ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายปราโมทย์ แสนกล้าผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา095 9653551
2นายประเสริฐ จั่นแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ด.(ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต 40897181520
3นายชัยณรงค์ คูณคณะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขคต 40931906895
4นายวรพงษ์ แสนเมืองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089 9485508
5นายถวิล อรัญเวศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษพบ.ม.(บริหารทรัพยากรมนุษย์)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4081 7905304
6นางน้อยประนอม เคียนทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล089 8446713
7นางอัญชลี ดวงกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081 6603179
8นายพัฒน์ มาสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการ)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูแลงานกลุ่มอำนวยการ081 7098173
9นางทรงทรัพยฺ์ ขันติอัครพัชร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล085 1046041
10นายมานพ จันทรนาคีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับดูแลงานกลุ่มนโยบายและแผน089 7186754
11นางรัตนา คำดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086 6514173
12นางสาวจีรวรรณ์ พุทธวงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.(การวัดผลการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกำกับดูแแลงานหน่วยตรวจสอบภายใน086 6481484
13นางสาวนภาภัช แสงหิรัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล085 5474989
14นางสาววริศศรุตา ตามตะคุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล087 6975027
15นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล087 8723466
16นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล081 0696112
17นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล088 3529500
18นางโสริญา เอียดจุ้ยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล086 2534544
19นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฎ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล098 6021410
20นางพัชรี วากเนอร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล081 8796035
21นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล081 7097923
22นางจารุวรรณ นรารักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอำนวยการ085 4795597
23นายวายุ คชรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอำนวยการ094 4409956
24นางสุพรรณ พิมพ์ปรุนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์080 5169053
25นางประภา ตัณฑดิลกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(ประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์081 9765919
26นางสาวมณฑิชา รัตนหิรัญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี081 5960243
27นางอารี ฐินใหม่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน087 8795267
28นางรุ่งนภา งามจบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล082 3684233
29นางชานิดา พรบ่อน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(ภาษาไทย)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล085 9476243
30นางวริสา ศิลปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล086 8700670
31นางราตรี สองเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล081 8781812
32นายธวัชชัย สุขแสงนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานนิติกร083 7375106
33นางนุชณภา ชัยบำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ086 2327531
34นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน081 8789619
35นางสาวพิกุล สงฆ์ประชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน087 8722277
36นางฐิตชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ092 4942655
37นางภัชรี เพชรไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน080 7326135
38นางสาวสงเคราะห์ จันผกานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา083 3785432
39นางนงนาฎ แช่มโกศลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา093 0421114
40นางสุชาดา กลางสอนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยา ประจำโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา088 3383583
41นางพจนี จันทรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานส่งเสริมการจัดการศึกษา090 0421114
42นางวาสนา มณีนวกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การวัดผลการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน082 3683073
43นางวลี หนูเส็งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ088 5169053
44นางสาวกนิษฐา ฐาไพศาลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวส.(การและการธนาคาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ086 6391081
45นางชานัดดา ศรีคำมานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการกศ.บ. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี094 9155440
46นางบุญน้อม ชาญสูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี081 9765919
47นางกานดา แหวนบุญกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล086 6514816
48นางรัฐยา ใจรักษานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล081 99729447
49นางสายธาร เนมขุนทดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล091 4709482
50นางฉวีวรรณ พันธุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(เศรษฐ์ศาสตร์สหกรณ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานบุคคล089 9476243
51นางสาววิเชียร สุรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานส่งเสริมการจัดการศึกษา081 2828772
52นางนงนุช หงวนสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา087 2409176
53นางนวภรรค จันทะบุตร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา087 2503879
54นางแวว ขาลฉนวนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา081 6600580
55นางสาวสุรัชดา เทพวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี089 2805505
56นางสาวอภัย ไร่สูงเนินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ช่วยราชการ งานการเงินและบัญชี063 1959993
57นางลักขณา ฝุ่นจันทึกเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081 6600561
58นางนันท์นภัส คำสานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานประจำสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา098 1046665
59นางสายบัว ยุทธกลางเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศษ.บ.(การประถมศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ089 9488877
60นางสาวภคมน ชานนท์ศิริกุลเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ061 4589859
61นางสาวอัญฑิภา ศรีสงเคราะห์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ087 8788731
62นางกุลริสา สุทธิประภาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ089 7192823
63ว่าที่สมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่นเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล087 7731035
64นายประสิทธิ์ มาตลาดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ087 2506903
65นายนิวัฒน์ จากน่านลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการช่วยงานกลุ่มอำนวยการ080 6893675
66นางสาวตรีสุคนธ์ นามจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการช่วยงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ080 7317320
67นางสาวรัชดา ปัญจภักดีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ช่วยงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 084 4293545
68นางวชิรา สำราญมากลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาช่วยงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา094 3104593
69นายวีรศักดิ์ ไสยาสน์วิศวกรโยธา/ไฟฟ้า ปฏิบัติงานค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์085 3141239
70นายสมศักดิ์ อินทร์พันธ์วิศวกรโยธา/ไฟฟ้า ปฏิบัติงานค.ม.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081 9763636
71นายวาศิษฐ์ ทองทับวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า ปฏิบัติงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081 3213029
72นางสิริพร พลจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน บริการทั่วไป096 7406455
73นางแพรพรรณ ฉับจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน บริการทั่วไป087 4590562
74นายบุญยัง ไชยสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม ดูแลรักษาอาคาร สถานที่ บริเวณสำนักงาน086 2572789
75นายโกศล หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรงชั่วคราว ดูแลบริเวณอาคารสำนักงาน088 4647698
76นายมนตรี ศรีเพ็ชรลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการคนสวน ดูแลบริเวณอาคารสำนักงาน084 4708930
77นายธวัช ตะเภาทองลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม ดูแลรักษาอาคาร สถานที่ บริเวณสำนักงาน094 0732884