ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1ว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรีผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุเทพ ศรบุญทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา0933425755
4นายชานุวัติ ศรเพชรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5นายโชติ บุญทนรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผ้อำนวยการ
6นายรังสฤษธิ์ บุญรองรองผู้อำนวยการ สพท. คบ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7นายสมโภชน์ หลักฐานศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
8นายสุรพงษ์ อบทองนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
9นายกษิดิศ ช่วงไธสงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและบัญชี
10นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน
11นายสุรชาติ บุญปองนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล
12นางศศินันท์ พรมประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน
13นายธนินท์ธร ศรีขาวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นายบุญช่วย รอดเนียมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการนักประชาสัมพันธ์
15นางกรรณิกา ขุขันธินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนศูนย์ ICT
17นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
18นางสรัญญา เถาว์บุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร
19นายวิษณุ สนิทชนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
20นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
21นางกุลจิรา ไตรภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ./ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน/งานโรงเรียนขนาดเล็ก0895846494
22นายเสรี กาหลงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
23นางมาริษา จันทร์เทียมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นายสำราญ วังนุราชศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
25นางพิมพ์ฐิศา ์ศีลาสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล/ปฐมวัย/ประชารัฐ0885826917
26นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลประเมินผล NT0836827369
27นางวยุรีย์ ศิริโชติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นางสาวประพิษศร กรมเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม/ร.ร.ขนาดเล็ก0850153838
29นายทองคำ จันทร์โสภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นางพัศสินี ภักดีสมัยวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
31นางจุลพนม ธานีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผลประเมินการอ่าน0862490926
32นางกุลฉัตร สายคำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
34นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
35นางกรกันยา กุลสิงห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
36นางนวพร ทองสมบัตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางรุจิราภรณ์ หลาวทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
38นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางธีรวรรณ มาลาศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาววิภานันท์ ปัดถาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นายสำราญ สาระมูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
42นางนิลานันท์ สำเภาเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
43นางสาวภานิชา ศรีภิรมย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
44นางสาวสิตา โค้วคูณกูลครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา0817608949
45นางนิตยา เบ้าทองนายช่างเทคนิค ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
46นางพีระวรรณา เขียวหวานนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
47นางสุธารัตน์ กฤษณกาฬนายช่างโยธา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
48นางภาวดี สมานนายช่างโยธา ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
49นางวิไลวรรณ บุญเอกนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
50นางภูริตา เดชาภูมาพันธ์นายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
51นางพาณี คำพิภาคนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
52นางสาวปาริชาติ อาจสำแดงลูกจ้างประจำ ศศ.บ.,ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
53นางกัญญาวีร์ พาประจงลูกจ้างชั่วคราว รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
54นางโกลัญญา อ่อนหวาน ศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
55นางเกษกนก ศรีสาร ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
56นางโชติกา ยิ่งกำแหง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
57นายอนันต์ ถมทองทวี ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
58นางถนอม สายจันทร์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
59นางศรีประไพ สนิทชน รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
60นางบังอร เล็บขาว ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
61นางสุภัท วงค์ศิริ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
62นายวัชรพล สุขตะเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
63นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงมาลาเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
64นางสาวเบญจมาศ ตั้งอติพร บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
65นางสมคิด เหล่านอก ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
66นางสาวจันทิมา วงศ์จอม บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
67นายรังสรรค์ ทองมนต์ ร.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
68นายอรุณ เรืองศรี -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
69นายสุนันท์ แถวพันธ์ ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
70นายอุทัย แก้ววงศา ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการฯนักการภารโรง
71นายนันทยา เสนาะ -บริการงานทั่วไป อำนวยการรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย
72นางมัจฉา เทศสิงห์ไม่กำหนด ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด09999999999
73นายสุทิน นิยม -บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการฯนักการภารโรง
74นายสมหมาย สรารัมย์ -บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการฯพนักงานอัดสำเนา
75นายเอกพงศ์ คำเคน -บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการฯนักการภารโรง