ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่งผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4นายไพศาล ประทุมวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
5นางปาณิสรา สุทนต์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
6นายเผด็จศึก โชติกลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7นายวัชระ ขันธสมบัติรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน
8นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ097-3354755
9นางสาวกนกกร จามรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
10นายวงประสิทธิ์ สังสีมานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีศูนย์ ICT ประชาสัมพันธ์090-9193441
11นางกนกภรณ์ ยมะคุปต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-9663627
12นางกาญจนา ศุภรานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มบุคคล044-220971
13นางสุนีย์ ชัยวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14นายสำเภา ทวีผลนิติกร ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
15นางภรณฺ์นภัส มากแสงสิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน
16นางเพชรา จำเนียรกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารโรงเรียนผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-5475089 089-8474256
17นางสาวสมิตานันธ์ เมฆมณีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในบริหารงานตรวจสอบภายใน081-3970964
18นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนฯ081-3214331
19นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน081-9551424
20นายไพรวัลย์ วันทนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษนศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนดลยีการศึกษา089-6263901
21นางกฤชภร แก้วประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ097-9854446
22นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม ตรวจสอบประเมินโรงเรียน ครู ผู่้บริหาร081-9769016
23นางสุนันทา พุทธวรรณะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นายสมุทร สันติธรรมพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการเรียนการสอน081-9662452
25นางพูนสุข มนต์ทิพย์วรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร081-8792139
26นางพรรณาภรณ์ ตู้กลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาวจารุวรรณ ภูละครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก081-8780716
28นางสาวจงกล ผลประสาทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพีฒนาหลักสูตร094-2604443
29นางลักษณา ตั้งจรูญชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ0815478966
30นางฑิมภิกา ญาธิปศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นายสุชล แสงพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,วท.ม.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผล081-0713984
32นางนิตยา กนิษฐ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานPISA
33นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นางวิภา รักชวนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง089-7207852
35นางนิทรา เพิ่มทวีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน086-3079482
36นางพัทธวรรณ นาคหมื่นไวยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการระบบควบคุมภายใน งานยานพาหนะ ฯลฯ081-5485729
37นางสาวรสสุธา สุวรักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-5473429
38นางประภา ทองคอนน้อยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
39นางโสภิดา วิไลพรหมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินนอกงบประมาณ089-8451749
40นางศิรประภา ทองยินดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41นางณัฐกานต์ หุ่นพ่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลข้อมูลอัตรากำลัง ฯลฯ081-0622084
42นางธัญลักษณ์ อยู่มะเริงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ0866511705
43นางสาวอังคณา วงศ์สมิตกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางปาลิดา จริงจิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นางอุษา ปลั่งกลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางจรีรัตน์ ขามจะโปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นายจำลัด สวยปานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ081-0623851
48นางยอดขวัญ หวยสูงเนินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลก.ค.ศ.16044-220971
49นางธารทิพย์ บุญจองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
50นางสมฤทัย สมจิตต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรจุแต่งตั้ง044-220971
51นางทิวาพร บูรณะธารารัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ษ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ087-8730065
52นางเบ็ญจรักษ์ คุ้มกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ085-0257583
53นางสาวสมคิด สุดทะเลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล086-2556063
54นางฐิตารีย์ ตัณฑะสุวรรณะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามแลรายงานการตรวจราชการฯ085-6824296
55นางสุคนธร หวังกลุ่มกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
56นางเพ็ญศรี บุตตะกะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ044-220934/089-5797324
57นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน044-220937
58นางสุจิตร บำรุงสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ086-2648238
60นางมนต์อุมา สัตยาภรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษานักเรียน081-7607711
61นางสาวชุติกาญจน์ นนท์ขุนทดนักวิชาการศึกษา เชียวชาญวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
62นางสาวรุ่งนภา อาศัยสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดทำข้อมูลเด็กพิการด้อยโอกาส ฯ081-6005847
63นางวรณี สุวัฒนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ089-2836750
64นางศุภางค์ เชาว์ทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชีหน่วยงานในสังกัด089-8450781
65นางพาวณี ล้อจรัสศรีกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
66นางพวงเพชร สระภูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
67นางสุพัตรา อนงค์เวชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
68นางสาวณิชาดา พงษ์อภัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
69นางสาวนภัสวรรณ ขามเกาะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่่ม
70นางอัญชลี วรเชษฐ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกเงิน089-5828753
71นางสินีนาถ คำแก้วเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิก-จ่ายเงินงบประมาณ087-2594441
72นางณฐมน เอิบผักแว่นเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายครุภัณฑ์086-3996324
73นางสำราญ สิงห์เจริญเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
74นางสาวประภัสสร คาดสนิทพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
75นายธวัชชัย ทวีผลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
76นายวัชระ มะลุมกลางลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ครุภัณฑ์สำนักงาน084-8281826
77นางสาวนฤนาท ปุ้มกระโทกไม่กำหนด --ศิลกรรมศาสตร์บัณฑิตบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ089-5853429
78นายณัฐยศ วงศ์อนันต์ลูกจ้างประจำ ---บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ087-2562385
79นายพงศ์สรร เชาว์ทวีลักษณ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ087-2565351
80นายปรีชา พานอิ่มมะเริงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
81นายจักรพันธุ์ เคนไชยวงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์
82นายประยูร พ่มจิ๋วลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
83นายสมเกียรติ มีรูดลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
84นายสายัณห์ แก้วหมื่นไวยลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
85นายสมชาติ เขินค้างพลูลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
86นายกฤษฎา เถียรทองลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักาการณ์ยามรักษาการณ์
87นายขัตติยะ ณ สูงเนินลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานประชาสัมพันธ์088-7111910
88นางสังวาลย์ หนูดำมะดันลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
89นางบุปผา นามณรงค์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
90นายก่อ นามณรงค์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
91นายดนัย นามณรงค์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
92นายแจ่ม เข็มสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ