ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมานพ คงเสนารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงิน/กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3นายประสิทธิ์ พิเศษรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มพัฒนาครู และกลุ่ม iCT
4นายสมบูรณ์ เทพศรัทธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นางสาวปลิดา พันธ์วันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล0898493040
6นางสาวยุวนุช จงคลาดกลางเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานค.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044-613035
7นางสาวอรทัย เปิ่นรัมย์พนักงานราชการ --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ044-611402
8นายศราวุธ โรจนาวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม./ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์044-611013/081-7256368
9นางกัญญา ศิริวิโรจน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการดูแลรับผิดชอบการบริหารงานภายในกลุ่มอำนวยการ044-611402
10นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์044-613035
11นางฉวีวรรณ ศรีสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6044-613034
12นางสุธีรา ปรัชสกุลชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ./สม.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับติดตาม ตรวจสอบการทำงานของกลุ่มนโยบายและแผน044613540
13นางสุวิชา ทรงประโคนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.,คบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในการบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน093-6925591
14นางสาวมนัสปอง ศรีทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-039-4105
15นางจุฬาพร คำพิมูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานเลขา0902945413
16นางบุศยรินทร์ อาณาเขตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ044 -611013
17นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./ ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางจุติมาพร เชียงกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล0895833265
19นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อ0801732236
20นางสาวสุมาลี กุงไธสงศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษค.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ044-611013
21ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ มูลดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ044-611013
22นายไชยสิทธิ์ พวงศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางนฐพร วิชัยเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯแผนพัฒนาการนิเทศฯลฯ044611943
24นางสาวดำรง ทำผ้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ044-611402
25นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน044-611402
26นายธีรพงษ์ จินพละนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรับผิดชอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ044-611402
27นางสาวศากุน ศิริพานิชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์044-611402
28นางสาวสุวรี เจริญรัมย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ/ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์044-611402
29นางมุนินทร์ ทะนารีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044-613035
30นางวิลาวัลย์ ตาละคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-613035
31นางสาวอุษณีย์ เดชวิทยาวุฒินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี044-613035
32นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-613035
33นางนุศรา ชะปูแสนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-613035
34นางอนันตยา พิมพ์ภูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081-967-9020
35นางสาวเกศรินทร์ ก่อแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ/ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044-613034
36นางอุดมสิน อุสาทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา044-614034
37นางอิศราพร พวงศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลก.พ.7044613034
38นางสาวปุณนภา แซ่เตียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ./ศศ.บ./ บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044-613034
39นางเรวดี บัณฑิตนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม./น.บ./วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและวินัย
40นางสาวพรนิมิต โล้นพรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ/ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนงานและโครงการ0890128585
41นายเวทิน หงษ์วิเศษนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0899343389
42นายบัญญัติ มะโนชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานศูนย์การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร044-613540
43นางไพฑูรย์ หวะสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์/จัดตั้ง/บริหารงบประมาณ/จัดสรร งบประมาณ044-613540/095-6695717
44นางคำพวง วัชระเงินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044-613034
45นางเสาวคนธ์ สิบรัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานจัดการศึกษาโดยครอบครัว044611012
46นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/โครงการพระราชดำริ/ยาเสพติด089 -6262326
47ว่าที่พันตรีรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ/ยาเสพติด
48นางสุดาพร หงษ์นครนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-428-2918
49นายวิทยา สอนอาจนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงินบัญชีโรงเรียน
50นางสุนิสา ศิลาแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล044-611013
51นายสมศักดิ์ กะการัมย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่ม044-611402
52นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นางยุบล ผิวผ่องลูกจ้างประจำ --ป.กศ.สูง,ปวช.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด
54นางสาวรติรส เอิกเกริกรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด044-611402
55นายนนทวัจน์ พัจนาไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
56นายวิชัย อาญาเมืองไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
57นายเอกชัย เกษมสุขไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
58นายปริวัตร คำมั่นไม่กำหนด --ปวช.,ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
59นายเด่นเดช สินธุสกุลไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ
60นางสุวรรณี คามวาสีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด044-611402
61นางสาวสุภี บุตรมาลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ044-611402