ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสง่า จันทร์วิเศษผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุวรรณ จงรัตน์กลางรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายนิติธร ทองภูบาลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางพิญ์ชาสิณี พรมวันนานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นางปัทมพร สุรกิจบวรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-8767561
6นางสุกัญญา รัตนาภรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
7นางภคมน เอื้อมเก็บนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
8นางมลฤดี เมฆประเสริฐสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
9นางสาวสมพร ทรัพย์สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ089-6586261
10นางจำรัส อุดมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
11นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
12นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
13นางพยอม รัตนาภรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
14นางสาวจิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการ061-9644956
15นายโกวิท ทรวงโพธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ091-0134909
16นายวสันต์ กันยุบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ083-3776769
17นายวุฒิชัย จันทะจรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0897226915
18นางณัฏฐนิช เตือนใจตนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
19นางสาวสายสุนีย์ โตกระโทกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการจพง.ธุรการ 5
20นายเชษฐา หนองเหล็กนิติกร --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกรชำนาญการ
21นายชัยยุทธ สว่างสุขนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นางอัจฉรา เกียรติโพธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการจนท.การเงินและบัญชี 5
23นางกัญญาวีร์ ฐานะเมธานันท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการจพง.พัสดุ 5
24นางสาวทองใบ แก้วมีศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการจนท.การเงินและบัญชี 5
25นางลัดดา ธีรจินดาขจรนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการจพง.ธุรการ 5
26นางสาวทิพาวรรณ ดอกสันเทียะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษจนท.ธุรการ 5
27นายสมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่นนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นายมีชัย ใจดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ080-420-5436
29นางตติยา ใจกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการจพง.พัสดุ 4
30นางเนาวรัตน์ ปัญหาราชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษจพง.ธุรการ 5
31นายพิเชฐ ไผครบุรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ089-720-9232
32นายสรายุทธ กล้าไพรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0862484289
33นางนภัสภรณ์ โลหณุตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ087-2445920
34นางปราณี วิเศษกลิ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษจพง.พัสดุ 5
35นางคุณาลักษณ์ วรรณบวรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการจพง.ธุรการ 5
36นางจินตนา ช่องสารนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการจนท.ธุรการ 5
37นางวัชนี ศรีจำปานักวิชาการศึกษา ชำนาญการอ.ศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการจนท.บริหารงานทั่วไป 6
38นางทิพย์สุดา ใจดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการจพง.พัสดุ 5
39นายสมคิด ปลิงกระโทกเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน084-827-0448
40นางวิภาวรรณ จันทรวิวัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจนท.ธุรการ 5
41นางปัทมา พิมเสนเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการศศ.บ.,ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจนท.การเงินและบัญชี 5
42นายยุพิน เหมือนสันเทียะ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
43นายชนะ กองกระโทก นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
44นายวรายุส์ จาดยางโทนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวท.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการ
45นายอ๊๊อด โมราสินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
46นายโบกัณฑ์ อุปถัมภ์ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง
47นายสุรศักดิ์ เศษกลาง บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ