ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสมศักดิ์ สุขสำโรงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางวีแวว พรประสพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นางกัญญาภัค เปียกระโทกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
5นางสุภาภรณ์ เอี่ยมศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6นายอุดม บุ้งทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
7นายชัยยงค์ จันทร์โสดานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
8นายณัฐภัทร แสงอินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
9นางอัจฉรา บัวแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นายประยุทธ์ น้ำอบเชยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางสุนันทา พวงไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายมนต์ชัย เลี้ยงรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
13นางสาวพรพิมล ระวันประโคนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางดวงปาน นครทัศน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0840369818
15นายสาคร แขนรัมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
16นางสาวสุนันท์ ปัณทุพาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสายรุ้ง บ้างตำรวจนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
18นายอภิชาติ เพ็งโนนยางนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวทบหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานติดตาม0883257987
19นางศศิธร เหิมหาญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
20ว่าที่ร้อยตรี อเนก จอมคำสิงห์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
21นายสมพร สนสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
22นายอรุณ เจริญยิ่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
23นายถาวร กุลวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ
24นางสาวพรชัย ปะโมทานังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
25นางรัศมี ต่างประโคนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
26นางจารุวรรณ พลดอนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27นางสาวโสภา ศรีทนต์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นางสาวแสงดาว อยู่ประโคนนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29นางเบญจรงค์ วิรัตน์จินดานักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30นางจิตรลดา เรณู ณ อยุธยานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นางสาววรัญญา วันนูประถัมภ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นายเวทิน หงษ์วิเศษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางวรรณา แซกรัมย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นายสุริยา สายมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
35นางสาวเชษฐ์สุดา บุญมากนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางนรีรัตน์ กุลวงษ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธบวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางเนาวรัตน์ น้ำอบเชยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางศศิชา วิรัตน์จินดาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39นางสาวพร บวรรัตนกุลพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นายณัฐวัฒน์ เครือศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
41นางสาวกาญจนา นิลวรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
42นางสาวรัตน์ติกานต์ แปลงดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
43นางทยากร พลคำลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
44นางสาวอสมภรณ์ ชาญประโคนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45นางสาวสิริมา ศศินครเทวัญย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
46นายวีระศักดิ์ สืบวันลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47นางสาวรุ่งฤดี วงศ์ประโคนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
48นางสาวณิชาพร ไชยหมกลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
49นายจักรกฤช อินนอกลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
50นางวัชราภรณ์ สายะสมติลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
51นางนิชธิมา เพ็งโนนยางลูกจ้างชั่วคราว --คบ.ประถมศึกษาบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
52นางสาววรรฤดี คำศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
53นางศศิวรรณ โคตรทมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นายสายเชื้อ กำประโคนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
55นายสายันต์ เทศวงษ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
56นายอุดมพงษ์ เทศวงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
57นายประเสริฐ ศรีเนาวรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
58นางนวลอนงค์ โรจนากาศลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
59นางสาวรัชนีกร วรรณกลางซ้ายลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
60นายกิตติศักดิ์ เรืองไพศาลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นางสาวจิดาภา กฐินใหม่ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ตรวจสอบภายใน
62นายสุริยะ นะเรรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
63นายรวม ขามประโคนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
64นางกฤษติกา บุญปลูกลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ