ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศักดา จันทร์ฝอยผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร093-3983118
2นางสาวมาศกุล สิงหวศินนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3นางพรรณทิพย์ กะวังนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4นายพรสวัสดิ์ อาษากิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ. สังคมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0895788610
5นายเล็ง พยุงแสนกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(รัฐศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคลากร
6นางสาวจิรารัตน์ ปักษานักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศบ.(การจัดการทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
7นางนาฏนภา จุลเกาะนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป0801662322
8นางเขมิกา ศิริวงศ์พานิชนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี095-8129899
9นางฉลวยพร พลสูงเนินนักวิชาการพัสดุ --ศษ.ม.(บริหารหารศึกษา))หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10นางจิดาภา วุฒิวัณณนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
11นางศรีอรุณ วิชชาพิณนักทรัพยากรบุคคล --คบ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
12นางสาวธิดารัตน์ จันทะกลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.(คหกรรม)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0922505376
13นางปัณพร โมกไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบาย083-3701011
14นางสาวณัฐยา ลิไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.ม. บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลและสารสนเทศ
15นางภนิดา สังสีแก้วนักวิชาการศึกษา --รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ0922489212
16นายสมคิด จันนวลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศบ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
17นายเชิดชัย รักษาอินทร์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายเฉลิมเกียรติ แก้วมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายอุทยาน ปิตามาตาศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายสนิท เกไธสงศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นางเสมอจิตต์ ศรีนอกศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายพนม ศรีนอกศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นายนิรัญ ขุมทองนักประชาสัมพันธ์ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
25นางสาวจิรัชยา พลายงามนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางกิ่งกาญจน์ เยี่ยมรัมย์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางสาวจิรัชยา พลายงามนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นายอำนวย พงษ์อินทร์วงศ์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นายบุญชู จิตส่งเสริมนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นายสมร ไปนาวดีนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางมนทิรา รุจิราพิพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางเพชรผกา เรืองอนันท์สกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบาย087-4406727
34นางสาวธารารัตน์ นาดีนักวิชาการศึกษา --ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา087-9499838
35นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางสาวสินีนาฎ วรรณทองนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางสาวอุมาภรณ์ นนตานอกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ,รศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
38นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางดุจดาว ธำรงคประดิษฐ์นักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาวรมณีย์ พงษ์สาลีเจ้าพนักงานธุรการ --บัญชีบัณฑิต(บช.บ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0854685196
41นายอุทัย ทุ่งกระโทกไม่กำหนด --คบขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
42นายประสงค์ สังขรัตน์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
43นายเชาว์ลิต ดีวงษ์ นักการภารโรง อำนวยการ