ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่งผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4นายไพศาล ประทุมวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
5นายเผด็จศึก โชติกลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นายวัชระ ขันธสมบัติรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน
7นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ097-3354755
8นางสาวกนกกร จามรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
9นายวงประสิทธิ์ สังสีมานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีศูนย์ ICT ประชาสัมพันธ์090-9193441
10นางกนกภรณ์ ยมะคุปต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-9663627
11นางกาญจนา ศุภรานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มบุคคล044-220971
12นางสุนีย์ ชัยวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
13นายสำเภา ทวีผลนิติกร ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
14นางภรณฺ์นภัส มากแสงสิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน
15นางเพชรา จำเนียรกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารโรงเรียนผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-5475089 089-8474256
16นางสาวสมิตานันธ์ เมฆมณีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในบริหารงานตรวจสอบภายใน081-3970964
17นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางพรรณาภรณ์ ตู้กลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางนิตยา กนิษฐ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานPISA
20นางลักษณา ตั้งจรูญชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ0815478966
21นางสุนันทา พุทธวรรณะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางพูนสุข มนต์ทิพย์วรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร081-8792139
23นางสาวจารุวรรณ ภูละครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก081-8780716
24นายสุชล แสงพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,วท.ม.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผล081-0713984
25นางกฤชภร แก้วประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ097-9854446
26นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน081-9551424
27นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม ตรวจสอบประเมินโรงเรียน ครู ผู่้บริหาร081-9769016
28นางฑิมภิกา ญาธิปศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนฯ081-3214331
30นายสมุทร สันติธรรมพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการเรียนการสอน081-9662452
31นางสาวจงกล ผลประสาทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพีฒนาหลักสูตร094-2604443
32นายไพรวัลย์ วันทนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษนศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนดลยีการศึกษา089-6263901
33นางพัทธวรรณ นาคหมื่นไวยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการระบบควบคุมภายใน งานยานพาหนะ ฯลฯ081-5485729
34นางนิทรา เพิ่มทวีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน086-3079482
35นางสาวรสสุธา สุวรักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-5473429
36นางวิภา รักชวนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง089-7207852
37นางประภา ทองคอนน้อยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
38นางศิรประภา ทองยินดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39นางโสภิดา วิไลพรหมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินนอกงบประมาณ089-8451749
40นายจำลัด สวยปานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ081-0623851
41นางจรีรัตน์ ขามจะโปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
42นางปาลิดา จริงจิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
43นางธารทิพย์ บุญจองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางธัญลักษณ์ อยู่มะเริงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ0866511705
45นางอุษา ปลั่งกลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางณัฐกานต์ หุ่นพ่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลข้อมูลอัตรากำลัง ฯลฯ081-0622084
47นางยอดขวัญ หวยสูงเนินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลก.ค.ศ.16044-220971
48นางสาวอังคณา วงศ์สมิตกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
49นางสมฤทัย สมจิตต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรจุแต่งตั้ง044-220971
50นางสุคนธร หวังกลุ่มกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
51นางฐิตารีย์ ตัณฑะสุวรรณะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามแลรายงานการตรวจราชการฯ085-6824296
52นางทิวาพร บูรณะธารารัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ษ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ087-8730065
53นางสาวสมคิด สุดทะเลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล086-2556063
54นางเบ็ญจรักษ์ คุ้มกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ085-0257583
55นางเพ็ญศรี บุตตะกะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ044-220934/089-5797324
56นางสาวรุ่งนภา อาศัยสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดทำข้อมูลเด็กพิการด้อยโอกาส ฯ081-6005847
57นางมนต์อุมา สัตยาภรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษานักเรียน081-7607711
58นางสาวชุติกาญจน์ นนท์ขุนทดนักวิชาการศึกษา เชียวชาญวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน044-220937
60นางวรณี สุวัฒนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ089-2836750
61นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ086-2648238
62นางสุจิตร บำรุงสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
63นางศุภางค์ เชาว์ทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชีหน่วยงานในสังกัด089-8450781
64นางพาวณี ล้อจรัสศรีกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
65นางสุพัตรา อนงค์เวชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
66นางพวงเพชร สระภูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
67นางพิมพ์ใจ ศรีบุญส่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ 0883348518
68นางสาวณิชาดา พงษ์อภัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
69นางสาวนภัสวรรณ ขามเกาะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่่ม
70นางอัญชลี วรเชษฐ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกเงิน089-5828753
71นางสินีนาถ คำแก้วเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิก-จ่ายเงินงบประมาณ087-2594441
72นางณฐมน เอิบผักแว่นเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายครุภัณฑ์086-3996324
73นางสำราญ สิงห์เจริญเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
74นายธวัชชัย ทวีผลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
75นางสาวประภัสสร คาดสนิทพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
76นายวัชระ มะลุมกลางลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ครุภัณฑ์สำนักงาน084-8281826
77นางสาวนฤนาท ปุ้มกระโทกไม่กำหนด --ศิลกรรมศาสตร์บัณฑิตบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ089-5853429
78นายณัฐยศ วงศ์อนันต์ลูกจ้างประจำ ---บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ087-2562385
79นายปรีชา พานอิ่มมะเริงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
80นายจักรพันธุ์ เคนไชยวงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์
81นายพงศ์สรร เชาว์ทวีลักษณ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ087-2565351
82นายประยูร พ่มจิ๋วลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
83นายสายัณห์ แก้วหมื่นไวยลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
84นายสมเกียรติ มีรูดลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
85นายขัตติยะ ณ สูงเนินลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานประชาสัมพันธ์088-7111910
86นายกฤษฎา เถียรทองลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักาการณ์ยามรักษาการณ์
87นายสมชาติ เขินค้างพลูลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
88นายก่อ นามณรงค์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
89นางสังวาลย์ หนูดำมะดันลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
90นายชาตรี ไทยทิตลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม
91นางบุปผา นามณรงค์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
92นายดนัย นามณรงค์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ