ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายฉลาด สาโยธารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพัฒนาการศึกษาปราสาท0833689512
2นายพิชิต หอมนวลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0895855626
3นายทวีสิทธิ์ มั่นจิตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0862656109
4นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพัฒนาการศึกษาพนมดงรัก081-9768639
5นายเสนอ แสนคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพัฒนาการศึกษากาบเชิง0872200511
6นายนพพล พลอาสาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0821277740
7นายวีรวัฒน์ พรหมบุตรนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศิลปศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ088-1058843
8นางพิกุล ธงไชยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0857668008
9นายพิศาล ฉันท์ทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(วัดและประเมินผล)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0852000450
10นายมนตรี ประไวย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0868683820
11นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา0848346668
12นางอรทัย ศรีฤทธิไกรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0848346667
13นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสงเสริมพัฒนาสื่่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา044552352
14นางสาวกาญจนา ใบพลูทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0908298994
15นายอุทัย บุญมีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0848752779
16นายบุญเจริญ บุญเชิดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา081-7250533
17นายอุดม ภาสดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0862654407
18นายนรินทร์ เหิมหาญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการยานพาหนะ081-0669636
19นางมนพัทธ์ รุ่งเช้านิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานนิติการ งานวินัย0815485948
20นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0819764674
21นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0849602709
22นางปัทมา เขียวเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0844175775
23นางสาววาริสา ดวงใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0879650003
24นางจิราพร ศิริโฉมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0894264291
25นางเบญญา ศรีดาราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0898455727
26นายเฉลิมชัย ถึงดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0913506414
27นางสุภัค สารสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการคบ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานในกลุ่มอำนวยการ0818793126
28นางอรุณี ชัยสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานในกลุ่มอำนวยการ081-1210320
29นางธมลวรรณ พลังนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน088-3503459
30นางวันนา คำบุญฐิติสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0868704464
31นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(เกษตรกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0819553362
32นางสินีนาถ เกษแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0934502619
33นางสาวนฤมล วิภาหัสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล0864687487
34นางสาวอรทัย รัฐสมุทรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล0856829296
35นางสาวสุวรรณ์นี สวยรูปนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา088-4732654
36นางชลกนก ศรีไทยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817188738
37นางสาวเกสินี แสนทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0897185772
38นางพจนีย์ พระใหม่งามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0849614471
39นางคัทลียา ฉิมถาวรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0980149338
40นางจันทร์ฉาย บุญเต็มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0874517055
41นางเพ็ญศรี ผลักกระโทกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0860488727
42นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการอ.วท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มอำนวยการ0897177612
43นางสาวทัศนีย์ เครือแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา080-1689422
44นางนิตยา ธรรมนามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0856117247
45นายพิทยา ดวงงามเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสปวส.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0903745667
46นายวีระ ฉลาดเลิศเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสารบรรณกลุ่มนิเทศ044552352
47นายประทีป รัตนกาญจน์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0856346185
48นายถวิล กล้วยทองไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ0801638629
49นายนพรัตน์ ภาสง่าไม่กำหนด --คบ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานธุรการ044-551333
50นายมิตร จุดาบุตรไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0801530192
51นายสมนึก น่าชมไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม0801734119
52นางสมบัตร ฉลาดเลิศไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคลแม่บ้าน0869749352