ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุชิต ชมภูวงศ์ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08-1877-5174
2นายปัญญา หาแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3นางสมจิต สังขรักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4นายมาโนช กลิ่นพยอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.กรบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส้่งเสริมศึกษาทางไกลและไอซีที
5นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6นางแน่งน้อย ปันรัมย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.สังคมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการดูแลกลุ่มอำนวยการ
7นายวิเชียร คงหาญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
8นายเอกชัย ปุยะตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.การสอนภาษาไทยผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนดูแลกลุ่มนโยบายและแผน
9นางวีรวรรณ ลัทธิกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเขตและโรงเรียนในสังกัด
10นางวีรยา รังสูงเนินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11นางวิรมณ ฮุยเป้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
12นางจิรัฏฐ์ ธนพงษ์พรธนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
13นางวิเชียร สลับศรีศึกษานิเทศก์ เชียวชาญศษ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
14นางลัดดาวัลย์ สว่างศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
15นายปรีชา เพชรดาพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.พลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
16นายธำรงค์ นนท์ตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
17นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
18นางสุวรัชต์ วัชรสุทธิพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(นาฎศิลป์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
19นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงศ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
20นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงศ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
21นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
22นางมาลี ใจภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
23นางสาวระพีพรรณ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
24นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
25นางอัจฉรา ฉายวิวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
26นายวัชรพล ทองโนนสายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
27นางนุสรา ม่วงชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
28นางทักษณีย์ เจริญวรรณนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการอ.ศศ.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่
29นางสัมพันธ์ เฉียดสระน้อยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
30นางประภาพรรณ เมธีเสถียรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวส.(เลขานุการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
31นางกิ่งกาญจน์ ป้องจิตใสนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชุม/มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
32นางณัฐยาภรณ์ อัครชนนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
33นายวิเชียร พลจันทึกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์
34นายสมบัติ ศรีกุลานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน/เงินยืมราชการ/เงินทดรองราชการ
35นางสาวกัณติกา เมียดประโคนนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
36นางพิมพ์ชนก อรชุมนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
37นางฉลวย สุขเกษมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินข้าราชการบำนาญ/บำเหน็จตกทอด/งบกลาง
38นางสาวขนิษฐา เชื้อทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
39นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ภิรมย์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
40นางสาวดวงใจ แป้นโพธิ์กลางนักวิชาการพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
41นางกนกพัชร บุญโชติวิวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา
42นางรัญจวน พื้นบาตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา
43นางจันทร์ศิริพร วันพุดซานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
44นางสาวอรุณรัตน์ วิเชียรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
45นางสาวปราณี เจนศิริวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานขอมีบัตร/เครื่องราช
46นางสาวนฤมล คำวังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล
47นางบุษกร ประทุมสันต์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร
48นายเตชินท์ เจนพานิชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ช่างก่อสร้างวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ
49นางนวมน เจนพานิชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ
50นางสาวพิทยา คล้ายทองนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
51นายสุวิทย์ ยิ่งยงนิติกร --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกรชำนาญการพิเศษ
52นางนงนภา แสนหาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล
53นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน (จัดทำแผนปฏิบัติการ)
54นางอุษา ภังภูธรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
55นางขวัญใจ เจริญเลิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณระบบบัญชี
56นางอัญชลี ทันตะคุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน (แผนจังหวัด)
57นางณัฐชนก ศรีเสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
58นางการวรัญญา เปไธสงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
59นางพรนภัส ละประโคนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการอาหารกลางวัน
60นางนฤบล กองทรัพย์นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
61นางสาวกิตติกาญจน์ สอนกระโทกนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานักเรียน
62นางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์นักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
63นางปาลิดา โคตรสมบัตินักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
64นางธาริดา เจิดดีสกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
65นางสาวพัชราภรณื อินทร์สูงเนินเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
66นางกิติยา ประดับพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
67นางสาวจรินญา สายกระโทกเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
68นางนิคม เสือชุมแสงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
69นายนิวัติ สลับศรีเจ้าพนักงานธุรการ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
70นายวรพงษ์ วรงค์เจ้าพนักงานธุรการ --ศษ.บ.การประถมศึกษาขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
71นางสาวกมลลักษณ์ มาตาชาติลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างงานอำนวยการ
72นางสาวกมลชนก สิงสถิตย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ลูกจ้างงานการเงินฯ
73นางสาวรัตนา บุญสง่าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ลูกจ้างงานการเงินฯ
74นางสาวศตกมล ปิ่นศิริลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกจ้างงานลูกเสือ
75นายนธีกรณ์ โง้วเจริญลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ตรวจสอบภายในลูกจ้างงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
76นายพชร เทียมวงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
77นายสายันต์ อร่ามลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
78นายหะนุ องคสินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง
79นางสมพร ทรัพย์แสนยากรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานแม่บ้าน
80นายวศิราวุธ คนชุมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม