ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองฯผอ.สพป.สร.2(รักษาการ)0846032262
2นางสาวเพียงเพ็ญ เติมใจนักทรัพยากรบุคคล --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ0812660391
3นางสาวนิรดา พวงผกาพนักงานราชการ --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล0819673830
4นางสาวศิริพร ท่าฉลาดลูกจ้างชั่วคราว --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารลูกจ้างชั่วคราว0860949794
5นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล0817909722
6นายวิชัย มาลีหวลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผอ.กลุ่มอำนวยการ088580627
7นายสมนึก บุญใหญ่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0885066790
8นางพัชรนันท์ ถาดทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน0817256081
9นางอัญชลี นามพรหมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ0819668755
10นายกล้าณรงค์ ศรีโชตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ0630081776
11นายสุนัย สุวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0621471695
12นางสาวนริศรา เลิศล้ำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการ0956156749
13นายสุภพ ไชยทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0895812687
14นายยรรยง ผิวอ่อนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0884737181
15นายวัชรินทร์ นุตโรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการ0940598772
16นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0885825492
17นายทองพูน วิวาสุขุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ0924367434
18นายวิชัย ทองจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ0887058696
19นางนาถญาณี คำสัตย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ./ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ0848246308
20นางอวยพร ไชยทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ0892844903
21นางประภาพร หูทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ0998676268
22นางสาวธัญลักษณ์ ระดมสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ0810748777
23นายอัษฎางค์ ศรีอรห์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ0868716944
24นายเกษี โคตรพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ0899496475
25นางบุญเฟื่อง เค้ากล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ0872595097
26นางประภาพร ทองจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ0892813209
27นางกฤษณา สุวรรณทองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ0828762947
28นายติณภพ จำปาหอมนิติกร ชำนาญการกศ.บ./น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกรชำนาญการ0848335954
29นางสาวสุกัญญา มาลีหวลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ0945086217
30นายสุรสิทธ์ เครือมั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ0934517488
31นางเพียงกวี เติมสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0944659551
32นางสายทอง สุระสังข์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนักวิชาการศึกษาชำนาญการ0854114861
33นายทศพล พิมพ์ศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0828757778
34นางวิชุดา คล้ายแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ0902984965
35นางสุกัญญา คนฉลาดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ0849847406
36นางกานต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ0629287953
37นางสาวอุไรวรรณ ถาวะโรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน0810528167
38นางสาวเกศกนก เดชคำภูเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน0943078320
39นางสาวอรวริญญา พะมุลิลาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล0899462452
40นางสาวแคทลียา ไชยแสงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารลูกจ้างชั่วคราว0874243734
41นางสาววรรณิสา พิมพายับลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราว0879958355
42นายสุรเนตร นาแซงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราว0879958355
43นายอานนท์ พากเพียรลูกจ้างประจำ --ป.4นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0973424084
44นายเอกลักษณ์ นามพรหมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือ0929419661
45นายสิทธิศักดิ์ ท่าฉลาดลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม044599270
46นายถวิล โสภา ป.4บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ