ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายคำปุ่น บุญเชิญผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญคม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร044-513245
2นายสุทัศน์ เดชมารองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายเปโส ขบวนดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.บ.,กศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์044 -511951
4นายวันชัย คำพาวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศศ.ม.ไทยคดีศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ
5นายวิชชุกร มาลาวิทยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.มนุษยวิทยา สังคมวิทยาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกำกับดูแลการปฏิบัติในกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
6นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กำกับดูแลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์044 -511951
7นางบุษบา พิมศรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.บรรณารักษ์ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา044511563
8นายสมศักดิ์ ศิลากุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล044-511-563
9นางสาวอวยพร กิ่งแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน044 -518351
10นางพัชรีพร สาทิพจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีไอซีที044 -518351
11นางกันธิชา แสงศิริรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา044-514-144
12นางนิภา เลือดสกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ. บัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
13นางสาวสุภาวดี พูนผลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายจำรัส สอนกล้าศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.บ.,กศ.ม.,ปร.ด.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
16นางพัฒนา คำผุยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17นางจิราพร ศิริโฉมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายบัญญัติ โอษฐงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ., ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
19นางพัดสร ขวัญใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายโชติ สวัสดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางจิรารัตน์ พรมด้าวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.ศษ.ม.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
23นางสาวนิภา แสนสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
24นางสาวกัญญา สุขสบายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25นางทิตยา เขมะปัญญานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานธุรการหน่วยตรวจสอบภายใน044-518350
26นางสิริวรรณ ฉันท์ทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงานกิจกรรมวันสำคัญ044-518883
27นางศิวพร พรมคงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกำกับ ดูแล งานในกลุ่มอำนวยการ044-518883
28นางพริ้มพราย วิไลโรจน์วรกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการ ผอ.เขต044-518883
29นางกัลยา หาญห้าวนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบัญชี044 -511951
30นายประเสริฐ ปัตถวัลย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์044-518883
31นางจุลีรัตน์ วงษ์จันทร์อุมานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.อนุบาลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์044-518883
32นางจิดาภา พรมรุกขชาตินักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการค.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานจัดซื้อ จัดจ้าง044 -511951
33นางชดาพร ดัชนีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์044 -511951
34นางชลทิพย์ พละเสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางพัชมณ สาลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.รัฐประศาสนศาตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกพ.จ7, ขอเครื่องราช, ขอมีบัตรประจำตัว
36นางวรางคณา อุตตะโปนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.ภาษาาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลย้าย แต่งตั้งข้าราชการครู , เกลี่ยอัตรากำลัง , สอบคัดเลือก
37นางอรพิมพ์ ดวงงามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ ค่าตอบแทน
38นางสาวกุลวดี วงศ์ลำดวนกิจนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลค่าตอบแทนพิเศษ, ขอหนังสือรับรอง,
39นางสาวอารี พรหนองแสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบ และบัญชีถือจ่าย
40นางขนิษฐา ใจเพียรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
41นางสรวงสุดา ศิลากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน044 -518351
42นางสาวพิชญ์สินี คุณสุวรรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผล044 -518351
43นางเพชรมณี ชุมมณเฑียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ044 -518351
44นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ044 -518351
45นางอารีย์ สมเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน044-518351
46นางพุดพง คุณนามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมกิจการนักเรียน ลูกเสือ วันสำคัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
47นางศิริพรรณ ชุมสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมอนามัย อาหารกลางวัน ว่ายน้ำเพื่อชีวิต คุณธรรมนักเรียน ฯ
48นางสาวสุภิดา แก่นเดียวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาแผนการรับนักเรียน ส่งเด็กเข้าเรียน ข้อมูลประชากรวัยเรียน
49นายขวัญณรงค์ ฤทธิรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการน.บ.นิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด, พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน, ความมั่นคง, สิ่งแวดล้อม
50นางชูใจ บุญสุยานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน
51นางทัศนีย์ จารัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ044 -518351
52นายธีระยุทธ สงวนศิริเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นายโกวิทย์ วิชาโคตรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานเลขานุการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง
54นางสาวกัญญารัตน์ สามสีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกิจการนักเรียน กีฬานักเรียน แนะแนว สหกรณ์โรงเรียน
55นางวริยา สุขศิลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานพาหนะ พลังงาน การฝึกงาน044-518883
56นางธีรารัตน์ ประสิทธิ์พันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน-พนิชยกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการ งานรักษาความปลอดภัย044-518883
57นางศจีวิไล เรืองสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด ฯ เงินทดแทนฯ กบข.
58นางจิราภรณ์ ปัทมาจำปาสาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลคุณภาพการศึกษา ร.ร.พระราชทาน กก.สถานศึกษา
59นางวาสนา ธีระวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ งานเลขานุการกลุ่ม
60นางนัยนา ไทยทองสุขสกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.คหกรรมศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ฯ
61นางละออง แสนโกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการรับ-ส่ง
62นางมาฆะณี พระทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานรป.บ.รัฐประศาสนศาตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน จัดซื้อจัดจ้าง
63นางยุพวัลย์ แสนศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายค่าจ้าง เงินอุดหนุน เงินทุกแผนงานโครงการ
64นางนัทธ์ชนัน บุญศรีไม่กำหนด ปฏิบัติงาน-ปวส.เลขานุการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ
65นางชญาน์นันท์ เชิงชวโนเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
66นางวิไลพร ทางดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน-ปวส.บัญชีบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ
67นางสาวปาณิศาพร ติดใจดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.บัญชีบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ
68นางศศิธร ศรีธีรประเสริฐลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานค.บ.สังคมศึกษาบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำแบบคำขอ เบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ หักภาษี ฯ
69นางสาวอรวรรณ นะกุลรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
70นายสมร หาญยิ่งไม่กำหนด ปฏิบัติงาน-ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรง
71นายชาตรี รำจวนไม่กำหนด ปฏิบัติงาน-ปวส.ช่างยนต์ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
72นายกำพล ฉิมมาลีไม่กำหนด ปฏิบัติงานค.บ.ภาษาไทยขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
73นายนิพนธ์ พรหมบุตรไม่กำหนด ปฏิบัติงาน-ปวช.ช่างก่อสร้างนักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
74นายปัจพล เชิงชวโนไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ICT
75นายคเชนทร์ สอนกล้าไม่กำหนด ปฏิบัติการบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ICT
76นายดาวเรือง พุดชูไม่กำหนด ปฏิบัติงาน-บริการงานทั่วไป อำนวยการยามยาม
77นางสาววารุณี งามเนตรพนักงานราชการ ปฏิบัติการศศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่าย งบกลาง จัดทำงบเดือน เช็ค
78นางสาวสาลินี ทนวนรัมย์พนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
79นางสาวพรศิริ แสนกล้าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
80นางมณีพรณ์ พรหมบุตรไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอัดสำเนา เปิดปิด จัดสถานที่
81นายธนาชัย ศรีแก้วไม่กำหนด ปฏิบัติงาน-บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการคนงานคนงาน
82นางนันทิชา นิยันตังลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 1
83นายสุนทร ประแป้งลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
84นางผ่องศรี ศรีแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2
85นางภัคจีรา ตุ้มทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
86นายนันทวุฒิ อินทร์หอมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม