ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกิตติพงศ์ โด่งพิมายผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่0902409860
2นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน088 595 1725
3นายปรีชา กำพุฒกลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล081 878 6114
4นางสาวกาญจนา มีสุขนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง0981034875
5นางณัฏฐกานต์ พงษ์จิรศักดิ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0818785679
6นายธนู ฤทธิกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกษ.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา081 977 7275
7นายธานินทร์ ศิริกำเนิดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)่, ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับ ติดตามงานจัดการงานทั่วไป สพท.044 445161 ต่อ 812, 0885805848
8นางประทุมทิพย์ พรหมคุณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษครุศาสตรบัณฑิต, บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0867265004
9นางเกดสุชา ทองน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0818785033
10นายธีรนัย อิ่มพรมราชนิติกร ปฏิบัติการนบ.,วทม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร044 445161 ต่อ 834
11นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนดูแลงานกลุ่มนโยบายและแผน081 062 3433
12นางพิสมัย คำสาริรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ติดตามงานส่งเสริมการจัดการศึกษา094 261 5335
13นางขวัญเรือน รุ้งตาลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน0818775442
14นายธวัชชัย อินทวัฒน์วงษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน044 441133, 0933299261
15นางสาวเพชรรัตน์ ศรีไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษาบัณฑิต, การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรับผิดชอบงานผลสัมฤทธิ์ o-net, NT089 578 5541
16นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ081 966 4411
17นางฐิตารีย์ จุฑางกูรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประกันคุณภาพ0880452289
18นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนประชารัฐ(ร.ร.แม่เหล็ก)0819669189
19นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนประชารัฐ ร.ร.ดีประจำตำบล ร.ร.คุณธรรม0810692430
20นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานยกระดับภาษาอังกฤษ0899488684
21นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการครุศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ สพท.088 592 1979
22นางสาววริยา เลากระโทกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการเงินและบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0857699630
23นางษิตาวรินทร์ ทรัพย์วราภรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน081 999 2933
24นางสาวสุมล ศิริปรุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารธุรกิจบัณฑิต, ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ080 483 2020
25นางสาวคนึงนิต อินทรกระโทกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต, ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา ลูกเสือ081 718 4552
26นางฐิตินันท์ นวลละอองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศึกษาศาสตรบัณฑิต, ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา044 445161 ต่อ 853, 0864591055
27นางสาวอโรชา สุวรรณดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(รศ.ม.)หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานone stop service, งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู0936329859
28นางสาวอรดา อบสุนทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานครุศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนติดตาม ประเมินผลและรายงาน0933232515
29นายภานุชิต วัดกระโทกลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานไอซีที สำนักงานเขตฯ0816007887
30นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯอ่านออกเขียนได้0817602460
31นางสาวสรารัตน์ ฉลองกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล0878754675
32นายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0910179953
33นางปาริชาติ สมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาปฐมวัย0812668675
34นางดวงใจ เลิศภูมิจิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคัดเลือก คัดสรร แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ044 445161 ต่อ 816
35นางวนิดา จันทคุปต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0621974626
36นางดาวเรือง กิตติศักดิ์ชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินเดือน0918354758
37นางศลิษา ศิริกำเนิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคำรับรอง088 594 0801
38นางรัตดา คูณมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานแต่งตั้ง สรรหาบุคลากร081 120 9177
39นางสาวศิวาพร สาครนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการปวส. (การตลาด),บธ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง085 493 3400
40นางสาวดารุณี สาธรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ0856382233
41นางสาวบังอร โหงกระโทกนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง0987469630
42นางสาวพรพิมล เปล่งคงคมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการครุศาสตรบัณฑิต, รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา089 949 3136
43นางสิรดา ทองอินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา087 439 9074
44นางสาวเจษฎาภรณ์ ตุลพิพาทเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0833661130
45นายดิฐกร พรหมคุณเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.(ก่อสร้าง), บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานด้านสถานที่และยานพาหนะ089 284 0847
46นางนิศาชล กล้ารบลูกจ้างประจำ --บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0902918914
47นางสาวสุรกานต์ บุญทวีลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0632329399
48นางสาวสุภาภรณ์ มะลิใหม่ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0833818874
49นางสาวอัญชลิกา เอิบสำโรงลูกจ้างชั่วคราว --การเงินและบัญชีบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร0879581041
50นายวชิรพล เทียบโพธิ์ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
51นายเกรียงไกร เสยกระโทกลูกจ้างชั่วคราว --ครุศาสตร์บัณฑิตนักการภารโรง อำนวยการดูแลด้านสถานที่0852035504
52นางสายพิณ แย้มกระโทกลูกจ้างชั่วคราว --ป.4นักการภารโรง อำนวยการดูแลความสะอาดสถานที่สำนักงานเขตฯ0879582392
53นางสาวเพ็ญพิชชา เยาว์สูงเนินเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.(การเลขานุการ)บริการงานทั่วไป อำนวยการเลขานุการ ผอ.สพท.044 445161 ต่อ 802
54นางสมศรี เสร็จกิจพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล044 445161 ต่อ 845
55นางสาวธัญสุดา แสนลือชาลูกจ้างชั่วคราว --นิติศาสตร์บัณฑิตบริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการ0884830297
56นายกุศล ฉวีโชติลูกจ้างประจำ --ครุศาสตร์บัณฑิตบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลด้านสถานที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน0817608382
57นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่ฯ0810717567