ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 1 6 17 50 0 0 0 11 5 0 93
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 1 2 9 28 0 0 0 0 1 0 45
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 1 3 12 33 0 0 1 4 6 0 63
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 1 3 12 49 1 0 0 0 14 0 80
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 1 5 10 41 0 1 0 0 0 0 64
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 1 1 9 38 0 0 1 1 7 0 58
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 0 3 15 37 1 0 2 4 8 0 72
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 0 2 16 39 0 0 0 1 4 0 68
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 1 1 9 27 0 0 1 2 23 0 64
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 1 2 19 48 0 0 0 0 10 0 80
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 1 0 7 32 0 0 0 0 0 0 43
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 1 3 13 47 0 2 0 1 7 0 86
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 1 1 8 27 0 2 2 1 6 0 49
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 0 4 17 35 0 0 0 0 0 0 60
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1 5 12 30 1 0 0 1 1 0 70
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 0 4 9 24 0 0 0 5 0 0 42
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 0 1 15 33 0 1 1 3 15 0 70
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 1 2 13 26 1 2 0 0 1 0 52
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 1 2 17 34 0 0 0 0 0 0 67
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 1 4 15 41 0 1 0 1 11 0 74
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 1 3 11 33 0 0 0 4 7 0 59
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 0 5 15 37 0 3 0 4 0 0 64
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 1 3 19 36 0 0 0 0 13 0 72
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 1 1 5 6 38 0 0 0 0 0 0 56
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 2 1 6 0 27 0 3 0 0 6 0 76
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 2 8 34 32 0 0 0 0 0 0 82
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 1 3 12 40 0 0 0 0 0 0 64
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1 1 12 35 0 0 0 3 7 0 59
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต - 0 4 11 49 0 0 0 7 0 0 72
คลิก..
30 สพท.มัธยมศึกษา เขต 31 1 0 13 32 0 0 0 6 13 0 69
คลิก..
31 สพท.มัธยมศึกษา เขต 32 1 1 10 28 0 0 0 2 11 0 67
คลิก..
32 สพท.มัธยมศึกษา เขต 33 0 1 8 26 0 0 0 0 0 0 35
คลิก..
33 สพท.มัธยมศึกษา เขต 28 1 2 6 32 0 0 4 4 4 0 63
คลิก..
34 สพท.มัธยมศึกษา เขต 29 1 3 14 29 0 3 0 1 2 0 56
คลิก..
35 สพท.มัธยมศึกษา เขต 30 0 2 8 31 0 0 0 0 0 0 41
คลิก..
36 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 27 101 433 1,224 4 18 12 66 182 0 2,235
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/10/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน