ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.คณิตศาสตร์บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร0878805353
2นายวิทยา นนท์นภารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0817999177
3นายพิทักษ์ สมพร้อมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ0970410769
4นางพรรณทิพย์ กะวังนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0933246551
5นางศรีอรุณ วิชชาพิณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0895806379
6นางภนิดา สังสีแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0922489212
7นางสาวจิรารัตน์ ปักษานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
8นายสมคิด จันนวลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
9นางอุมาภรณ์ นนตานอกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
10นางเขมิกา ศิริวงศ์พานิชนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี095-8129899
11นางเสาวณี โสเมืองนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-7745901
12นางสาววิภาพร ชัยศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0944282626
13นายพรศักดิ์ สืบเสระนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0999684085
14นางสาวรัชนี จินดาศรีนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0823345394
15นางฉลวยพร พลสูงเนินนักวิชาการพัสดุ --ศษ.ม.(บริหารหารศึกษา))หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
16นางนาฏนภา จุลเกาะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0801662322
17นางจิดาภา วุฒิวัณณนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
18นางสาวธิดารัตน์ จันทะกลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.(คหกรรม)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0922505376
19นางปัณพร โมกไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบาย083-3701011
20นางสาวณัฐชยา ลิไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.ม. บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลและสารสนเทศ
21นางประภัทร ภูดินทรายเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0895396605
22นางอารีย์ เชื้อจิตรนุกูลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0854972490
23นายเชิดชัย รักษาอินทร์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นายเฉลิมเกียรติ แก้วมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางสำเนียง ประนัดศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0879002572
26นางณัชฉรียา อุทาโยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0981545257
27นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นางสาวชมพูนุท ทองปานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0642359366
29นายสนิท เกไธสงศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นางเสมอจิตต์ ศรีนอกศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นายพนม ศรีนอกศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นายนิรัญ ขุมทองนักประชาสัมพันธ์ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นายอำนวย พงษ์อินทร์วงศ์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นายสมร ไปนาวดีนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นางสาวจิรัชยา พลายงามนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
37นางกิ่งกาญจน์ เยี่ยมรัมย์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
38นายบุญชู จิตส่งเสริมนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
39นางมนทิรา รุจิราพิพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นางเพชรผกา เรืองอนันท์สกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบาย087-4406727
41นางสาวสินีนาฎ วรรณทองนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางสาวธารารัตน์ นาดีนักวิชาการศึกษา --ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา087-9499838
44นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางดุจดาว ธำรงคประดิษฐ์นักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางสาวอรุณี จิตสมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0982899642
47นายอุทัย ทุ่งกระโทกไม่กำหนด --คบขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
48นายประสงค์ สังขรัตน์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
49นายเชาว์ลิต ดีวงษ์ นักการภารโรง อำนวยการ