ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 33
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกฤษ ละมูลมอญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0819765610
2นายสำเริง บุญโตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานบุคคล0814709416
3นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษจิตวิทยาการศึกษาบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0885861801
4นายวัชรา สามาลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0813788387
5นางสาวชูจิตร ชูทรงเดชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานกับจนท.ในกลุ่ม0898484362
6นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของสพม.330885861805
7นายจตุพร พรอัจฉริยกุลนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน0885861805
8นายสนอง สินโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรัฐประศาสนศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล0896265428
9นายลาย สมเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนจัดระบบการบริหารจัดการ การควบคุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน0872498117
10นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษารับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา0885861802
11นายรวิชญุฒม์ ทองแม้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา0810755659
12นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0816000027
13นางนาถสุดา จินดาศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0898480524
14นายพิจิตร อุตตะโปนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา0840697100
15นางพชรพรรณ ด่านวิไลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา0819777699
16นายดนัย คำผุยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้0894261281
17นางปวีณา กระเวนกิจนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิตหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการงานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ และงานช่วยอำนวยการ0861769233
18นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0899492160
19นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการกลุ่มงานยานพาหนะ งานประสานงาน งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา0879292961
20นางพยอม สนคลังนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการบัญชีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน เลื่อนระดับ บรรจุใหม่ รับโอน0868686087
21นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0885861801
22นายเสนอ ประพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0810747272
23นายเชาวลิต รัมพณีนิลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0875616200
24นายวัชระ มั่นยืนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐศาสตร์หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0885861801
25นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0856398942
26นางจุไรภรณ์ สิริไสยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. การบัญชีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน0885861804
27นางปาริชาต เสียงสนั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการศึกษาปฐมวัยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0899478027
28นางวิไลวรรณ เหมือนชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา0885861803
29นางณัฐกานต์ ปีแหล่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้0818781732
30นายประสิทธิ์ ยอดทองดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานการนิเทศตามภารกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม0819771663
31นายสุธี ใจศิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา0833647223
32นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0885861805
33นางปฤษณา อรรถเวทินนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.นิติศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร0885861801
34นางชัญญรัชญ์ ชูทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ0885861800
35นางสาวปาณิศา สมมีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน0934988522
36นางอัจฉริยา พรหมบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินในโรงเรียน
37นางจิรัชญา แพงเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินในโรงเรียน
38นางสาวทัศน์ลักษณ์ เหลือดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ0885861805
39นางประกายวัลย์ ไชยพรรคนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.ม. บริหารธูุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0885861805
40นางลัดดาวัลย์ ไชยยานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0885861805
41นางพิรญาณ์ ฆารไสวนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวท.บ.บริหารธุรกิจการเกษตรวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0885861805
42นางยุพดี พัฒนศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐสาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0885861801
43นายนคร เจือจันทร์นิติกร ชำนาญการร.ม.รัฐศาสตร์มหาบันฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0885861801
44นางปาณิศา นิเลิศรัมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงาน0914539226
45นางชรัดพร เสริมทรัพย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0885861802
46นางนภาพรรณ์ ศิรประภากุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุนนักเรียน0885861802
47นายจ.ส.อ.จตุวุฒิ ลัทธิพุทธกาลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ.บริหารงานบุคคลวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานนักกีฬานักเรียน0885861802
48นางเกศสุดา วงษาภิรมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.บริการการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานนักเรียนออกกลางคัน รับนักเรียน0885861802
49นางนุษย์นภา พิทยารักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานTo Be Number One ยาเสพติด0885861802
50นางสาวโยษิตา มีศรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรป.ม.การจัดการสำหรับนักบริหารวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมนักเรียน0885861802
51นางสาวณัฎฐิณิชชา ชูหาเจ้าพนักงานพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุในโรงเรียน