402
ข้อมูลรายงานผลประเมินการอ่านออกเขียนได้(ป.1-3)และอ่านคล่องเขียนคล่อง(ป.4-6)ตามนโยบายฯ ปีการศึกษา 2559 (ภาคอิสาน)
สำนักงานเขตพื้นที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประเมิน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการ อำเภอ โทร. จำนวนนักเรียนทุกชั้น ขนาด ลักษณะโรงเรียน ครู จำนวนนักเรียน ป.1 จำนวนนักเรียน ป.2 จำนวนนักเรียน ป.3จำนวนนักเรียน ป.4จำนวนนักเรียน ป.5จำนวนนักเรียน ป.6
(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน
1บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์นายสมหมาย สะกิจชนบท043212178112เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2บ้านกุดเพียขอมเหนือชนบท04326013413เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่าชนบท04304104366เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4โนนพะยอมพิทยไพศาลนางสาวพัฒนฉัตร นุพลชนบท043214203228กลางประถมขยายโอกาส17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกนายสมพงษ์ ดั่นเจริญชนบท04326037295เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6บ้านหนองเต่าราษฏร์บำรุงนายโอวาท อดทนชนบท04321217784เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7บ้านห้วยไร่ชนบท04326053556เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8ชุมชนโนนแสนสุขนายประยูร ระดาบุตรชนบท043286241148กลางประถมขยายโอกาส17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9ชุมชนบ้านชนบทนายบัญชา ยุทไธสงชนบท043286911674ใหญ่ประถมทั่วไป(ถึง ป.6)26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงนางวิลาวรรณ จันทรังชนบท04328625479เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยนางสาวจันธิวา สีพันดอนชนบท04326022865เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12บ้านท่าม่วงชนบท043260229115เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13บ้านวังเวินกุดหล่มนายวีระพันธ์ นาตรีชนชนบท043260345146กลางประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14บ้านห้วยอึ่ง0ชนบท0432604670เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15ร่มเย็นประชาสรรค์นายสุรวิทย์ เย็นเหลือชนบท043-04104588เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16บ้านแท่นชนบท04326023985เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17บ้านโนนแดงน้อยนางสาววริศรา วิสุวงษ์ชนบท088565401540เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18มาบตากล้าร่มเย็นนายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่งชนบท04326050489เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19สระแก้วโคกกลางนายสันติรัฐ สินโพธิ์ชนบท04326051081เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20บ้านหนองไฮหนองแวงชนบท04326044858เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21บ้านหัวนากลางนายสัญญา ประชากูลชนบท04326047352เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22บ้านหันแฮดชนบท04326047116เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงนางสุพรรณิศา อดทนชนบท043260176100เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24บ้านโนนข่านายฉลอง สอนวงษ์ชนบท043214204164กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25บ้านวังแสงนายเข็มพร แสงจันทร์ชนบท043214206100เล็กประถมขยายโอกาส11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26บ้านหูลิงโนนศิลานายสำราญ ฐานะวันชนบท043211814106เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27บ้านห้วยไผ่โนนคำมีน.ส.กานต์พิชชา ทุมาชนบท043260459139กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28บ้านห้วยยางประชาสรรค์ชนบท043260462116เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29บ้านโซ่งเหล่านาดีชนบท04349662597เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30บ้านทุ่มห้วยชนบท04326023825เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31บ้านปอแดงนายประชากร สิงห์ศรชนบท043214213117เล็กประถมขยายโอกาส18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้านางพูนทรัพย์ โยธาชนบท403496597149กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33บ้านหนองสะแบงหนองโนนายกีระพงศ์ ผาภูมิชนบท043260434114เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยานายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์ชนบท043260447105เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35บ้านเหล่าเหนือนายพิเชษฐ เชื้อทองชนบท04349654670เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36ไตรคามประชาสรรค์นางตันหยง คานอำไพบ้านไผ่043211356223กลางประถมขยายโอกาส16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37ไตรมิตรประชาบำรุงนายถนอม จอกสำนักบ้านไผ่043212169117เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38บ้านแคนเหนือนายวิบูลย์ ชาปัญญาบ้านไผ่04326016892เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39โคกโกโคกกลางนายวิทูรย์ แนวคำดีบ้านไผ่043211355155กลางประถมขยายโอกาส15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้านายรุ่งโรจน์ โบราณมูลบ้านไผ่04326021626เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41เก่านาโนมีวิทยานางสาววิเชียร คำมาบ้านไผ่04326010248เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42บ้านหนองเจ้าเมืองนายแสนโฮม สันเพราะบ้านไผ่04326053924เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์นายพัธชนก แสงกล้าบ้านไผ่04326060775เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44บ้านหนองน้ำใสนายนาวิน จิตแสงบ้านไผ่043260646114เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45บ้านป่างิ้วหนองฮีนายวีระชน นนทะเสนบ้านไผ่043214180464กลางประถมขยายโอกาส30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46บ้านผักหวานโนนสวางนางนัตรนา จันทร์ลุทินบ้านไผ่04327636071เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47บ้านภูเหล็กนายสุวรรณ องค์นามบ้านไผ่043214182358กลางประถมขยายโอกาส21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48บ้านศิลานาโพธิ์นางสาวณัชญานุช สุดชาดีบ้านไผ่043275048146กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49บ้านสร้างแป้นดอนนาแพงนายสุริยา หวานเหนือบ้านไผ่043276360214กลางประถมขยายโอกาส15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50บ้านโสกตลิ่งโสกจานนายวิชเยนทร์ คำแพงบ้านไผ่081054138371เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51บ้านหนองหญ้าปล้องนายจรูญศักดิ์ ธรรมศรีบ้านไผ่04326060541เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52บ้านหินตั้งโคกก่องนายอุบล ลิ้มสุวรรณบ้านไผ่043260260142กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53บ้านเกิ้งนายวิวัฒน์ นาฬิกุลบ้านไผ่043272891150กลางประถมขยายโอกาส16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54จตุรมิตรบ้านไผ่นายเกษมสันต์ ธรรมแสงบ้านไผ่04327202155เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55บ้านไผ่ประถมศึกษานายสมใจ มณีวงษ์บ้านไผ่043272844874ใหญ่ประถมทั่วไป(ถึง ป.6)38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศนางสุจิตรา ดวงจิตรบ้านไผ่043273633208กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์นายมนัส มาซาบ้านไผ่043273158334กลางประถมขยายโอกาส22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58บ้านหนองลุมพุกนายสมจิตร มณีมาตรบ้านไผ่043-27403362เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59ประเสริฐแก้วอุทิศนางตานี ถาเหง่าบ้านไผ่043273112143กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60วัดจันทร์ประสิทธิ์นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตรบ้านไผ่043272171152กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61บ้านกุดเชือกนายสุรพล เค้าแคนบ้านไผ่043211901144กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62บ้านขามป้อมนายสมบูรณ์ ชัยนามบ้านไผ่043260145216กลางประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63บ้านป่าปอนายบรรจง บุษดีบ้านไผ่043211406182กลางประถมขยายโอกาส10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้นนายบุญทง บุษดีบ้านไผ่04323631318เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65บ้านลานนางณัฐพร หลาวมาบ้านไผ่122กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66บ้านสว่างนายอนุชา กองเกิดบ้านไผ่04326035580เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67บ้านเสือเฒ่านายสนธยา นามเสริฐบ้านไผ่043211408161กลางประถมขยายโอกาส12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68บ้านหนองดู่ดอนเปือยนายกรภัทร คำโสบ้านไผ่04326039189เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69บ้านหนองตับเต่านายสมทรง ปัจจวงษ์บ้านไผ่043213988129กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70บ้านหินลาดนาโนหนองกุงนายนาค อินทร์ทะจันทร์บ้านไผ่04326048485เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือยบ้านไผ่04326039223เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72บ้านสร้างเอี่ยนบ้านไผ่04326060458เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73บ้านทางพาดหนองแวงโองนางสาวกนกพชร เรืองกรีบ้านไผ่04326022777เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74บ้านทุ่งมนนายดาวยศ พลสงครามบ้านไผ่43260237305กลางประถมขยายโอกาส19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75เบญจมิตรวิทยาคมนายภิญโญ สีทัพสกุลชายบ้านไผ่043454005237กลางประถมขยายโอกาส17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76บ้านเป้าประชาบำรุงบ้านไผ่04321210627เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77บ้านหนองผือกอบงนายสมศักดิ์ ชาแท่นบ้านไผ่043260416112เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78บ้านหนองรูแข้นายธีรศักดิ์ พิลาทองบ้านไผ่04326042596เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79บ้านหนองแวงไร่นายอ่อนสา สุขแสนบ้านไผ่043473546106เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80บ้านเก่าน้อยนายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้วบ้านไผ่084789825451เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81บ้านขามเรียนนายสุธน แป้นทองบ้านไผ่043476589577เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82บ้านชีกกค้อนายสมชาย เล่ห์กันบ้านไผ่04326019952เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83บ้านดู่ใหญ่นายชำนาญ ศรีวงษ์บ้านไผ่043211353153กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84บ้านเมืองเพียนายสุรพล ภูสอดเงินบ้านไผ่043286445136กลางประถมขยายโอกาส17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85บ้านละว้านายอุทัย ไลไธสงบ้านไผ่043211876250กลางประถมขยายโอกาส17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86บ้านหนองนางขวัญบ้านไผ่04321259614เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่านางสุภาภรณ์ ปาวรีย์บ้านไผ่65เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วนายดิเรก ขามคำบ้านไผ่04327349135เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89บ้านโกน้อยนายกีรติ จิณรักษ์เปือยน้อย04326013938เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90บ้านวังผือขามป้อมนายดนุพล หอศิลาชัยเปือยน้อย043213093184กลางประถมขยายโอกาส15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91บ้านส้มป่อยนายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์เปือยน้อย0125กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92บ้านหนองนกเขียนนาเสถียรนางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐเปือยน้อย04326040343เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93บ้านหินฮาวลำวังชูว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวันเปือยน้อย04326060951เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94ชุมชนบ้านหัวขัวนายด้วง ตลอดไธสงเปือยน้อย043494018273กลางประถมขยายโอกาส18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95ไตรคามประชาพัฒนานายประมวล ศรีกุตาเปือยน้อย043001163191กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96บ้านนาเสียวโคกสว่างนายอนุชา สุภาเปือยน้อย04326061017เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97บ้านสระแก้วประชาสรรค์เปือยน้อย04326061129เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98บ้านวังหินเก่าค้อนางกัญญารัตน์ นามวิเศษเปือยน้อย043494331116เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99บ้านโนนสว่างนายวิทิต เพ็ชรสีม่วงเปือยน้อย04326028749เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100บ้านวังม่วงนายมานพ เชาว์สันเทียะเปือยน้อย043213096159กลางประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101บ้านโสกนาคนางเกศรินยา แสงสุขเปือยน้อย043213095117เล็กประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102บ้านห้วยโป่งนายวชรปกรณ์ ทองน้อยเปือยน้อย04326045823เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103บ้านห้วยแร่นางกิ่งฟ้า ไชยนามเปือยน้อย043260463237กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีนายเรวัตร สมาธยานนท์มัญจาคีรี043289197418กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105บ้านโจดนายธีรพล เถื่อนเทียมมัญจาคีรี043260194132กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106บ้านวังแคนนายอรรถพล พรมดีมามัญจาคีรี084789645440เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107บ้านหนองขามบ่อหินนายฉัตรชัย เนาว์วงษ์มัญจาคีรี04326038235เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108บ้านหนองโนประชานุเคราะห์นายวนชัย จำปาวงษ์มัญจาคีรี04326040444เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109บ้านหนองม่วงหลุบคานายสัญญ สินทรมัญจาคีรี043289369146กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110บ้านขุมดินนางสาวพัชรินทร์ ใจแน่นมัญจาคีรี04326014975เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111บ้านเขวานายสัญญา รอบรู้มัญจาคีรี04328981932เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112บ้านบัวมัญจาคีรี04328942746เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113ห้วยยางมัญจาคีรีมัญจาคีรี0432605210เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114หัวห้วยหัวฝายนายสยาม แฝงดาหารมัญจาคีรี043-26052252เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115กุดขอนแก่นท่าเกษมนางสาวกุลนันทน์ ศรีสุขมัญจาคีรี04326010143เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116บ้านคำแคนมัญจาคีรี020เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117บ้านคำโซ่นายโตมร จันทร์หล้ามัญจาคีรี0100เล็กประถมขยายโอกาส10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118บ้านคำน้อยนายวุช กาวงษ์กลางมัญจาคีรี04326015572เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119บ้านคำปากดาวนายชัยรัตน์ อินทะแสงมัญจาคีรี04326015777เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือมัญจาคีรี04326024052เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121บ้านป่าดู่มัญจาคีรี04326031129เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122บ้านห้วยแล้งมัญจาคีรี04326046470เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123บ้านขามป้อมดอนยูง-มัญจาคีรี04304126021เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124บ้านนาข่านายสุวัฒน์ คำงามมัญจาคีรี04328883664เล็กประถมขยายโอกาส11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125บ้านหนองขามวิทยานางเมตตา สอนเสนามัญจาคีรี04321189254เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126บ้านหนองต่อโคกหนองโจดนายสมชาย โรจน์จันทร์มัญจาคีรี04326039660เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127บ้านหนองบัวเย็นมัญจาคีรี066เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128เหล่าใหญ่วิทยานายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิตมัญจาคีรี04326025273เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129สวัสดีนายพัฒนะ สีหานูมัญจาคีรี043358081220กลางประถมขยายโอกาส21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130บ้านโคกสูงพิทยาคารนายนนทวัช วรรณชัยมัญจาคีรี04321190084เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131บ้านแจ้งทัพม้ามัญจาคีรี04326019335เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132บ้านนางามนายคึกฤทธิ์ คงแหลมมัญจาคีรี043260243111เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133บัวเหลืองมัญจาคีรี04326012449เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)มัญจาคีรี04326012534เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135บ้านเสาเล้าหินแตกนายภูดิท วรรณพฤกษ์มัญจาคีรี04326036469เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136บ้านหนองสองห้องนายภาสกร คงถาวรมัญจาคีรี043-210114137กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137แก่นเท่าโสกน้ำขุ่นนายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบมัญจาคีรี04326024476เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์มัญจาคีรี043266232110เล็กประถมขยายโอกาส12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139บ้านท่าสวรรค์มัญจาคีรี04326023284เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์นายประยงค์ มาป้องมัญจาคีรี04326025875เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141บ้านโนนเค็งนายทองใบ แก้วโพธิ์มัญจาคีรี043260259110เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142บ้านโนนตุ่นศึกษามัญจาคีรี04326026920เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143บ้านไส้ไก่มัญจาคีรี04326037160เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144บ้านหัวนานายเทียนชัย เบ้าจรรยามัญจาคีรี04326047186เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลนายคนองศักดิ์ เย็นใจมัญจาคีรี043260148115เล็กประถมขยายโอกาส11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146บ้านนาฮีมัญจาคีรี15เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147บ้านโนนคุตนายประชัน ศรีเคนขันธ์มัญจาคีรี04326054540เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148โนนสวางวิทยาสรรค์นายบวร ชัยนามัญจาคีรี04321181275เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)นายสมรัตน์ พานอ้นมัญจาคีรี04326012224เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150โพนเพ็กพัฒนวิทยานายปัดชา โกสมมัญจาคีรี04326050345เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151หนองหญ้าปล้องวิทยานายพัฒนา ทบวงษ์ศรีมัญจาคีรี04326051969เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152หนองไฮแจ้งบูรณวิทยานายสุรศักดิ์ ตาปราบมัญจาคีรี043211893162กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153บ้านห้วยฮวกมัญจาคีรี04326046840เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154บ้านกอกป่าผุวิทยานายสำเริง แก้วสมบัติมัญจาคีรี043381055133กลางประถมขยายโอกาส16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์นายประมวล ผอนนอกมัญจาคีรี31เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156ไตรมิตรศึกษามัญจาคีรี04328985632เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157โนนเขวาประชารักษ์นายทวีป โตรทองหลางมัญจาคีรี04326011738เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158บ้านมูลตุ่นมัญจาคีรี083456440727เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159บ้านสวนหม่อนมัญจาคีรี52เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160บ้านเหล่ากกหุ่งสว่างนายเดช รอบคอบมัญจาคีรี04326048899เล็กประถมขยายโอกาส11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161บ้านแจ้งมัญจาคีรี04326019221เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารนายทองศิลป์ ปัดตาลาคะมัญจาคีรี121กลางประถมขยายโอกาส15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163บ้านโนนสำนักมัญจาคีรี043-26029425เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164บ้านหนองแปนนายชาญศิลป์ สินแสนมัญจาคีรี043211891214กลางประถมขยายโอกาส15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดนายทองสุริยะ อุทัยนิตย์มัญจาคีรี43260443155กลางประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166บ้านหนองไหนายสุรศักดิ์ คำนูมัญจาคีรี043260446112เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167ชุมชนบ้านโคกนายนิกร ภูมิเขตรก.โคกโพธิ์ไชย043216225166กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168บ้านแก้งค้อนายเรืองฤทธิ์ ศิริไทยก.โคกโพธิ์ไชย04326013759เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169บ้านนาแพงสงแดงนายเสรี น้อยผางก.โคกโพธิ์ไชย04326059846เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170บ้านโนนงามก.โคกโพธิ์ไชย0432602605เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171บ้านโนนทองวิทยาคมนายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไลโคกโพธิ์ไชย04326027139เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172บ้านโนนสาวเอ้ก.โคกโพธิ์ไชย0432602933เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173บ้านโสกนาดีนายสถิตย์ ศิริตื้นลีก.โคกโพธิ์ไชย043216117106เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174ดอนหมูนายวิลาศ เหล่าคนค้าก.โคกโพธิ์ไชย043214198150กลางประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175บ้านโนนกระยอมกุดลอบนายประพันธ์ ด้วงอินทร์โคกโพธิ์ไชย043260255123กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176บ้านโพธิ์ไชยก.โคกโพธิ์ไชย04321622337เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177บ้านมูลนาคนายสรยุทธ วาระกูลก.โคกโพธิ์ไชย043211174150กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178บ้านหนองหญ้ารังกานายอรัญ สามหมอก.โคกโพธิ์ไชย04326043950เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179บ้านหินตั้งนายภาณุวัฒน์ แว่นไธสงโคกโพธิ์ไชย043212598146กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180สามหมอโนนทันนายชราวุช กองม่วงก.โคกโพธิ์ไชย043260514144กลางประถมขยายโอกาส12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181ซับแดงซำไผ่นายไพฑูรย์ รูปพรมก.โคกโพธิ์ไชย043260200105เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182บ้านซับบอนซับเจริญนางฉัตรมณี ผดุงโชคโคกโพธิ์ไชย047เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183นาจานซับสมบูรณ์นายทินกร เทาดีก.โคกโพธิ์ไชย043214200151กลางประถมขยายโอกาส12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184บ้านนาตับเต่านายสายตา คงเทียมศรีก.โคกโพธิ์ไชย04326024743เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185โนนคูณอัมพวันโคกโพธิ์ไชย0432601180เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186บ้านหนองทุ่มวิทยานายชุมพล เหล่าคนค้าโคกโพธิ์ไชย04326040180เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187หนองหญ้าปล้องโนนสว่างนายสุวัฒน์ นามบิดาโคกโพธิ์ไชย04321259483เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188อุดมคงคาคีรีเขตก.โคกโพธิ์ไชย04326052738เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189บ้านโคกสำราญนายมงคล ทวีบุญก.บ้านแฮด043214190204กลางประถมขยายโอกาส16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190บ้านดงหนองเกี่ยวนายบุญเลี้ยง ศรีกงพานก.บ้านแฮด04321210467เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191บ้านดอนปอแดงนายประเสริฐ พื้นหัวสระก.บ้านแฮด04326021473เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192บ้านโนนพันชาตินางสุมณี ทินราชก.บ้านแฮด-19เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวนก.บ้านแฮด04326031250เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194บ้านป่าม่วงนายสนาม จำปาหอมบ้านแฮด04326052912เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195บ้านเล็บเงือกนายจำนงค์ สีคำบ่อก.บ้านแฮด043260699112เล็กประถมขยายโอกาส9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196บ้านหนองมะเขือนายเคมี หงษ์เอกบ้านแฮด04326042258เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197บ้านหนองหัวช้างนายอนันตพงษ์ ปีนะเกก.บ้านแฮด04326044227เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198ชุมชนบ้านแฮดนายชาตมังกร เลนคำมีก.บ้านแฮด04321821365เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199ขามป้อมประชานุกูลนายสุุพัฒ อุดมบ้านแฮด04326014752เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์นายสมชิต ขาวดีบ้านแฮด043260460102เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201หนองแซงวิทยาคมนายศักดา ศรีผาโคตรก.บ้านแฮด081872377387เล็กประถมขยายโอกาส12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202บ้านหนองเต่านายเชิด หึกขุนทดบ้านแฮด04327417963เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203ประชาพัฒนาบ้านแฮดนายนิวัฒน์ สินทรัพย์ก.บ้านแฮด043218209151กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงนายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์ก.บ้านแฮด043260142124กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205บ้านโนนทันนางสาววาสนา สีลุนบ้านแฮด04326027485เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206บ้านวังหว้านายธัชชัย กาละบุตรก.บ้านแฮด043260347150กลางประถมขยายโอกาส16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207บ้านหนองกระหนวนหนองเม็กบ้านแฮด04326037341เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208บ้านหนองขามสมบูรณ์นายกิติพงศ์ ศิริคำกรบ้านแฮด043267123126กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209บ้านหนองผักตบนายปัญญา จันทร์สมบ้านแฮด043260414121กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210บ้านหนองไฮขามเปี้ยนายประกาศ ไชยนามก.บ้านแฮด043218222202กลางประถมขยายโอกาส23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 21,491 1,699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0