ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 32
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายรณชัย สุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร สพท.0931353515
2นางปติมา กาญจนากาศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร สพท.0898465657
3นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ0894276574
4นางกิตยาภรณ์ ทินปราณีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ0926453895
5นางพิชฌาน์ ศรีตะวันนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์0878692536
6นางสุเนตร พรอมตตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0834682526
7นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล0814701203
8นางแสงจันทร์ สวาสุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.มผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ0981051968
9นายธัชชัย โสตขวัญฟ้านิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลวินัยและกฎหมาย อุทธรณ์ ร้องทุกข์0807304633
10นายสัคสม พระภูจำนงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบิรหารกลุ่มนโยบายและแผน0644956552
11นางพันทิพา สวาสุนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/รับนักเรียน/พัฒนาผู้เรียน0968591515
12นางสาวปราณี อารีรัมย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0641566552
13นางเพ็ญพิมล เทพทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาสื่อนวัตกรรวมฯ0815496218
14นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ0848246639
15นางสาวอภิณญาณ บุญอุไรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ0816118389
16นายสถิต การเพียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารฯ0809421468
17นางปราณีต ธนนิมิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน0804707885
18นายทัศวิน โขรัมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารฯ0856321400
19นายศรัทธา เหมือนถนอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการวัดและประเมินผล0973439961
20นายภาณุวัชร ปุรณะศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการวัดและประเมินผล0819769101
21นางสาวสุจิตรา กุสิรัมย์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน0912026751
22นางณัฐพร นะราณรัมย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ0899496509
23นายประกอบ จันทร์ประโคนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0854979453
24นางสาวอาลิสา งามพานิชกิจนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง0953439979
25นางสุภาพร ขจัดโรคานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0918293605
26นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือน เงินบำนาญ การรับเงิน0638899944
27นางสุภชาดา ธนธรรมนนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0851048015
28นางธันยชนก เรืืองวัชรศักดิ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง0823747644
29นางสาวสิฎฐิณิศา ประสงค์ดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0894788678
30นางสุพิชฌาย์ วงค์สัมพันธ์ชัยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ0856117781
31นายอนุชิต ขุลีทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง0843027632
32นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง0865855522
33นางสาวอมรรัตน์ เฮ่ประโคนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0817605884
34นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์นิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสืบสวน สอบสวน ดำเนินการวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์0862475099
35นางสาวฑติพร เหิดขุนทดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0990322032
36นายสมคิด สวาสุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ0897081072
37นายวชิระ ชัยสุนทรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0618137813
38นายนิรันดร์ แซ่เตียวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด0872414852
39นายธีระนัย ไม้สูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0897185045
40นางจิตมณี นิ่มหัตถาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน/งานสวัสดิการ0944324624
41นางสาวศศิประภา หารภูมิพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ รับส่งหนังสือ0640269947
42นางสรารัตน์ ชาวนาพนักงานราชการ --ศษ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์สวัสดิการ/สาธารณูปโภค0800698218
43นายศุภกร สุวิทยศักดิ์พนักงานราชการ --อศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ0897546504
44นายพงศ์ศาสตร์ บำรุงแคว้นลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ รับส่งหนังสือ0801621121
45นายไพศาล จันทร์แสงสว่างลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถ/ดูแลยานพาหนะ0833112056
46นายสุระ สุยะราลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถ/ดูแลยานพาหนะ0874414176
47นายไพโรจน์ หาญสกุลลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถ/ดูแลยานพาหนะ0617960373
48นายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคว้นลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการบริการ/ดูแลอาคารสถานที่0831270613
49นายมงคล เพชรเลิศลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการบริการ/ดูแลอาคารสถานที่0646890436
50นางสาวธัญดา ศรีณรงค์พนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0875626194
51นางสาวอติพร สังกะเพศพนักงานราชการ --ศศ.ม.บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานทั่วไป0982082282
52นายทรงศักดิ์ ทองนุชพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลข้าราชการไปต่างประเทศ ธุรการ0878733497
53นายประมาณ มีศิลป์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานลูกจ้าง พนักงานราชการ0894225119
54นางสาวกัญญาณัฐ จอนดอนพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานจัดสรรงบประมาณ งานธุรการ0955788228
55นางสาวจันจิรา จันทรจิตพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0931039234
56นายพนินท์ อาโยวงษ์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ เนตรนารี กีฬา0917254557
57นายคงศักดิ์ ศิขิรัมย์พนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีส่งเสริม สนับสนุน ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการส่ือสาร0876387648
58นายภาคภูมิ พัชนีพนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีส่งเสริม สนับสนุน ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการส่ือสาร0877765273
59นายบัณฑิต แสงประโคนพนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ0874622878
60นางสาวรัชฎาภา แพงมาลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานรับนักเรียน/เอกสารหลักฐานทางการศึกษา0973434732
61นางสาววัชราภรณ์ แสนท้าวลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา0858225541
62นางพิมพ์หทัย สุทาโคตรลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป ตรวจสอบภายในตรวจเอกสารการเงินและบัญชี0902599618
63นางสาวกฤติกา ทองเพ็ชรลูกจ้างชั่วคราว --วท.ม.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีส่งเสริม สนับสนุน ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการส่ือสาร0941644639
64นายน้อมศักดิ์ แหลมสูงเนินพนักงานราชการ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ/ดูแลอาคารสถานที่0985094479
65นายสมชาย คงคนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม0876949359
66นายณัฐพล เกษศิริลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ/ดูแลอาคารสถานที่0897675824
67นางอำพร ศิลาอุดมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน0837418879