ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสำเริง บุญโตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานบุคคล0814709416
2นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษจิตวิทยาการศึกษาบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0885861801
3นายวัชรา สามาลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0813788387
4นางสาวชูจิตร ชูทรงเดชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานกับจนท.ในกลุ่ม0898484362
5นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของสพม.330885861805
6นายสนอง สินโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรัฐประศาสนศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล0896265428
7นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษารับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา0885861802
8นายรวิชญุฒม์ ทองแม้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา0810755659
9นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0816000027
10นายพิจิตร อุตตะโปนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา0840697100
11นางนาถสุดา จินดาศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0898480524
12นางพชรพรรณ ด่านวิไลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา0819777699
13นายดนัย คำผุยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้0894261281
14นางปวีณา กระเวนกิจนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิตหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการงานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ และงานช่วยอำนวยการ0861769233
15นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0899492160
16นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการกลุ่มงานยานพาหนะ งานประสานงาน งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา0879292961
17นางพยอม สนคลังนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการบัญชีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน เลื่อนระดับ บรรจุใหม่ รับโอน0868686087
18นายเสนอ ประพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0810747272
19นายเชาวลิต รัมพณีนิลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0875616200
20นางจุไรภรณ์ สิริไสยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. การบัญชีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน0885861804
21นางปาริชาต เสียงสนั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการศึกษาปฐมวัยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0899478027
22นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0856398942
23นางณัฐกานต์ ปีแหล่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้0818781732
24นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0885861805
25นางปฤษณา อรรถเวทินนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.นิติศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร0885861801
26นางชัญญรัชญ์ ชูทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ0885861800
27นางสาวปาณิศา สมมีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน0934988522
28นางสาวทัศน์ลักษณ์ เหลือดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ0885861805
29นางจิรัชญา แพงเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินในโรงเรียน
30นางลัดดาวัลย์ ไชยยานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0885861805
31นางพิรญาณ์ ฆารไสวนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวท.บ.บริหารธุรกิจการเกษตรวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0885861805
32นายนคร เจือจันทร์นิติกร ชำนาญการร.ม.รัฐศาสตร์มหาบันฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0885861801
33นางปาณิศา นิเลิศรัมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงาน0914539226
34นางนุษย์นภา พิทยารักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานTo Be Number One ยาเสพติด0885861802
35นางสาวณัฎฐิณิชชา ชูหาเจ้าพนักงานพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุในโรงเรียน