ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางวรรณภา บุตรวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล089 7200252
2นายธงชัย เกตุทองมงคลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศบ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087 9362578
3นายสุริภาศ สีหะวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน080 1546519
4นายชอบ สมภาครองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081 9661880
5นางสาวณัฏฐิกา สมบูรณ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ089 9481449
6นางนพรัตน์ ใจสว่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาระบบการนิเทศ098 8314539
7นางสุปราณี แขมคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯข้อมูลสารสนเทศด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา081 6009116
8นางสาวลำใย สายโงนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ082 8609402
9นางไพยวรรณ ลาลุนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.ศก.2088 5549044
10ว่าที่ชาตรี ไชยโยธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา,งานพัฒนาผู้เรียน081-8719591
11นายสำราญ สงวนบุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษก.ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน089 5826649
12นางสาววิไลวรรณา นธีนามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ081 0769935
13นายนพรัตน์ บุญหล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา083 3744467
14นางสาวสมนึก แซ่อึ้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานทดสอบวัดและประเมินผลทางการศึกษา087 2545703
15นางนันทิยา ทองสิงห์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย089 5787734
16นางลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน สวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน086 2491024
17นายสาโรจน์ เมืองงามนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์086 2586404
18นางสาวกมนรัตน์ ปัญญานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำรายละเอียดการเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
19นางมารศรี นิลวัฒนชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่น ๆ
20นายสุรักษ์ อ้วนคำภานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
21นางสุมาลี เกษทองมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน และค่าจ้างประจำ
22นางสาวธนิดา สุวพานิชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง081 2029959
23นางสาวศศิวิมล ใจดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการสอบแข่งขันบุคคลและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
24นางสาวอภิรดี ใจดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16
25นางลำไพ พลสงครามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการกำหนดอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด086 8716942
26นายกันตพัฒน์ อำพรไพเกื้อกูลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คัดเลือกรับรางวัลทุกกรณี
27นางลำใย พรหมคุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการฝึกอบรม ลาศึกษาต่อ ทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ061 1192898
28นายพาคีนัย อาจสารีนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานร้องเรียน ร้องทุกข์ การอุทรณ์ การสืบสวนสอบสวน การดำเนินการทางวินัย087 4552432
29นางณิชาภา เรืองฤทธิ์ราวีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ088 3653252
30นางนารีรัตน์ แก้วศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน089 9478729
31นางอรอุมา ฤาชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ (DMC)089 5844091
32นายสมยงค์ บุญพบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มงานข้อมูล089 4258710
33นางดาราวัลย์ สุริเตอร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน091 8296098
34นางนันทกา ชาปัดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน087 7794112
35นางสาวพัชณีย์พร พงษ์บรรเทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
36นางปิยะรัตน์ สาริกานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทะเบียนหลักฐานการศึกษา084 9611411
37นางชญาณิศ วงศ์สุพรรณเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ084 4162659
38นางเบ็ญจภรณ์ ยานารมย์ลูกจ้างประจำ --บช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ส 4083 3743395
39นายธานินทร์ อินทะพันธ์ลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ087 597952
40นายธนพิพัฒน์ เอกบุญฤทธิ์ลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
41นายทองไสย์ บุระณะลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการและดูแลหอประชุม
42นายนพณัฐ พิมลลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการและดูแลหอประชุม