ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสง่า จันทร์วิเศษผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุวรรณ จงรัตน์กลางรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายนิติธร ทองภูบาลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางนีรนุช ชามน้อยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นางสุกัญญา รัตนาภรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
6นางสาวสายสุนีย์ โตกระโทกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจพง.ธุรการ 5
7นายสรายุทธ กล้าไพรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลสารสนเทศ0862484289
8นางภคมน เอื้อมเก็บนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
9นางคุณาลักษณ์ วรรณบวรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการจพง.ธุรการ 5
10นางมลฤดี เมฆประเสริฐสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
11นางสาวสมพร ทรัพย์สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ089-6586261
12นางจำรัส อุดมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
13นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
14นางพยอม รัตนาภรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0856829945
15นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
16นางสาวจิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการ061-9644956
17นายโกวิท ทรวงโพธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ091-0134909
18นายวสันต์ กันยุบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ083-3776769
19นายวุฒิชัย จันทะจรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0897226915
20นางณัฏฐนิช เตือนใจตนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
21นายเชษฐา หนองเหล็กนิติกร --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกรชำนาญการ
22นายชัยยุทธ สว่างสุขนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นางอัจฉรา เกียรติโพธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการจนท.การเงินและบัญชี 5
24นางสาวทองใบ แก้วมีศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการจนท.การเงินและบัญชี 5
25นางลัดดา ธีรจินดาขจรนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการจพง.ธุรการ 5
26นางสาวทิพาวรรณ ดอกสันเทียะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษจนท.ธุรการ 5
27นายมีชัย ใจดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ080-420-5436
28นางสาวภัทริญา สุขพร้อมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นายสมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่นนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางเนาวรัตน์ ปัญหาราชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษจพง.ธุรการ 5
31นางตติยา ใจกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการจพง.พัสดุ 4
32นายพิเชฐ ไผครบุรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ089-720-9232
33นางนภัสภรณ์ โลหณุตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ087-2445920
34นางปราณี วิเศษกลิ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษจพง.พัสดุ 5
35นางจินตนา ช่องสารนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการจนท.ธุรการ 5
36นางทิพย์สุดา ใจดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการจพง.พัสดุ 5
37นายสมคิด ปลิงกระโทกเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน084-827-0448
38นางวิภาวรรณ จันทรวิวัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจนท.ธุรการ 5
39นางปัทมา พิมเสนเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการศศ.บ.,ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจนท.การเงินและบัญชี 5
40นายยุพิน เหมือนสันเทียะ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
41นายชนะ กองกระโทก นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
42นายวรายุส์ จาดยางโทนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวท.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการ
43นายอ๊๊อด โมราสินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
44นายโบกัณฑ์ อุปถัมภ์ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง
45นายสุรศักดิ์ เศษกลาง บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ