ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายดำเนิน เพียรค้าผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการสำนักงาน081 9662322
2นายชัยณรงค์ คูณคณะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มพัฒนาครูฯ098 2890292
3นายวัชระ นรินทร์นอกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล081 8794301
4นายทินกร ชาทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. หลักสูตรและการสอนบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ087 8536841
5นายสุภีร์ สีพายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ กลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0862516021
6นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล061 3515989
7นางประภา ตัณฑดิลกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์081 9765919
8นางทรงทรัพย์ ขันติอัครพัชร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล098 9569714
9นางราตรี สองเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081 8781812
10นายสมส่วน สาสิมนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัย กฎหมายและคดี065 6415799
11นางสาวพิกุล สงฆ์ประชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน087 8722277
12นางภัชรี เพชรไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที080 7326135
13นางสาวสงเคราะห์ จันผกานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ083 3785432
14นางสาวจีรวรรณ์ พุทธวงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.(การวัดผลการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานหน่วยตรวจสอบภายใน086 6481484
15นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล087 8723466
16นางสาวนันทวัน เหิดขุนทดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา087 1944037
17นางโสริญา เอียดจุ้ยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(หลักสูตรและการสอน)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล086 2534544
18นางสาวนภาภัช แสงหิรัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล085 5474989
19นางสาววริศศรุตา ตามตะคุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล087 6975027
20นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล088 3529500
21นายวายุ คชรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ094 4409956
22นางจารุวรรณ นรารักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอำนวยการ085 4795597
23นางชานิดา พรบ่อน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล092 4624963
24นางรุ่งนภา งามจบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล082 3684233
25นางฐิตชนันท์ บวรพิวัฒน์เมธานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมิน และรายงานผล092 4942655
26นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081 8789619
27นางนุชณภา ชัยบำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน086 2327531
28นางจตุพร การบรรจงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร081 0739508
29นางสาวศนิชา ปาลวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้062 1296898
30ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-7552209
31นางสาวมนชยา ประสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา099 7538353
32นางธนิกา กรีธาพลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคด.(ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา087 8701100
33นางสาวกนิษฐา ฐาไพศาลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ064 4356491
34นางวลี หนูเส็งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ088 5169053
35นางสาววรรณภา สายกระสุนนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์084 9622691
36นางสาวอภัย ไร่สูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี063 1959993
37นางสาวชานัดดา ศรีคำมานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี094 9155440
38นางอารี ฐินใหม่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน087 8795267
39นางบุญน้อม ชาญสูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี081 9765919
40นางกันตินันท์ อันดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง093 3277388
41นางกุลริสา สุทธิประภานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.การเงินการธนาคารวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ095 4599887
42นางสายธาร เนมขุนทดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล091 4709482
43นางวริสา ศิลปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล086 8700670
44นางกานดา แหวนบุญกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา086 6514816
45นางสาวจ.ส.อ.หญิงพัสตราภรณ์ ศรีประสมนิติกร ปฏิบัติการน.ม. (นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมายและคดี087 2985126
46นางจิราภรณ์ วงศ์ฮาดจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน081 7186185
47นางเจริญพร เนตรภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน086 2535423
48นางวาสนา มณีนวกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.(การวัดผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา082 3683073
49นางสาววิเชียร สุรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานส่งเสริมการจัดการศึกษา095 7479479
50นางนงนุช หงวนสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา087 2409176
51นางนวภรรค จันทะบุตร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา091 0141538
52นางแวว ขาลฉนวนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา081 6600580
53นายธีรภัทร วิชยพงศ์พนักงานราชการ --ค.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081 9679461
54นายเมธา กวางทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวท.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ096 6826374
55นางสาวภัทร์ธีนันท์ เจียกสูงเนินเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธบ.การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล0934594880
56นางส.ต.อ.สุภาพ พินิจดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.(เลขานุการ)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา065 6058046
57นางภคมน คิสท์ลูกจ้างประจำ --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ061 4589859
58นางสายบัว ยุทธกลางลูกจ้างประจำ --ศษ.บ.(การประถมศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ089 9488877
59นายศักดิ์บัญชา รักชาติยิ่งชีพลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(พลศึกษา)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์088 5802745
60นางสาวรัชดา ปัญจภักดีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 084 4293545
61นางสาววชิรา รัตนมุณีวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล094 3104593
62นางสาวเกศสุดา เผือดจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --การบัญชีบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล098 2264885
63นายวาศิษฐ์ ทองทับลูกจ้างประจำ --ค.บ.(พลศึกษา)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์093 5542455
64นายวีรศักดิ์ ไสยาสน์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์093 5606519
65นางแพรพรรณ ฉับจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน บริการทั่วไป080 6359842
66นายบุญส่ง เฮียงจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทั่วไป (คนสวน)081 0646928
67นายสมชาย หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย0836195630
68นางไพทูลย์ หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน บริการทั่วไป084 2871972
69นายโกศล หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรงชั่วคราว ดูแลบริเวณอาคารสำนักงาน088 4647698
70นายไกรลาศ พงค์สุระลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย061 0623274