ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายดำเนิน เพียรค้าผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการสำนักงาน081 9662322
2นายชัยณรงค์ คูณคณะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มพัฒนาครูฯ093 1906895
3นายวัชระ นรินทร์นอกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล081 8794301
4นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.บริหารและพัฒนาการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ กลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา083 1284418
5นายทินกร ชาทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. หลักสูตรและการสอนบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ087 8536841
6นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล061 3515989
7นางประภา ตัณฑดิลกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์081 9765919
8นางทรงทรัพย์ ขันติอัครพัชร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล085 1046041
9นางราตรี สองเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081 8781812
10นายสมส่วน สาสิมนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัย กฎหมายและคดี084 9154661
11นางสาวพิกุล สงฆ์ประชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน087 8722277
12นางภัชรี เพชรไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที080 7326135
13นางสาวสงเคราะห์ จันผกานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ083 3785432
14นางสาวจีรวรรณ์ พุทธวงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.(การวัดผลการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานหน่วยตรวจสอบภายใน086 6481484
15นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล087 8723466
16นางโสริญา เอียดจุ้ยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(หลักสูตรและการสอน)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล086 2534544
17นางสาวนันทวัน เหิดขุนทดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา087 1944037
18นางสาวนภาภัช แสงหิรัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล085 5474989
19นางสาววริศศรุตา ตามตะคุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล087 6975027
20นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล088 3529500
21นายวายุ คชรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ094 4409956
22นางจารุวรรณ นรารักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอำนวยการ085 4795597
23นางสุพรรณ พิมพ์ปรุนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์080 1501059
24นางรุ่งนภา งามจบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล082 3684233
25นางชานิดา พรบ่อน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล092 4624963
26นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081 8789619
27นางนุชณภา ชัยบำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน086 2327531
28นางฐิตชนันท์ บวรพิวัฒน์เมธานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมิน และรายงานผล092 4942655
29นางธนิกา กรีธาพลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคด.(ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา087 8701100
30นางสาวศนิชา ปาลวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้062 1296898
31นางจตุพร การบรรจงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร081 0739508
32นางพรพจมาลย์ กองทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกษ.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้089-9456600
33ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-7552209
34นางสาวมนชยา ประสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา099 7538353
35นางสาวกนิษฐา ฐาไพศาลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ064 4356491
36นางวลี หนูเส็งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ088 5169053
37นางสาวอภัย ไร่สูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี063 1959993
38นางสาววรรณภา สายกระสุนนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์084 9622691
39นางสาวชานัดดา ศรีคำมานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี094 9155440
40นางอารี ฐินใหม่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน087 8795267
41นางบุญน้อม ชาญสูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี081 9765919
42นางสายธาร เนมขุนทดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล091 4709482
43นางวริสา ศิลปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล086 8700670
44นางกันตินันท์ อันดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง093 3277388
45นางกานดา แหวนบุญกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา086 6514816
46นางฉวีวรรณ พันธุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(เศรษฐ์ศาสตร์สหกรณ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานบุคคล089 9476243
47นางสาวจ.ส.อ.หญิงพัสตราภรณ์ ศรีประสมนิติกร ปฏิบัติการน.ม. (นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมายและคดี087 2985126
48นางเจริญพร เนตรภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน086 2535423
49นางวาสนา มณีนวกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.(การวัดผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา082 3683073
50นางสาววิเชียร สุรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานส่งเสริมการจัดการศึกษา095 7479479
51นางนวภรรค จันทะบุตร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา091 0141538
52นางนงนุช หงวนสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา087 2409176
53นางแวว ขาลฉนวนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา081 6600580
54นางลักขณา ฝุ่นจันทึกเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081 6600561
55นายธีรภัทร วิชยพงศ์พนักงานราชการ --ค.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081 9679461
56นายเมธา กวางทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวท.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ096 6826374
57นางสาวภัทร์ธีนันท์ เจียกสูงเนินเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธบ.การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล0934594880
58นางส.ต.อ.สุภาพ พินิจดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.(เลขานุการ)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา065 6058046
59นางภคมน คิสท์ลูกจ้างประจำ --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ061 4589859
60นางสายบัว ยุทธกลางลูกจ้างประจำ --ศษ.บ.(การประถมศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ089 9488877
61นายศักดิ์บัญชา รักชาติยิ่งชีพลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(พลศึกษา)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์088 5802745
62นางสาวรัชดา ปัญจภักดีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 084 4293545
63นางสาวเกศสุดา เผือดจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --การบัญชีบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล098 2264885
64นางสาววชิรา รัตนมุณีวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล094 3104593
65นางสาวเกศรินทร์ กลัดสอาดลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน080-0018925
66นายวาศิษฐ์ ทองทับลูกจ้างประจำ --ค.บ.(พลศึกษา)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081 3213029
67นายวีรศักดิ์ ไสยาสน์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์093 5606519
68นางแพรพรรณ ฉับจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน บริการทั่วไป080 6359842
69นายบุญส่ง เฮียงจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทั่วไป (คนสวน)081 0646928
70นายไกรลาศ พงค์สุระลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย061 0623274
71นายโกศล หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรงชั่วคราว ดูแลบริเวณอาคารสำนักงาน088 4647698
72นางไพทูลย์ หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน บริการทั่วไป084 2871972
73นายสมชาย หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย0836195630