ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษานครราชสีมา เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.บ.(สังคมศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพม.310931243221
2นางจารุวรรณ บุญโตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับติดตามดูแลกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มสารสนเทศฯ0818767872
3นายสุเทพ ธีรัชสกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับติดตามดูแลกลุ่มนิเทศติดตามประเมิน และการจัดการศึกษา /กลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึกษา087-0038667
4นายบัณฑิต ชนะชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบ้ติหน้า ผอ.กลุ่มนิเทศ นิเทศโครงการโรงเรียนสุจริต, โรงเรียนในฝัน, นิเทศ08 6249 8621
5นายปุณณวิช ยุระวงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการระบบคอมพิวเตอร์06 3145 6493
6นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้คำปรึกษางานพัสดุ, จัดซื้อทุกประเภท,ตรวจสอบพัสดุ08 1879 2575
7นางนฤพร หล่าสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานเลขานุการ กศจ. วิทยฐานะเลื่อนฐานะ08 9991 2675
8นายสุรชาติ สว่างพลกรังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9นายกอปรเชษฐ จิตละม่อมนิติกร ชำนาญการศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลส่งเสริม ดูแลแก้ปัญหาการปฏิบัติงานวินัย, การร้องเรียน, ร้องทุกข์08 9428 6678
10นางสุวรรณี ศิริวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนส่งเสริม กำกับ ติตดาม งานกลุ่มนโยบายและแผน08 1966 2995
11นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด08 5856 0165
12นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในของ สพม.31 และสถานศึกษา09 4529 4542
13นายพลากร ศรีพูนทองไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยา
14นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา08 4897 9162
15นางจิราพร พานสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา084-3914945
16นางศศิธร เจริญใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ08 4001 9790
17นายแสนยากร สายสินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนขนาดเล็ก , ประชารัฐ09 2749 6883
18นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ044305217
19นางประพาฬรัตน์ แก้วเกิดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ044305217
20นางสาวภัชชฎา โอษคลังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM Education09 34655 98
21นางสาววันทิตา ทะลาสีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา, งานวิจัยและผลิตสื่อ08 4439 0742
22นางสาวรุ่งทิพพา โพธิ์นอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา
23นางธีระนุช เอี่ยมโคกสูงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.การศึกษาประถมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการควบคุมภายใน ITA มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา08 7870 7021
24นางสาวจันทร์นภา ทองเชื้อนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044305620
25นางธวัลรัตน์ สุวรรณศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.การบริหารจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือนจ่ายตรงทั้งระบบ ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ08 3372 6655
26นางสาวอัจฉรา อยู่ดีนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคารฟทุกประเภท จัดทำทะเบียนคุ่มฎีกาเบิกจ่ายเงิน
27นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การรับเงินทุกประเภท/ออกใบเสร็จรับเงิน/รับ นำส่งทุกประเภทระบบ GFMIS จัดทำทะเบียนคุม/เขียนเช็ค08 6832 7055
28นางกนกลักษณ์ มากคงพะเนาว์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน, จัดทำบัญชีถือจ่าย08 9845 0889
29นางสาวพรพรรณ วิจิตรผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลแผนอัตรากำลัง08 4606 7988
30นางชลลดา ศรีแสนปางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลหัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง08 1880 5732
31นางสาวชลิตา ดามพ์สุกรีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044395226
32นางสาวสุภาดา โคตรเเสนลีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล044395226
33นางจรีรัตน์ สุขวัฒนกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบาย และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย044 255009
34นางสาวจงมณี บรรยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
35นางอารมณ์ รักไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจัดต้ังและจดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน, งบดำเนินงาน, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ08 1789 9523
36นางสาวไพรินทร์ สุขกำปังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
37นางสาวธัณณ์พิชา ธภัทรเรืองโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการปลอดขยะ และสิ่งแวดล้อม08 46074222
38นางสาวไพลิน หวังกลุ่มกลางนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0819994398
39นางสาววริศศรา หาญมานิตกุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0902961795
40นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การวัดและประเมินผล ศศ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมลูกเสือ สภานักเรียน08 1470 1183
41นางอนงค์ พิชญ์ศิรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย08 1725 9171
42นางสุวรรณา ธรรมโมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
43นางศรีวิลัย เรืองบุญฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาน ก.พ.7044 395225
44นางรพีพรรณ บุญอนันต์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบ และควบคุมการเบิกเงินงบประมาณ งบลงทุน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้า0853145545
45นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯจัดทำข้อมูลสารสนเทศ, รับ-ส่ง หนังสือราชการ08 1997 2147
46นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์พนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ044395225
47ว่าที่ร.ต.มลฤดี ดาไธสงค์พนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินทดรองราชการ, รายงานเงินทดลองราชการ ส่ง สตง. และ สพฐ.044305620
48นางสาวกัลยวรรธน์ วีระพงษ์พนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา044395226
49นางนภาพร ทุ่งกลางลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
50นางสร้อยทอง สืบสหการลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ044395225
51นางอังสิมารินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยาลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
52นายวัชรพงศ์ สูงใหม่ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044305620
53นางพจนีย์ อ้นสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044305620
54นางสาวพามิลา เพ็ชรอ่วมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานบุคลากร
55นางดวงมณี สดทะเลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล044395226
56นางสาวรุ่งนภา จันทร์พรมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล044395226
57นางสาวจิตราวดี ศิริมนตรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนรายงาน DMC044305509
58นายวีรฉัตร ฟักโคกกรวดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นายสุรศักดิ์ ไขกิ่งลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา044395226
60นายมงคล กลึงกลางดอนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
61นายสมบัติ เจริญสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถตู้
62นายมีชัย สงค์นางรองลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ044395225
63นายนพสิทธิ์ สูงใหม่ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
64นางสาวจักรี เพชรประไพลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ044395225
65นางพัชรินทร์ สูงใหม่ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ044395225
66นายสงบ เสงี่ยมโคกกรวดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
67นายไชยยศ สูงใหม่ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ044395225