ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายปราโมทย์ แสนกล้าผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา095 9653551
2นายประเสริฐ จั่นแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ด.(ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกล่มนิเทศฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา089 7181520
3นายถวิล อรัญเวศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มบริหารงานบุคคล081 7905304
4นายชัยณรงค์ คูณคณะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ093 1906895
5นายวัชระ นรินทร์นอกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0818794301
6นายพัฒน์ มาสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการ)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที081 7098173
7นางสาวมณฑิชา รัตนหิรัญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษรป.ม.(รัฐประศาสตรมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี081 0718855
8นางทรงทรัพยฺ์ ขันติอัครพัชร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล085 1046041
9นางราตรี สองเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081 8781812
10นางสาวพิกุล สงฆ์ประชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน087 8722277
11นางสาวสงเคราะห์ จันผกานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ083 3785432
12นางรัตนา คำดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.ม. (การจัดการสำหรับนักบริหาร)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086 6514173
13นางสาวจีรวรรณ์ พุทธวงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.(การวัดผลการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกำกับดูแแลงานหน่วยตรวจสอบภายใน086 6481484
14นางสาวนันทวัน เหิดขุนทดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา087 1944037
15นางโสริญา เอียดจุ้ยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(หลักสูตรและการสอน)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล086 2534544
16นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล087 8723466
17นางสาววริศศรุตา ตามตะคุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล087 6975027
18นางสาวนภาภัช แสงหิรัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล085 5474989
19นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล088 3529500
20นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล081 7097923
21นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0613515989
22นางจารุวรรณ นรารักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอำนวยการ085 4795597
23นายวายุ คชรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ094 4409956
24นางสุพรรณ พิมพ์ปรุนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์080 1501059
25นางประภา ตัณฑดิลกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์081 9765919
26นางรุ่งนภา งามจบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล082 3684233
27นางชานิดา พรบ่อน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล092 4624963
28นายสมส่วน สาสิมนิติกร ชำนาญการน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัย กฎหมายและคดี084 9154661
29นางนุชณภา ชัยบำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ086 2327531
30นางฐิตชนันท์ บวรพิวัฒน์เมธานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมิน และรายงานผล092 4942655
31นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081 8789619
32นางภัชรี เพชรไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที080 7326135
33นางพจนี จันทรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา090 0421114
34นางสาวชรินทร วงศาเคนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา089 2115582
35นางจตุพร การบรรจงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร081 0739508
36นางสาวนันท์นภัส วิกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081 8767505
37นางสาวกัญจนน์รัตน์ นิธินันธนากรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานวัดและประเมินผล094 9095678
38นางพรพจมาลย์ กองทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกษ.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้0899456600
39นางสาวกนิษฐา ฐาไพศาลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ064 4356491
40นางวลี หนูเส็งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ088 5169053
41นางสาววรรณภา สายกระสุนนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์084 9622691
42นางสาวชานัดดา ศรีคำมานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี094 9155440
43นางสาวอภัย ไร่สูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี063 1959993
44นางอารี ฐินใหม่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน087 8795267
45นางบุญน้อม ชาญสูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี081 9765919
46นางกันตินันท์ อันดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง093 3277388
47นางวริสา ศิลปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล086 8700670
48นางสายธาร เนมขุนทดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา091 4709482
49นางกานดา แหวนบุญกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล086 6514816
50นางฉวีวรรณ พันธุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(เศรษฐ์ศาสตร์สหกรณ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานบุคคล089 9476243
51นางเจริญพร เนตรภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน086 2535423
52นางวาสนา มณีนวกุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.บ.(การวัดผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา082 3683073
53นางสาววิเชียร สุรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานส่งเสริมการจัดการศึกษา081 2828772
54นางนวภรรค จันทะบุตร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา087 2503879
55นางนงนุช หงวนสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา087 2409176
56นางแวว ขาลฉนวนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา081 6600580
57นางลักขณา ฝุ่นจันทึกเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081 6600561
58นายกฤติเดช ศรีตัดสูงครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ062 5642233
59นางสุชาดา กลางสอนลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและให้คำปรึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยา ประจำโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา088 3383583
60นายเมธา กวางทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0966826374
61นางสายบัว ยุทธกลางเจ้าพนักงานธุรการ --ศษ.บ.(การประถมศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ089 9488877
62นางภคมน คิสท์เจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ061 4589859
63นางส.ต.อ.หญิงสุภาพ พินิจดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.(เลขานุการ)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา065 6058046
64นางกุลริสา สุทธิประภาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ089 7192823
65นางสาววชิรา รัตนมุณีวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา094 3104593
66นางสาวจีรวรรณ ผลทวีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา082 4562365
67นางสาวรัชดา ปัญจภักดีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 084 4293545
68นายศักดิ์บัญชา รักชาติยิ่งชีพลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(พลศึกษา)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์088 5802745
69นางสาวลักขณา ชะโรลูกจ้างชั่วคราว -- ค.บ. การสอนภาษาจีนบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล064-6099251
70นางสาวเกศรินทร์ กลัดสอาดลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล080-0018925
71นางสาวกวินทิพย์ มุกดาลูกจ้างชั่วคราว --คบ.(คอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ062 1271821
72นายนิวัฒน์ จากน่านลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ094 3562684
73นางสาวธัญญามาศ นามจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา080 7317320
74นายวาศิษฐ์ ทองทับวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า --ค.บ.(พลศึกษา)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081 3213029
75นายวีรศักดิ์ ไสยาสน์วิศวกรโยธา/ไฟฟ้า --ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์093 5606519
76นายไอยรา เผียงสูงเนินไม่กำหนด --กศ.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอนบริการงานทั่วไป อำนวยการช่วยราชการสำนักงาน0935692920
77นางแพรพรรณ ฉับจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน บริการทั่วไป080 6359842
78นางสาวนลินี ผ่องจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ปวส. การบัญชีบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล0956120756
79นายสมชาย หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย0836195630
80นายไกรลาศ พงค์สุระลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย0610623274
81นายบุญส่ง เฮียงจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทั่วไป (คนสวน)081 0646928
82นายสมชาย โพธิ์ทองลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามดูแลอาคารสำนักงาน089 2393134
83นายโกศล หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรงชั่วคราว ดูแลบริเวณอาคารสำนักงาน088 4647698