ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายคำปุ่น บุญเชิญผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายวุฒิไกร สมเป็นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสุทัศน์ เดชมารองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายเปโส ขบวนดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.บ.,กศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์044 -511951
5นายวันชัย คำพาวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ
6นายกีรติ แสงตะวันรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
7นายชูชัย ประดับสุขศึกษานิเทศก์ เชียวชาญศษ.บ.,ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8นายวีระสิทธิ์ เสนาธิบดีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว044-518-883
9นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044 -511951
10นางบุษบา พิมศรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา044511563
11นายสมศักดิ์ ศิลากุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล044-511-563
12นางสาวอวยพร กิ่งแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน044 -518351
13นางพัชรีพร สาทิพจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีไอซีที044 -518351
14นางกันธิชา แสงศิริรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา044-514-144
15นางนิภา เลือดสกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
16นางพัฒนา คำผุยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายวิชชุกร มาลาวิทยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายจำรัส สอนกล้าศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.บ.,กศ.ม.,ปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสาวสุภาวดี พูนผลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายบัญญัติ โอษฐงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางสาวนิภา แสนสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางสาวกัญญา สุขสบายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางจิรารัตน์ พรมด้าวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางทิตยา เขมะปัญญานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ธุรการ 5044-518350
26นางสิริวรรณ ฉันท์ทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5044-518883
27นางธีรารัตน์ ประสิทธิ์พันธ์นักจัดการงานทั่วไป ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5044-518883
28นางวริยา สุขศิลนักจัดการงานทั่วไป ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5044-518883
29นางพริ้มพราย วิไลโรจน์วรกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบุคลากร 5044-518883
30นางศิวพร พรมคงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบุคลากร 6ว044-518883
31นางกัลยา หาญห้าวนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5044 -511951
32นายประเสริฐ ปัตถวัลย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์044-518883
33นางจุลีรัตน์ วงษ์จันทร์อุมานักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ 5044-518883
34นางชดาพร ดัชนีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6044 -511951
35นางจิดาภา พรมรุกขชาตินักวิชาการพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ 5044 -511951
36นางพัชมณ สาลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
37นางชลทิพย์ พละเสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
38นางจันทร์เพ็ญ ทางดีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
39นางสาวกุลวดี วงศ์ลำดวนกิจนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
40นางวรางคณา อุตตะโปนนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 5บุคลากร 6ว
41นางอรพิมพ์ ดวงงามนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
42นางสาวอารี พรหนองแสนนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
43นางขนิษฐา ใจเพียรนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7วบุคลากร 7ว
44นางสาวพิชญ์สินี คุณสุวรรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลฯ044 -518351
45นางเพชรมณี ชุมมณเฑียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ044 -518351
46นางสรวงสุดา ศิลากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน044 -518351
47นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ044 -518351
48นางอารีย์ สมเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน044-518351
49นางพุดพง คุณนามนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
50นางศิริพรรณ ชุมสุขนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 7ว
51นายขวัญณรงค์ ฤทธิรณนักวิชาการศึกษา --น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางสาวสุภิดา แก่นเดียวนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5นักวิชาการศึกษา 6 ว
53นางชูใจ บุญสุยานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
54นางทัศนีย์ จารัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ044 -518351
55นายธีระยุทธ สงวนศิริเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นายโกวิทย์ วิชาโคตรเจ้าพนักงานธุรการ ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
57นางสาวกัญญารัตน์ สามสีเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ 3เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
58นางศจีวิไล เรืองสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
59นางจิราภรณ์ ปัทมาจำปาสาเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
60นางวาสนา ธีระวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
61นางนัยนา ไทยทองสุขสกุลเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
62นางละออง แสนโกเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
63นางยุพวัลย์ แสนศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
64นางมาฆะณี พระทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
65นางวิไลพร ทางดีเจ้าพนักงานธุรการ ---บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
66นางชญาน์นันท์ เชิงชวโนเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
67นางสาวปาณิศาพร ติดใจดีเจ้าพนักงานธุรการ ---บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
68นางสาววารุณี งามเนตรพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
69นายทศพล โคตะมะพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
70นางศศิธร ศรีธีรประเสริฐลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
71นางสาวอรวรรณ นะกุลรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
72นางนัทธ์ชนัน บุญศรี -บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
73นายทองพันธ์ บุญยืน -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
74นายสมร หาญยิ่ง -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
75นายชาตรี รำจวน -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
76นายกำพล ฉิมมาลี ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
77นายนิพนธ์ พรหมบุตร -นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
78นางสาวสาลินี ทนวนรัมย์พนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
79นางสาวพรศิริ แสนกล้าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
80นายดาวเรือง พุดชู -บริการงานทั่วไป อำนวยการยามยาม
81นางมณีพรณ์ พรหมบุตรไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
82นายธนาชัย ศรีแก้วไม่กำหนด ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการคนงานคนงาน
83นางผ่องศรี ศรีแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2
84นางภัคจีรา ตุ้มทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
85นางนันทิชา นิยันตังลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 1