ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 32
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมชาย คงทนไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการยาม0876949359
2นายรณชัย สุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร สพท.0931353515
3นางปติมา กาญจนากาศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.สพม.089-8465657
4นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯติดตามและประเมินผลการศึกษา0848246639
5นางสุพิชณาย์ วงค์สัมพันธ์ชัยนักทรัพยากรบุคคล --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานผลงาน0856117781
6นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัย์089-4276574
7นางกิตนาภรณ์ ทินปราณีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการการจัดการงานทั่วไป0926453895
8นางพิชฌาน์ ศรีตะวันนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเทศโนโลยีสารสนเทศ087-8692536
9นางสุเนตร พรอมตตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์083-4682526
10นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการการจัดการงานทั่วไป086-7346046
11นายสัคสม พระภูจำนงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน083-1013925
12นางพันทิพา สวาสุนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา083-7922728
13นางสาวปราณี อารีรัมย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายใน097135548
14นายวชิระ ชัยสุนทรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี0618137813
15นางสาวสุจิตรา กุสิรัมย์ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารติดตามและประเมินผลการศึกษา0912026751
16นางเพ็ญพิมล เทพทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตลำปลายมาศ081-5496218
17นายทัศวิน โขรัมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษา085-6321400
18นายศรัทธา เหมือนถนอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตละหานทราย085-7764034
19นายภานุวัชร ปุรณะศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯติดตามและประเมินผลการศึกษา0819769101
20นางปราณีต ธนนิมิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษา0804707885
21นายสถิต การเพียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตละหานทราย085-7638940
22นางสาวอภิณญาณ บุญอุไรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานติดตามและประเมินผลการศึกษา0816118389
23นางณัฐพร นะราณรัมย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ089-9496509
24นายประกอบ จันทร์ประโคนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์0854979453,0885762050
25นางสุภชาดา ธนธรรมนนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0851048015
26นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์082-3747644
27นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0638899944
28นางสุภาพร ชาวนานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0918293605
29นางแสงจันทร์ สวาสุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาการครูและบุคลากรทางการศึกษา089-8490337
30นางสาวอมรรัตน์ เฮ่ประโคนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ/งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ081-7605884
31นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง086-5855522
32นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ089-4788678
33นายอนุชิต ขุลีทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0843027632
34นายธัชชัย โสตขวัญฟ้านิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ080-7304633
35นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์นิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ086-2475099
36นายสมคิด สวาสุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ089-7081072
37นางสาวฑติพร เหิดขุนทดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม-ประเมินผลและรายงานผล081-7182265
38นายนิรันดร์ แซ่เตียวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา087-2414852
39นางจิตมณี นิ่มหัตถาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ087-9517791
40นางสาวอาริสา งามพานิชกิจเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0953439979
41นางสาววัชราภรณ์ แสนท้าวลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา0858225541
42นางสาวศศิประภา หารภูมิเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเอกสาร0872606265
43นายทรงศักดิ์ ทองนุชพนักงานราชการ --บฑ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานครูไปต่างประเทศ/ธุรการ/ทหาร0878733497
44นายพงศ์ศาสตร์ บำรุงแคว้นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารรับ-ส่งหนังสือราชการ0801621121
45นายสุระ สุยะราไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ088-1117762
46นายไพโรจน์ หาญสกุลไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0617960373
47นายไพศาล จันทร์แสงสว่างไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0833112056
48นางสาวอำพร ศิลาอุดมไม่กำหนด --ม.6บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลแม่บ้าน083-7418879
49นายพนินท์ อาโยวงษ์ครู/ครูผู้ช่วย --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0917254557
50นางสาวรัฐฎาภา แพงมาครู/ครูผู้ช่วย --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอาสาร0973434732
51นางสาวชญาภา บุญศักดิ์ดาพรพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ080-7305088
52นางสรารัตน์ ชาวนาพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ085-4975353
53นายบัณฑิต แสงประโคนพนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ087-4622878
54นายศุภกร สุวิทยศักดิ์พนักงานราชการ --อศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ089-7546504
55นางสาวธัญดา ศรีณรงค์พนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ087-5626194
56นายประมาณ มีศิลป์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์087-9662669
57นายน้อมศักดิ์ แหลมสูงเนินพนักงานราชการ --ม.6บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ086-2448022
58นางสาวจันจิรา จันทรจิตพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนพนักงานธุรการ090-5974921
59นางสาวกัญญาณัฐ จอนดอนพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนพนักงานธุรการ095-5788228
60นางสาวอติพร สังกะเพศพนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป ตรวจสอบภายในพนักงานธุรการ0982082282
61นายภาคภูมิ พัชนีพนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานธุรการ087-7765273
62นายมงคล เพชรศรีไม่กำหนด --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคลช่างปูน ชั้น 4087-6514242
63นายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคล้นนายช่างเทคนิค --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคลช่างปูน ชั้น 4083-1270613
64นายณัฐพล เกษศิริลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคารสถานที่0897675824