ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมานพ คงเสนารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2นายประสิทธิ์ พิเศษรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มพัฒนาครู และกลุ่ม iCT
3นายสมบูรณ์ เทพศรัทธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางสาวปลิดา พันธ์วันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล0898493040
5นางสาวยุวนุช จงคลาดกลางเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานค.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044-613035
6นางสาวอรทัย เปิ่นรัมย์พนักงานราชการ --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ044-611402
7นายศราวุธ โรจนาวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม./ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์044-611013/081-7256368
8นางกัญญา ศิริวิโรจน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการดูแลรับผิดชอบการบริหารงานภายในกลุ่มอำนวยการ044-611402
9นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์044-613035
10นางฉวีวรรณ ศรีสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6044-613034
11นางสุธีรา ปรัชสกุลชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ./สม.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับติดตาม ตรวจสอบการทำงานของกลุ่มนโยบายและแผน044613540
12นางสุวิชา ทรงประโคนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.,คบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในการบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน093-6925591
13นางจุฬาพร คำพิมูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานเลขา0902945413
14นายไชยสิทธิ์ พวงศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อ0801732236
16นางสาวสุมาลี กุงไธสงศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษค.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ044-611013
17นางจุติมาพร เชียงกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล0895833265
18นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./ ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางบุศยรินทร์ อาณาเขตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ044 -611013
20นายธีรพงษ์ จินพละนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรับผิดชอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ044-611402
21นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน044-611402
22นางสาวดำรง ทำผ้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ044-611402
23นางสาวสุวรี เจริญรัมย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ/ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์044-611402
24นางวิลาวัลย์ ตาละคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-613035
25นางมุนินทร์ ทะนารีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044-613035
26นางสาวอุษณีย์ เดชวิทยาวุฒินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี044-613035
27นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-613035
28นางนุศรา ชะปูแสนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-613035
29นางอุดมสิน อุสาทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา044-614034
30นางอิศราพร พวงศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลก.พ.7044613034
31นางสาวปุณนภา แซ่เตียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ./ศศ.บ./ บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044-613034
32นางอนันตยา พิมพ์ภูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081-967-9020
33นางสาวเกศรินทร์ ก่อแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ/ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044-613034
34นางเรวดี บัณฑิตนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม./น.บ./วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและวินัย
35นายเวทิน หงษ์วิเศษนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0899343389
36นายบัญญัติ มะโนชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานศูนย์การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร044-613540
37นางณิชยา วงศ์อุทุมพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนและติดตาม ประเมินผล0892861581
38นางไพฑูรย์ หวะสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์/จัดตั้ง/บริหารงบประมาณ/จัดสรร งบประมาณ044-613540/095-6695717
39นางสาวพรนิมิต โล้นพรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ/ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนงานและโครงการ0890128585
40นางคำพวง วัชระเงินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044-613034
41นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/โครงการพระราชดำริ/ยาเสพติด089 -6262326
42ว่าที่พันตรีรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ/ยาเสพติด
43นายวิทยา สอนอาจนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงินบัญชีโรงเรียน
44นางสุนิสา ศิลาแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล044-611013
45นายสมศักดิ์ กะการัมย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่ม044-611402
46นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางยุบล ผิวผ่องลูกจ้างประจำ --ป.กศ.สูง,ปวช.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด
48นางสาวรติรส เอิกเกริกรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด044-611402
49นายวิชัย อาญาเมืองไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
50นายเอกชัย เกษมสุขไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
51นายนนทวัจน์ พัจนาไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
52นายปริวัตร คำมั่นไม่กำหนด --ปวช.,ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
53นายเด่นเดช สินธุสกุลไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ
54นางสาวสุภี บุตรมาลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ044-611402
55นางสุวรรณี คามวาสีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด044-611402