ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายปราโมทย์ แสนกล้าผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา095 9653551
2นายประเสริฐ จั่นแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ด.(ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกล่มนิเทศฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา089 7181520
3นายถวิล อรัญเวศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มบริหารงานบุคคล081 7905304
4นายชัยณรงค์ คูณคณะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ093 1906895
5นายวัชระ นรินทร์นอกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ081-8794301
6นายธิติ ใจรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล061-3515989
7นายพัฒน์ มาสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการ)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที081 7098173
8นางประภา ตัณฑดิลกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์081 9765919
9นางทรงทรัพย์ ขันติอัครพัชร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล085 1046041
10นางราตรี สองเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081 8781812
11นางสาวพิกุล สงฆ์ประชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน087 8722277
12นางสาวสงเคราะห์ จันผกานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ083 3785432
13นางสาวจีรวรรณ์ พุทธวงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.(การวัดผลการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกำกับดูแแลงานหน่วยตรวจสอบภายใน086 6481484
14นางสาวนันทวัน เหิดขุนทดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา087 1944037
15นางโสริญา เอียดจุ้ยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(หลักสูตรและการสอน)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล086 2534544
16นางสาวนภาภัช แสงหิรัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล085 5474989
17นางสาววริศศรุตา ตามตะคุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล087 6975027
18นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล087 8723466
19นางมาลี อังคุณานุวัติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล081 7097923
20นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล088 3529500
21นางจารุวรรณ นรารักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอำนวยการ085 4795597
22นายวายุ คชรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ094 4409956
23นางสุพรรณ พิมพ์ปรุนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์080 1501059
24นางรุ่งนภา งามจบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล082 3684233
25นางชานิดา พรบ่อน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล092 4624963
26นายสมส่วน สาสิมนิติกร ชำนาญการน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัย กฎหมายและคดี084 9154661
27นางฐิตชนันท์ บวรพิวัฒน์เมธานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมิน และรายงานผล092 4942655
28นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081 8789619
29นางนุชณภา ชัยบำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน086 2327531
30นางภัชรี เพชรไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที080 7326135
31นางพจนี จันทรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา090 0421114
32นางจตุพร การบรรจงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตร081 0739508
33นางสาวศนิชา ปาลวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้062-1296898
34นางสาวนันท์นภัส วิกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081 8767505
35นางสาวกัญจนน์รัตน์ นิธินันธนากรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานวัดและประเมินผล094 9095678
36นางพรพจมาลย์ กองทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกษ.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้089-9456600
37นางธนิกา กรีธาพลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคด.(ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา087-8701100
38ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-7552209
39นางสาวมนชยา ประสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา099-7538353
40นางสาวกนิษฐา ฐาไพศาลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ064 4356491
41นางวลี หนูเส็งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ088 5169053
42นางสาววรรณภา สายกระสุนนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์084 9622691
43นางสาวชานัดดา ศรีคำมานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี094 9155440
44นางสาวอภัย ไร่สูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี063 1959993
45นางอารี ฐินใหม่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน087 8795267
46นางบุญน้อม ชาญสูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี081 9765919
47นางกันตินันท์ อันดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง093 3277388
48นางวริสา ศิลปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล086 8700670
49นางสายธาร เนมขุนทดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา091 4709482
50นางกานดา แหวนบุญกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล086 6514816
51นางฉวีวรรณ พันธุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(เศรษฐ์ศาสตร์สหกรณ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานบุคคล089 9476243
52นางสาวจ.ส.อ.หญิงพัสตราภรณ์ ศรีประสมนิติกร ปฏิบัติการน.ม. (นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมายและคดี087-2985126
53นางเจริญพร เนตรภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน086 2535423
54นางวาสนา มณีนวกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.(การวัดผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา082 3683073
55นางสาววิเชียร สุรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานส่งเสริมการจัดการศึกษา081 2828772
56นางแวว ขาลฉนวนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา081 6600580
57นางนงนุช หงวนสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา087 2409176
58นางนวภรรค จันทะบุตร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา087 2503879
59นางลักขณา ฝุ่นจันทึกเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081 6600561
60นายธีรภัทร วิชยพงศ์พนักงานราชการ --ค.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-19679461
61นายเมธา กวางทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ096-6826374
62นางสายบัว ยุทธกลางเจ้าพนักงานธุรการ --ศษ.บ.(การประถมศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ089 9488877
63นางภคมน คิสท์เจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ061 4589859
64นางส.ต.อ.สุภาพ พินิจดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.(เลขานุการ)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา065 6058046
65นางกุลริสา สุทธิประภาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ089 7192823
66นางสาวจีรวรรณ ผลทวีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา082 4562365
67นายศักดิ์บัญชา รักชาติยิ่งชีพลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(พลศึกษา)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์088 5802745
68นางสาวรัชดา ปัญจภักดีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 084 4293545
69นางสาววชิรา รัตนมุณีวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล094 3104593
70นางสาวเกศสุดา เผือดจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --การบัญชีบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล098-2264885
71นางสาวเกศรินทร์ กลัดสอาดลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน080-0018925
72นายนิวัฒน์ จากน่านลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ094 3562684
73นางสาวกวินทิพย์ มุกดาลูกจ้างชั่วคราว --คบ.(คอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ062 1271821
74นางสาวธัญญามาศ นามจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา080 7317320
75นายวาศิษฐ์ ทองทับวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า --ค.บ.(พลศึกษา)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081 3213029
76นายวีรศักดิ์ ไสยาสน์วิศวกรโยธา/ไฟฟ้า --ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์093 5606519
77นางแพรพรรณ ฉับจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน บริการทั่วไป080 6359842
78นายบุญส่ง เฮียงจันทึกลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทั่วไป (คนสวน)081 0646928
79นายสมชาย หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย0836195630
80นายโกศล หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรงชั่วคราว ดูแลบริเวณอาคารสำนักงาน088 4647698
81นางไพทูลย์ หอมสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน บริการทั่วไป084-2871972
82นายไกรลาศ พงค์สุระลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย061-0623274