ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.นครราชสีมา เขต 70848257763
2นายบุญหมั่น ค้าทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศฯ0879647111
3นายดิลก ศิรินาคดิลกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานบุคคล0980972671
4นางปณิตตรา สายน้ำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ กลุ่มอำนวยการ0910198397
5นางสาวเอื้อมเดือน ใหญ่กลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับ ดูแล ตรวจสอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล0933929295
6นางสมทรง กิจจาชาญชัยกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ดูแล และตรวจสอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0818795136
7นางมาลี สัญญาอริยาภรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0898452657
8นางนฤมล สุขะทีปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0960656702
9นางสุวนิต ณ วงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0892829344
10นางสาววิลาวรรณ พุทไธสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประสานงานศูนย์เครือข่ายที่ 100819765825
11นางจณิตชตา แก่นการนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0885810917
12นางศรัณยาพร วงศ์ธนากูณฑ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน0955972218
13นางชินตา วนิชชานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0883413935
14นางกาเหว่า จันทร์รัตนประภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานงบประมาณ0899464420
15นางเรือนน้อย เสียงสนั่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน0872622237
16นางเมธิตา การเพียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผช.เลขานุการ กต.ปน./ศูนย์ 40898547878
17นายอิทธิพล ศรีมหันต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา / ศูนย์ 50973423770
18นายประมวล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา/ศูนย์ 20910146681
19นายวิชัย ถมยาแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา / ศูนย์ 60817254018
20นายเกรียงศักดิ์ คัมภิราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประสานงานศูนย์เครือข่ายที่ 10815798546
21นายพรชัย เพียพิมเพิ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา/ศูนย์ 70935124510
22นายกวีศักดิ์ เครือผือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้ / ศูนย์ 110910179592
23นายวัชระ นาดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา / ศูนย์ 80956174236
24นายเฉลิม ไชยโคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา / ศูนย์ 120883572081
25นายธนวิชญ์ ลัดกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา/ศูนย์ 70892817463
26นายชูโชค ชะออนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา / ศูนย์ 30862459214
27นางจีรพร รัตนภักดีนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ และงานช่วยอำนวยการ0615795125
28นางสาวภควรรณ เชฏฐพินิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน0862519832
29นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชตินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนในโรงเรียน/กิจกรรมแนะแนว0956123647
30นางพนิตตา ลูกบัวนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์และงานการจัดระบบบริหาร0888125445
31นางสาวแสงเดือน เชดนอกนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0902795177
32นางสุพรรษา ตั้งทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0884694418
33นางสาวปารณีย์ คงเมืองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0971348845
34นายณรงค์ชัย พรมดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0902537985
35นางสาวมยุรา คิดถูกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0874441992
36นายชยันต์นนท์ สุริยะประสาทนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0896262117
37นางชลธิชา นาคสถาพรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0934954264
38นางสาวอรุณี บุตรศรีภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานสารบรรณ/กลุ่มงานติดตาม ปนะเมินผล และรายงานผล0939320418
39นางสาวฉวีวรรณ พึ่งตาแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ0807248321
40นางสาวผาณิต เภสัชชะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ความมั่นคงแห่งชาติ0899177286
41นายสมชาย ผันสันเทียะนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ/พสน./ฉก.ชน./กิจกรรมลูกเสือ0839396659
42นางสาววารินทร์รุ่ง เรืองเรื่อนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ/นอกระบบ0903803859
43นางสาวนิตยา ระแวงสูงเนินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานธุรการ/งานติดตาม ตรวจสอบภายในของ สพป./รร.0902599586
44นางสาวจุฑามาศ โลหิตเสถียรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานธุรการ/งานติดตาม ตรวจสอบภายในของ สพป./รร.0973357653
45นางสาวทศพร ดุลสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการและงานสารบรรณ0856116645
46นางสาวปุณยาพร การค้าเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบุคคล0856574628
47นางสาวภิญญาพัชญ์ ศิริโรจน์พงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ/ทุน0637499995
48นางแสงเดือน ชินไธสงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.(บริหาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0895615434
49นายพินิจ ศรีทองหลางพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0857772184
50นางสาวภัคชัญญา เชื้อสีดาพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0989084989
51นายนิวัช จันตาพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0817735006
52นายสุภาพ งามตะคุพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0821584247
53นางภารดี ศรีคำลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0973367570
54นางสาวธัญญ์ธัชนันน์ เถื่อนกลางลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานบริการจุดเดียว (ONE STOP SERVICE)0935539822
55นางสาวจรัลภัทร บัณฑิตลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานสารบรรณของ สพป.นครราชสีมา เขต 70922532485
56นางสาวปวีร์ลดา บุญแต่งลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0927528845
57นางสาวชลาลัย สุุวรรณทาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานธุรการ/งานระบบข้อมูลสารสนเทศ0634594922
58นายสิทธา สุขสุดลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0902415723
59นายกิตติพงษ์ ปฐมกุลเศรษฐ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการหัวหน้าหมวดยานยนต์0801499736
60นายจรูญ ปั่นพิมายลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการช่างไฟฟ้า ช.30902415723
61นางสุมาลี สร้อยสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาด ชั้น 1-2 /ดูแลสวนเศรษฐกิจพอเพียง092-4095378
62นายมิน ตาดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาการในช่วงกลางคืน098-5767350