ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6044-461672
2นายศุภพงษา จันทร์รังษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศ.ษม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการกำกับดูแลอำนวยการ บุคคล ส่งเสริมฯ นโยบายและแผน นิเทศฯ การเงินฯ092-463-9222
3นางเพ็ญใจ สันติวีรวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กำกับดูแลกลุ่มการเงินและสินทรัพย์044-461643
4นางสาวเบ็ญจมาศ ตุ้ยเต็มวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสออบภายใน081-549-0661
5นายราเชนทร์ อดิศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล083-341-5943
6นางรุ่งรัศมี ปลั่งกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน091-831-6491
7นายคมกฤช มุมไธสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา089-801-3161
8นางวรารัตน์ สุริยาอรุณโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ094-521-8595
9นายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตรและการสอน090-912-1297
10นายวีระพงษ์ ตังตระกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพการศึกษา081-955-1404
11นายทรงศิลป์ อามาตย์เสนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0801576520
12นายบุญส่ง เริงชัยภูมิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา0819778369
13นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม., ปร.ต.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย และงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0883396042
14นางสาวประทุมวัน ดอมไธสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล0815791506
15นายสุพจน์ สอนวงแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกตปน.089-794-2094
16นายยุทธภูมิ ดรเถื่อนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตามประเมินการวัดผลประเมินผลการศึกษา0844205929
17นางประไพพรรณ์ แก้วดอนรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย พัฒนา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา0816611274
18นางสาวปชัญญา มามิมนต์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการบริหารงานจัดการทั่วไป089-945-5888
19นางธีระพันธ์ พันธ์วังนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสานงาน090-989-2366
20นางสาวปุณรภา สร้างไชยสินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี081 967 0219
21นางสุภาพร ภูวทิตย์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-462141
22นางสาวนิศาชล ทัดพิชญางกูรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั่ง089-706-4067
23นางสาวรัศมี อินธิลาดนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง099-285-2392
24นางญาณิศา สวัสดิวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานทะเบียนและประวัติ089-916-9599
25นางสาวสบงกช กล้าหาญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง0994699692
26นางสาวสุดารัตน์ วิกัยโกศลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนและอัตรากำลัง081-999-9956
27นางสาวโสภาวรรณ ลิ้มกลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร089-717-6289
28นายสุรพงษ์ อาสาวุธนิติกร ชำนาญการศศบ.,ศษบ.,นบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร088-477-9558
29นายอัถธิพงษ์ หนากลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร089-579-8074
30นางสาววชิราภรณ์ วัชระเสถียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081-879-4481
31นางจารุวรรณ ดำรงกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ., รป.ส.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งานงบประมาณ081-266-2259
32นางสุภัทรา แอนโทนี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน0819778772
33นายธรณัส ศรีปราชญ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา085-213-3565
34นายสุธรรม สีแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ งานยาเสพติด062-116-8436
35นางอรุณี จันทร์สุขศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน089-801-3161
36นางศิริวรรณ สีแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษา งานรับนักเรียน089-186-9373
37นางสาวจันทร์สุดา ศรีนุชศาสตร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานการเงินและบัญชี0812647979
38นางสาวนุชรี ชายตะครุนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน088-371-2088
39นางศิมามาศ เดชพรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน081-393-0209
40นางสาววรรณภา ศรีปัจฉิมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบัญและงานศูนย์บริการร่วม091-072-6480
41นางดาริน สารธิมาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ062-981-2611
42นางสาวปานจิต ฉวีวงศ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี087-2571219
43นางสาวโรสสุคนธ์ ผ่องแผ้วเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-462141
44นายดาว ทัพอาสาพนักงานราชการ ปฏิบัติงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนและประวัติ044-461313
45นายสังคม พระไตรยะนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญงานบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานประชาสัมพันธ์088-560-8869
46นายนพณัช ฉัตรแข็งขันเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบุคคล093-084-0055
47นายอภิวิชศ์ สอทาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.มบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ095-349-5099
48นางทัศนีย์ ฉายกลิ่นเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนจนท.ธุรการ088-477-4889
49นายอโนทัย วงค์พิพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานป.ว.สบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานบริการงานทั่วไป084-960-9905
50นายศราวุธ รานอกลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ044-461672
51นางสาวสายไหม บัณฑิตเสนนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวท.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานเลขา สพป.นม.6091-019-6408
52นายแสนพล คุปติสุนทรนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวท.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานเลขา สพป.นม.6084-035-4302
53นายอาทิตย์ ทวีเดชลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาการณ์099-762-1720
54นางบังอร ลิ้นทะเลลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน081-999-6215
55นายสวัสดิ์ อาจจุฬาลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการงานทั่วไป อำนวยการพ่อบ้านและคนสวน090-995-4933
56นายคูณ คำทอนลูกจ้างชั่วคราว --ม.4บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาการณ์088-0736260
57นางอุดม นาโสกลูกจ้างชั่วคราว --ป.7บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน082-153-0504
58นายสุนัย สิงห์นอกลูกจ้างชั่วคราว --ป.ว.สบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการทั่วไป083-370-2013