ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายฉลาด สาโยธารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษนิติศาสตร์,ค.บ.สังคมศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน0833689512
2นายพิชิต หอมนวลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.สังคมศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0895855626
3นายทวีสิทธิ์ มั่นจิตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา0862656109
4นายเดชา การรัมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นายนพพล พลอาสาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0821277740
6นายวีรวัฒน์ พรหมบุตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศิลปศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ0881058843
7นางพิกุล ธงไชยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0857668008
8นายพิศาล ฉันท์ทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(วัดและประเมินผล)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0852000450
9นางมนพัทธ์ รุ่งเช้านิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติการ งานวินัย0815485948
10นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0819764674
11นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา0848346668
12นางอรทัย ศรีฤทธิไกรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0848346667
13นางสาวกาญจนา ใบพลูทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0908298994
14นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.คอมพิวเตอร์หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0872598409
15นายอุทัย บุญมีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0848752779
16นายอุดม ภาสดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0862654407
17นายบุญเจริญ บุญเชิดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา081-7250533
18นางธมลวรรณ พลังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน088-3503459
19นางชลกนก ศรีไทยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817188738
20นางสาววิลาศินี กำจิตเอกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การตลาด)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานธุรการ0908260564
21นายโฆษิตติภูมิ แสงทองศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา088-1178315
22นางปัทมา เขียวเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ชีววิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0844175775
23นางสาววาริสา ดวงใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0879650003
24นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0849602709
25นายบรรจบ ศิริวัฒน์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817997844
26นางสาวมักราวรรณ บุญธรรมศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0985619983
27นายเฉลิมชัย ถึงดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0913506414
28นายศิริมงคล ทนทองศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0616969124
29นายวิพัช ชัดรวิธนาภัทรศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0646596415
30นางเบญญา ศรีดาราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา0898455727
31นางอรุณี ชัยสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานในกลุ่มอำนวยการ081-1210320
32นางสุภัค สาระสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการคบ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานในกลุ่มอำนวยการ0818793126
33นางสาวกิ่งกาญจน์ นิมิตรรัตนากรนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0864689373
34นายปฏิบัติ ไชชยะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางวันนา คำบุญฐิติสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0868704464
36นางสาวอมรรัตน์ เสาวรัจนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0935314025
37นางสาวศิราณี แสนกล้านักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-4282665
38นางสาวสุวรรณ์นี สวยรูปนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา088-4732654
39นางสาวนฤมล วิภาหัสน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล0864687487
40นางเจนจิรา สอนสุระนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0895792512
41นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(เกษตรกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0819553362
42นางสาวอรทัย รัฐสมุทรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล0856829296
43นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการอ.วท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0897177612
44นางคัทลียา ฉิมถาวรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0980149338
45นางเพ็ญศรี ผลักกระโทกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0860488727
46นางสาวเกสินี แสนทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0897185772
47นางจันทร์ฉาย บุญเต็มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0874517055
48นางพจนีย์ พระใหม่งามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0849614471
49นางสาวทัศนีย์ เครือแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0801689422
50นางนิตยา ธรรมนามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0856117247
51นายพิทยา ดวงงามเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสปวส.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0903745667
52นายวีระ ฉลาดเลิศเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสารบรรณกลุ่มนิเทศ044552352
53นายมิตร จุดาบุตรไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0801530192
54นางสมบัตร ฉลาดเลิศไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคลแม่บ้าน0869749352