ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพีรพงศ์ สุรเสนผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898633200
2นายบุญหมั่น ค้าทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศฯ0879647111
3นายดิลก ศิรินาคดิลกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานบุคคล0980972671
4นายประมวล บุญฑีฆ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0973418716
5นายอนุรักษ์ ปุราโนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกำกับ ดูแล ตรวจสอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ0614798886
6นางปณิตตรา สายน้ำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ กลุ่มอำนวยการ0910198397
7นางสาวเอื้อมเดือน ใหญ่กลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับ ดูแล ตรวจสอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล0933929295
8นางสาวเกษณี เชื้อสูงเนินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับ ดูแล ตรวจสอบ กลุ่มนโยบายและแผน0943987951
9นางสมทรง กิจจาชาญชียกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ดูแล และตรวจสอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0818795136
10นายประนอม แนบกลางครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน0898468105
11นางมาลี สัญญาอริยาภรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0898452657
12นางนฤมล สุขะทีปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0960656702
13นางสุวนิต ณ วงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0892829344
14นางสาววิลาวรรณ พุทไธสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประสานงานศูนย์เครือข่ายที่ 100819765825
15นางจณิตชตา แก่นการนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0885810917
16ว่าที่พ.จ.ต.พงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้านิติกร ปฏิบัติการน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ0896614539
17นางชินตา วนิชชานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0883413935
18นางศรัณยาพร วงศ์ธนากูณฑ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน0955972218
19นางกาเหว่า จันทร์รัตนประภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานงบประมาณ0899464420
20นางเรือนน้อย เสียงสนั่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน0872622237
21นายพรชัย เพียพิมเพิ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา/ศูนย์ 70935124510
22นายอิทธิพล ศรีมหันต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา / ศูนย์ 50973423770
23นางเมธิตา การเพียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผช.เลขานุการ กต.ปน./ศูนย์ 40898547878
24นายวิชัย ถมยาแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา / ศูนย์ 60817254018
25นายประมวล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา/ศูนย์ 20910146681
26นายธนวิชญ์ ลัดกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา/ศูนย์ 70892817463
27นายชูโชค ชะออนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา / ศูนย์ 30862459214
28นายเฉลิม ไชยโคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา / ศูนย์ 120883572081
29นางเยาวลักษณ์ สอนสะอาดศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา/ศูนย์ 30895854796
30นายเกรียงศักดิ์ คัมภิราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประสานงานศูนย์เครือข่ายที่ 10815798546
31นายวัชระ นาดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา / ศูนย์ 80956174236
32นายกวีศักดิ์ เครือผือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้ / ศูนย์ 110910179592
33นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา/ศูนย์ 90629399896
34นางสาวภควรรณ เชฏฐพินิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน0862519832
35นางสมพิศ บัณฑิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการมศ.6วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการ/งานอาคารสถานที่0916989953
36นางจีรพร รัตนภักดีนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ และงานช่วยอำนวยการ0615795125
37นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชตินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนในโรงเรียน/กิจกรรมแนะแนว0956123647
38นางพนิตตา ลูกบัวนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์และงานการจัดระบบบริหาร0888125445
39นางสุพรรษา ตั้งทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0884694418
40นางสาวแสงเดือน เชดนอกนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0902795177
41นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีพิลัยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0858582279
42นางสาวปารณีย์ คงเมืองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0971348845
43นางสาวมยุรา คิดถูกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0874441992
44นายชยันต์นนท์ สุริยะประสาทนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0896262117
45นายณรงค์ชัย พรมดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0902537985
46นางชลธิชา นาคสถาพรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0934954264
47นางสาวอรุณี บุตรศรีภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานสารบรรณ/กลุ่มงานติดตาม ปนะเมินผล และรายงานผล0939320418
48นางสาวฉวีวรรณ พึ่งตาแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ0807248321
49นายสมชาย ผันสันเทียะนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ/พสน./ฉก.ชน./กิจกรรมลูกเสือ0839396659
50นางสาวผาณิต เภสัชชะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ความมั่นคงแห่งชาติ0899177286
51นางสาววารินทร์รุ่ง เรืองเรื่อนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ/นอกระบบ0903803859
52นางสาวนิตยา ระแวงสูงเนินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานธุรการ/งานติดตาม ตรวจสอบภายในของ สพป./รร.0902599586
53นางสาวจุฑามาศ โลหิตเสถียรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานธุรการ/งานติดตาม ตรวจสอบภายในของ สพป./รร.0973357653
54นางสาวทศพร ดุลสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการและงานสารบรรณ0856116645
55นางสาวปุณยาพร การค้าเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบุคคล0856574628
56นางสาวภิญญาพัชญ์ ศิริโรจน์พงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ/ทุน0637499995
57นางแสงเดือน ชินไธสงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.(บริหาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0895615434
58นายพินิจ ศรีทองหลางพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0857772184
59นางสาวภัคชัญญา เชื้อสีดาพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0989084989
60นายนิวัช จันตาพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0817735006
61นายสุภาพ งามตะคุพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0821584247
62นางภารดี ศรีคำลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0973367570
63นางสาวธัญญ์ธัชนันน์ เถื่อนกลางลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานบริการจุดเดียว (ONE STOP SERVICE)0935539822
64นายเกียรติชัย กุลกั้งลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานสารบรรณ0981913809
65นางสาวจรัลภัทร บัณฑิตลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานสารบรรณของ สพป.นครราชสีมา เขต 70922532485
66นางสาวปวีร์ลดา บุญแต่งลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0927528845
67นางสาวชลาลัย สุุวรรณทาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานธุรการ/งานระบบข้อมูลสารสนเทศ0634594922
68นายกิตติพงษ์ ปฐมกุลเศรษฐ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการหัวหน้าหมวดยานยนต์0801499736
69นายสิทธา สุขสุดลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0902415723
70นายจรูญ ปั่นพิมายลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการช่างไฟฟ้า ช.30902415723
71นายพัฒนพงษ์ เมฆาพิมายลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาสถานที่ราชการ095-0106657
72นายธนา กรอบกระโทกลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดชั้น 3/ดูแลห้องประชุม082-1536428
73นางสุมาลี สร้อยสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาด ชั้น 1-2 /ดูแลสวนเศรษฐกิจพอเพียง092-4095378
74นายศรนรินทร์ สุขสุดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาด ชั้น 1-2 /ดูแลสวนเศรษฐกิจพอเพียง
75นายมิน ตาดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาการในช่วงกลางคืน098-5767350