาวพัชรี พันธุระลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0856122493
60นางพิมลพักตร์ กวีกรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการกลุ่ม0573463055
61นายชญานนท์ วงษ์นิลลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลการทำบัตรข้าราชการ/บำนาญและงาน ก.พ.70933208225
62นางสาวชณัญทิตา งอมสงัดลูกจ้างชั่วคราว --บช.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนธุรการกลุ่ม0828670788
63นายนครินทร์ ขันอาษาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธรุการ0930928628
64นางสาวสุนิตา บุญล้ำลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาธุรการ/เอกสาร
65นายเพียรชัย ศรีเลิศลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0852522118
66นายวินัย สุภาพลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้
67นายจำรัส พานิชลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการชับรถยนต์/รถตู้0652572196
68นายวีระ กล่อมขุนทดลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0821540848
69นางพัชรนันท์ คำเหง้าลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปบริการงานทั่วไป อำนวยการงานเลขานุการผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 30801998214
70นายเอนกพงศ์ วิลัยเลิศลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานสนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ในสนง.0956188668
71นายอุทัยนิวัติ ปลงใจลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ ดูแลอาคารสถานที่ จัดห้องประชุม0821535785
72นายวิสุทธิ์ บุญจูงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
73นายสุพจน์ ผิวเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ/ดูแลอาคาร0926074933
74นางวิมลวรรณ มีกุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้านดูแลอาคารทำความสะอาด0981787184