ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 31
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายปัญญา หาแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร สพม..3109 5621 3467
2นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08 4897 9162
3นางสาววันทิตา ทะลาสีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา, งานวิจัยและผลิตสื่อ08 4439 0742
4นายบัณฑิต ชนะชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบ้ติหน้า ผอ.กลุ่มนิเทศ นิเทศโครงการโรงเรียนสุจริต, โรงเรียนในฝัน, นิเทศ08 6249 8621
5นางจรีรัตน์ สุขวัฒนกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานนโยบาย และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย08 1725 1045
6นางอุทัยวรรณ มิตรเจริญชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบและกลั่นกรองงาน ทำรายงานเงินประจำงวด เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ08 928 02764
7นางนฤพร หล่าสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานเลขานุการ กศจ. วิทยฐานะเลื่อนฐานะ08 9991 2675
8นางสุวรรณี ศิริวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนส่งเสริม กำกับ ติตดาม งานกลุ่มนโยบายและแผน08 1966 2995
9นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายในของ สพม.31 และสถานศึกษา09 4529 4542
10นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ฝ่ายผู้บริหารการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา06 2338 5955
11นางสุรีพร ชดกิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานติตดาม ประเมินผล08 9846 2901
12นายวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาศูนย์ GPA การทดสอบ O-NET, LAS การใช้ข้อสอบกลาง, ส่งเสริมศูนย์คณิตศาสตร์08 9948 7771
13นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางศศิธร เจริญใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ08 4001 9790
15นางสาวภัชชฎา โอษคลังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM Education09 34655 98
16นายประเสริฐ ศรีจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประกันคุณภาพการศึกษา, สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ08 4430 5812
17นายแสนยากร สายสินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนขนาดเล็ก , ประชารัฐ09 2749 6883
18นายกฤตพล ชุมสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย พัฒนา ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี, นิเทศการสอนโครงการเครือข่ายยไร้พรมแดน08 6740 1274
19นางธีระนุช เอี่ยมโคกสูงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.การศึกษาประถมวัยหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการควบคุมภายใน ITA มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา08 7870 7021
20นางธวัลรัตน์ สุวรรณศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.การบริหารจัดการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือนจ่ายตรงทั้งระบบ ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ08 3372 6655
21นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้คำปรึกษางานพัสดุ, จัดซื้อทุกประเภท,ตรวจสอบพัสดุ08 1879 2575
22นายสรุชาติ สว่างพลกรังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร044 395225
23นางชลลดา ศรีแสนปางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลหัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง08 1880 5732
24นางสาวพรพรรณ วิจิตรผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลแผนอัตรากำลัง08 4606 7988
25นางกนกลักษณ์ มากคงพะเนาว์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน, จัดทำบัญชีถือจ่าย08 9845 0889
26นายกอปรเชษฐ จิตละม่อมนิติกร ชำนาญการศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลส่งเสริม ดูแลแก้ปัญหาการปฏิบัติงานวินัย, การร้องเรียน, ร้องทุกข์08 9428 6678
27นางอารมณ์ รักไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจัดต้ังและจดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน, งบดำเนินงาน, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ08 1789 9523
28นางสาววริศศรา หาญมานิตกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร09 0296 1795
29นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด08 5856 0165
30นางสาวไพลิน หวังกุ่มกลางนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การวัดและประเมินผล ศศ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมลูกเสือ สภานักเรียน08 1470 1183
32นางอนงค์ พิชญ์ศิรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย08 1725 9171
33นางสุวรรณา ธรรมโมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
34นางรพีพรรณ บุญอนันต์เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบ และควบคุมการเบิกเงินงบประมาณ งบลงทุน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้า0853145545
35นายปุณณะวิช ยุระวงศืนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษหน.ศูนย์/เครือข่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระบบคอมพิวเตอร์06 3145 6493
36นางสาวอัจฉรา อยู่ดีนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคารฟทุกประเภท จัดทำทะเบียนคุ่มฎีกาเบิกจ่ายเงิน
37นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การรับเงินทุกประเภท/ออกใบเสร็จรับเงิน/รับ นำส่งทุกประเภทระบบ GFMIS จัดทำทะเบียนคุม/เขียนเช็ค08 6832 7055
38นางสาววริศศรา หาญมานิตกุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน090-2961795
39นางสาวธัณณ์พิชา ธภัทรเรืองโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08 18793231
40นางสาวธัณณ์พิชา ธภัทรเรืองโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการปลอดขยะ และสิ่งแวดล้อม08 46074222
41นางศรีวิลัย เรืองบุญฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาน ก.พ.7044 395225
42นางอังสิมารินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
43นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯจัดทำข้อมูลสารสนเทศ, รับ-ส่ง หนังสือราชการ08 1997 2147
44นางนภาพร ทุ่งกลางลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
45นางสาวรุ่งนภา จันทร์พรมลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
46นางสาวจิตราวดี ศิริมนตรีลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนรายงาน DMC044305509
47นางสาวพามิลา เพ็ชรอ่วมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานบุคลากร
48นายสุรศักดิ์ ไขกิ่งลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0865521221
49นายมงคล กลึงกลางดอนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
50นายสมบัติ เจริญสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถตู้
51นายนพสิทธิ์ สูงใหม่ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
52ว่าที่ร.ต.หญิงมลฤดี ดาไธสงค์เจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารเงินทดรองราชการ, รายงานเงินทดลองราชการ ส่ง สตง. และ สพฐ.
53นายมีชัย สงค์นางรองลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
54นางพัชรินทร์ สูงใหม่ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
55นางดวงมณี สดทะลลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
56นายสงบ เสงี่ยมโคกกรวดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ