ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงิน/กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2นางสโรชินี โอชไรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอ
3นายสมบูรณ์ เทพศรัทธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางสาวปลิดา พันธ์วันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล0898493040
5นางสาวยุวนุช จงคลาดกลางเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานค.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044-613035
6นางสาวอรทัย เปิ่นรัมย์พนักงานราชการ --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ044-611402
7นายศราวุธ โรจนาวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม./ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์044-611013/081-7256368
8นางกัญญา ศิริวิโรจน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการดูแลรับผิดชอบการบริหารงานภายในกลุ่มอำนวยการ044-611402
9นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์044-613035
10นางฉวีวรรณ ศรีสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6044-613034
11นางสุธีรา ปรัชสกุลชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ./สม.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับติดตาม ตรวจสอบการทำงานของกลุ่มนโยบายและแผน044613540
12นางจารุมาศ คณารักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-725-0012
13นางสุวิชา ทรงประโคนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.,คบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในการบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน093-6925591
14นางรุ่งฤดี หมั่นการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ. ,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-997-7508
15นางสาวมนัสปอง ศรีทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-039-4105
16นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานวัดผลและประเมินผล0868726969
17นางจุฬาพร คำพิมูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานเลขา0902945413
18นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ./ ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ มูลดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ044-611013
20นายไชยสิทธิ์ พวงศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางนฐพร วิชัยเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯแผนพัฒนาการนิเทศฯลฯ044611943
22นางบุศยรินทร์ อาณาเขตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ044 -611013
23นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อ0801732236
25นางจุติมาพร เชียงกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล0895833265
26นางสาวสุมาลี กุงไธสงศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษค.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ044-611013
27นายธีรพงษ์ จินพละนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรับผิดชอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ044-611402
28นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน044-611402
29นางสาวดำรง ทำผ้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน044-611402
30นางสาวศากุน ศิริพานิชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์044-611402
31นางสาวสุวรี เจริญรัมย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ/ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์044-611402
32นางมุนินทร์ ทะนารีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044-613035
33นางสาวอุษณีย์ เดชวิทยาวุฒินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี044-613035
34นางวิลาวัลย์ ตาละคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-613035
35นางนุศรา ชะปูแสนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-613035
36นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-613035
37นางสาวปุณนภา แซ่เตียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ./ศศ.บ./ บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044-613034
38นางอิศราพร พวงศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลก.พ.7044613034
39นางนุชรินทร์ วิญญูธรรมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044-613034
40นางอุดมสิน อุสาทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา044-614034
41นางอนันตยา พิมพ์ภูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081-967-9020
42นางสาวเกศรินทร์ ก่อแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ/ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044-613034
43นางเรวดี บัณฑิตนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม./น.บ./วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร
44นายบัญญัติ มะโนชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานศูนย์การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร044-613540
45นางไพฑูรย์ หวะสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์/จัดตั้ง/บริหารงบประมาณ/จัดสรร งบประมาณ044-613540/095-6695717
46นายกร ปราชญ์รัฐกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.,คม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)044-613540/099-9829069
47นางสาวพรนิมิต โล้นพรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ/ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนงานและโครงการ0890128585
48นางธัญญารัตน์ พินาศภัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานศูนย์การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร097-3408104
49นางคำพวง วัชระเงินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044-613034
50นางสาวจีระนันท์ แสงดาวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/โครงการพระราชดำริ/ยาเสพติด089 -6262326
52ว่าที่พันตรีรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ/ยาเสพติด
53นางสุดาพร หงษ์นครนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา089-428-2918
54นางเสาวคนธ์ สิบรัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานจัดการศึกษาโดยครอบครัว044611012
55นายวิทยา สอนอาจนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงินบัญชีโรงเรียน
56นางสุนิสา ศิลาแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล044-611013
57นายสมศักดิ์ กะการัมย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่ม044-611402
58นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางสาวอาสิรา ดิษยกุลกิจลูกจ้างชั่วคราว --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน044-613540/065-5379961
60นางยุบล ผิวผ่องลูกจ้างประจำ --ป.กศ.สูง,ปวช.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด
61นางสาวรติรส เอิกเกริกรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด044-611402
62นายเอกชัย เกษมสุขไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
63นายวิชัย อาญาเมืองไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
64นายนนทวัจน์ พัจนาไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
65นายปริวัตร คำมั่นไม่กำหนด --ปวช.,ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
66นายเด่นเดช สินธุสกุลไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ
67นางสาวสุภี บุตรมาลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ044-611402
68นางสุวรรณี คามวาสีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด044-611402