ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกิตติพงศ์ โด่งพิมายผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่0902409860
2นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ค.ม.,ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท. และกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081 977 1758, 088 104 2970
3นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน088 595 1725
4นายปรีชา กำพุฒกลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล081 878 6114
5นางสาวกาญจนา มีสุขนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง0981034875
6นางณัฏฐกานต์ พงษ์จิรศักดิ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0818785679
7นายอภิศักดิ์ เสนาพนักงานราชการ --กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0629134748
8นายธนู ฤทธิกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกษ.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา081 977 7275
9นายธานินทร์ ศิริกำเนิดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)่, ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับ ติดตามงานจัดการงานทั่วไป สพท.044 445161 ต่อ 812, 0885805848
10นางเขมนิจ ชุติวุฒิวรกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับ ติดตาม งานบริหารงานบุคคล044 445161 ต่อ 832, 0885802830
11นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนดูแลงานกลุ่มนโยบายและแผน081 062 3433
12นางพิสมัย คำสาริรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ติดตามงานส่งเสริมการจัดการศึกษา094 261 5335
13นางขวัญเรือน รุ้งตาลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน0818775442
14นายธวัชชัย อินทวัฒน์วงษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน044 441133, 0933299261
15นางฐิตารีย์ จุฑางกูรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประกันคุณภาพ0880452289
16นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ081 966 4411
17นางสาวเพชรรัตน์ ศรีไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษาบัณฑิต, การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรับผิดชอบงานผลสัมฤทธิ์ o-net, NT089 578 5541
18นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนประชารัฐ(ร.ร.แม่เหล็ก)0819669189
19นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนประชารัฐ ร.ร.ดีประจำตำบล ร.ร.คุณธรรม0810692430
20นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานยกระดับภาษาอังกฤษ0899488684
21นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการครุศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ สพท.088 592 1979
22นางษิตาวรินทร์ ทรัพย์วราภรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน081 999 2933
23นางเกดสุชา ทองน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0818785033
24นางวาสนา มณีนวกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0823683073
25นางสาวสุมล ศิริปรุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารธุรกิจบัณฑิต, ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ080 483 2020
26นางอรวรรณ วิริยะจารุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศบ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน086 468 1565
27นางฐิตินันท์ นวลละอองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศึกษาศาสตรบัณฑิต, ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา044 445161 ต่อ 853, 0864591055
28นางสาวคนึงนิต อินทรกระโทกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต, ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา ลูกเสือ081 718 4552
29นางวิริยา สกุลทองดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกองทุน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา044 445 161 ต่อ 853, 0862514558
30นางสาวอโรชา สุวรรณดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(รศ.ม.)หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานone stop service, งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู0936329859
31นายภานุชิต วัดกระโทกลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย อำนวยการงานไอซีที สำนักงานเขตฯ0816007887
32นางดวงใจ เลิศภูมิจิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคัดเลือก คัดสรร แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ044 445161 ต่อ 816
33นางศลิษา ศิริกำเนิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคำรับรอง088 594 0801
34นางสาวดารุณี สาธรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ0856382233
35นางรัตดา คูณมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานแต่งตั้ง สรรหาบุคลากร081 120 9177
36นางสาวบังอร โหงกระโทกนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง0987469630
37นางสาวพรพิมล เปล่งคงคมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการครุศาสตรบัณฑิต, รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา089 949 3136
38นางสิรดา ทองอินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา087 439 9074
39นายธีรนัย อิ่มพรมราชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนบ.,วทม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร044 445161 ต่อ 834
40นางสาวศิวาพร สาครเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส. (การตลาด),บธ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง085 493 3400
41นางสาวอรดา อบสุนทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานครุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล0933232515
42นางดาวเรือง กิตติศักดิ์ชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินเดือน และพัสดุ0918354758
43นางประทุมทิพย์ พรหมคุณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษครุศาสตรบัณฑิต, บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0867265004
44นางธิดารัตนฺ์ ชุมพลพนักงานราชการ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแบคัดกรองนักเรียนยากจน0810009533
45นายดิฐกร พรหมคุณเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.(ก่อสร้าง), บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานด้านสถานที่และยานพาหนะ089 284 0847
46นายฐาปนนท์ ชมชื่นพนักงานราชการ --เทคโนโลยีบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานสรรหา0849624096
47นางนิศาชล กล้ารบลูกจ้างประจำ --บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0902918914
48นางสาวสุรภานต์ บุญกวีลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0632329399
49นางสาวไอลดา จวบกระโทกลูกจ้างชั่วคราว --คบ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงาน ธุรการกลุ่ม0831252188
50นางสาวสุภาภรณ์ มะลิใหม่ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0833818874
51นางสาวสุพิชญาณ์ นิธิวราเศรษฐ์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ0849595915
52นายวชิรพล เทียบโพธิ์ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
53นางสายพิณ แย้มกระโทกลูกจ้างชั่วคราว --ป.4นักการภารโรง อำนวยการดูแลความสะอาดสถานที่สำนักงานเขตฯ0879582392
54นายเกรียงไกร เสยกระโทกลูกจ้างชั่วคราว --คบ.5ปีนักการภารโรง อำนวยการดูแลด้านสถานที่0852035504
55นางสาวเพ็ญพิชชา เยาว์สูงเนินเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.(การเลขานุการ)บริการงานทั่วไป อำนวยการเลขานุการ ผอ.สพท.044 445161 ต่อ 802
56นางสมศรี เสร็จกิจพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล044 445161 ต่อ 845
57นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่ฯ0810717567
58นายกุศล ฉวีโชติลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลด้านสถานที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน0817608382