ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธีระพงศ์ บุษบงก์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายธงชัย เกตุทองมงคลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศบ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087 9362578
3นายสุริภาศ สีหะวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน080 1546519
4นายชอบ สมภาครองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081 9661880
5นางวรรณภา บุตรวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล089 7200252
6นายลิกิต เศรษฐบุตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081 8793061
7นายประวัติ ลิมป์พัชราภรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน087 8805115
8นางสุพิน บุญรองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน091 1377513
9นางสาวณัฏฐิกา สมบูรณ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ089 9481449
10นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ081 7909623
11นายสำราญ อุตสาหะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา087 2539331
12นางนพรัตน์ ใจสว่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาระบบการนิเทศ098 8314539
13นางสุปราณี แขมคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯข้อมูลสารสนเทศด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา081 6009116
14ว่าที่ชาตรี ไชยโยธาศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา,งานพัฒนาผู้เรียน081-8719591
15นางสาวลำใย สายโงนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ082 8609402
16นางไพยวรรณ ลาลุนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.ศก.2088 5549044
17นายธีรภัทร์ ใยแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศฯ087 9585095
18นางสาวสมนึก แซ่อึ้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานทดสอบวัดและประเมินผลทางการศึกษา087 2545703
19นางสาววิไลวรรณา นธีนามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ081 0769935
20นายสำราญ สงวนบุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษก.ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน089 5826649
21นายนพรัตน์ บุญหล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา083 3744467
22นายธนาวิรุจน์ รฐาธนโชติธนผลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และหอประชุม
23นางสุจิตรา วงศ์จอมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการอศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
24นางสาวกมนรัตน์ ปัญญานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำรายละเอียดการเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
25นางมารศรี นิลวัฒนชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่น ๆ
26นายกันตพัฒน์ อำพรไพเกื้อกูลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คัดเลือกรับรางวัลทุกกรณี
27นางลำใย พรหมคุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการฝึกอบรม ลาศึกษาต่อ ทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ061 1192898
28นางลำไพ พลสงครามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการกำหนดอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด086 8716942
29นายสุรักษ์ อ้วนคำภานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
30นางสาวศศิวิมล ใจดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการสอบแข่งขันบุคคลและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
31นางสาวอภิรดี ใจดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16
32นางสาวธนิดา สุวพานิชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง081 2029959
33นางสุมาลี เกษทองมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน และค่าจ้างประจำ
34นายพาคีนัย อาจสารีนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานร้องเรียน ร้องทุกข์ การอุทรณ์ การสืบสวนสอบสวน การดำเนินการทางวินัย087 4552432
35นายสาโรจน์ เมืองงามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงาน ICT086 2586404
36นางณิชาภา แสงนนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ088 3653252
37นางนารีรัตน์ แก้วศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน089 9478729
38นายสมยงค์ บุญพบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูล089 4258710
39นางสาวพัชณีย์พร พงษ์บรรเทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
40นางปิยะรัตน์ สาริกานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทะเบียนหลักฐานการศึกษา084 9611411
41นางดาราวัลย์ สุริเตอร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน091 8296098
42นางนันทกา ชาปัดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน087 7794112
43นางนันทิยา ทองสิงห์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย089 5787734
44นางลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน สวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน086 2491024
45นางงามจิตร ชามาตย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล087 2441649
46นางอรอุมา ฤาชาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน089 5844091
47นางชญาณิศ วงศ์สุพรรณเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ084 4162659
48นางเบ็ญจภรณ์ ยานารมย์ลูกจ้างประจำ --บช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ส 4083 3743395
49นายธานินทร์ อินทะพันธ์ลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ087 597952
50นายธนพิพัฒน์ เอกบุญฤทธิ์ลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
51นายทองไสย์ บุระณะลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการและดูแลหอประชุม
52นายนพณัฐ พิมลลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการและดูแลหอประชุม