ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายคำปุ่น บุญเชิญผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุทัศน์ เดชมารองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายเปโส ขบวนดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.บ.,กศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์044 -511951
4นายวันชัย คำพาวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ
5นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044 -511951
6นางบุษบา พิมศรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา044511563
7นายสมศักดิ์ ศิลากุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล044-511-563
8นางสาวอวยพร กิ่งแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน044 -518351
9นางพัชรีพร สาทิพจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีไอซีที044 -518351
10นางกันธิชา แสงศิริรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา044-514-144
11นางนิภา เลือดสกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
12นายจำรัส สอนกล้าศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.บ.,กศ.ม.,ปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางพัฒนา คำผุยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายวิชชุกร มาลาวิทยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายบัญญัติ โอษฐงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางสาวสุภาวดี พูนผลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางจิรารัตน์ พรมด้าวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสาวนิภา แสนสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสาวกัญญา สุขสบายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางทิตยา เขมะปัญญานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ธุรการ 5044-518350
22นางวริยา สุขศิลนักจัดการงานทั่วไป ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5044-518883
23นางธีรารัตน์ ประสิทธิ์พันธ์นักจัดการงานทั่วไป ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5044-518883
24นางสิริวรรณ ฉันท์ทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5044-518883
25นางพริ้มพราย วิไลโรจน์วรกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบุคลากร 5044-518883
26นางศิวพร พรมคงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบุคลากร 6ว044-518883
27นางกัลยา หาญห้าวนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5044 -511951
28นายประเสริฐ ปัตถวัลย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์044-518883
29นางจุลีรัตน์ วงษ์จันทร์อุมานักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ 5044-518883
30นางชดาพร ดัชนีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6044 -511951
31นางจิดาภา พรมรุกขชาตินักวิชาการพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ 5044 -511951
32นางพัชมณ สาลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางชลทิพย์ พละเสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นางวรางคณา อุตตะโปนนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 5บุคลากร 6ว
35นางอรพิมพ์ ดวงงามนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
36นางสาวกุลวดี วงศ์ลำดวนกิจนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
37นางสาวอารี พรหนองแสนนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
38นางขนิษฐา ใจเพียรนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7วบุคลากร 7ว
39นางสาวพิชญ์สินี คุณสุวรรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลฯ044 -518351
40นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ044 -518351
41นางเพชรมณี ชุมมณเฑียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ044 -518351
42นางสรวงสุดา ศิลากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน044 -518351
43นางอารีย์ สมเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน044-518351
44นางพุดพง คุณนามนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
45นางสาวสุภิดา แก่นเดียวนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5นักวิชาการศึกษา 6 ว
46นางศิริพรรณ ชุมสุขนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 7ว
47นายขวัญณรงค์ ฤทธิรณนักวิชาการศึกษา --น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางชูใจ บุญสุยานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
49นางทัศนีย์ จารัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ044 -518351
50นายธีระยุทธ สงวนศิริเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางสาวกัญญารัตน์ สามสีเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ 3เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
52นายโกวิทย์ วิชาโคตรเจ้าพนักงานธุรการ ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
53นางศจีวิไล เรืองสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
54นางวาสนา ธีระวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
55นางจิราภรณ์ ปัทมาจำปาสาเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
56นางนัยนา ไทยทองสุขสกุลเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
57นางละออง แสนโกเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
58นางยุพวัลย์ แสนศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
59นางมาฆะณี พระทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
60นางชญาน์นันท์ เชิงชวโนเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
61นางสาวปาณิศาพร ติดใจดีเจ้าพนักงานธุรการ ---บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
62นางวิไลพร ทางดีเจ้าพนักงานธุรการ ---บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
63นางสาววารุณี งามเนตรพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
64นายทศพล โคตะมะพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
65นางศศิธร ศรีธีรประเสริฐลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
66นางสาวอรวรรณ นะกุลรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
67นางนัทธ์ชนัน บุญศรี -บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
68นายสมร หาญยิ่ง -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
69นายกำพล ฉิมมาลี ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
70นายชาตรี รำจวน -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
71นายนิพนธ์ พรหมบุตร -นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
72นางสาวสาลินี ทนวนรัมย์พนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
73นางสาวพรศิริ แสนกล้าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
74นายดาวเรือง พุดชู -บริการงานทั่วไป อำนวยการยามยาม
75นายธนาชัย ศรีแก้วไม่กำหนด ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการคนงานคนงาน
76นางมณีพรณ์ พรหมบุตรไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
77นางภัคจีรา ตุ้มทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
78นางผ่องศรี ศรีแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2
79นางนันทิชา นิยันตังลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 1