402
ข้อมูลรายงานผลประเมินการอ่านออกเขียนได้(ป.1-3)และอ่านคล่องเขียนคล่อง(ป.4-6)ตามนโยบายฯ ปีการศึกษา 2559 (ภาคอิสาน)
สำนักงานเขตพื้นที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประเมิน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการ อำเภอ โทร. จำนวนนักเรียนทุกชั้น ขนาด ลักษณะโรงเรียน ครู จำนวนนักเรียน ป.1 จำนวนนักเรียน ป.2 จำนวนนักเรียน ป.3จำนวนนักเรียน ป.4จำนวนนักเรียน ป.5จำนวนนักเรียน ป.6
(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน(1)น.ร.ทั้งหมด (2)น.ร.ปกติ รวมอ่านรวมเขียน
1บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์นายสมหมาย สะกิจชนบท043212178108เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2บ้านกุดเพียขอมเหนือชนบท04326013419เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่านายสีหนาท สุจจะชารีชนบท04304104386เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4โนนพะยอมพิทยไพศาลนางสาวพัฒนฉัตร นุพลชนบท043214203247กลางประถมขยายโอกาส17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกนายสมพงษ์ ดั่นเจริญชนบท043260372104เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6บ้านหนองเต่าราษฏร์บำรุงนายโอวาท อดทนชนบท04321217790เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7บ้านห้วยไร่นายสุรพล ภูสอดเงินชนบท04326053562เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8ชุมชนโนนแสนสุขนายประยูร ระดาบุตรชนบท043286241165กลางประถมขยายโอกาส15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9ชุมชนบ้านชนบทนางอุไรวรรณ ภูชาดาชนบท043286911662ใหญ่ประถมทั่วไป(ถึง ป.6)26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงนางวิลาวรรณ จันทรังชนบท04328625477เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยชนบท04326022876เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12บ้านท่าม่วงนายธีรศักดิ์ พิลาทองชนบท043260229126กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13บ้านวังเวินกุดหล่มนายวีระพันธ์ นาตรีชนชนบท043260345129กลางประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14บ้านห้วยอึ่ง0ชนบท0432604670เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15ร่มเย็นประชาสรรค์นายสุรวิทย์ เย็นเหลือชนบท043-04104581เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16บ้านแท่นนายชัยรัตน์ อินทะแสงชนบท04326023991เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17บ้านโนนแดงน้อยนางสาววริศรา วิสุวงษ์ชนบท088565401537เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18มาบตากล้าร่มเย็นนายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่งชนบท04326050496เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19สระแก้วโคกกลางชนบท04326051083เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20บ้านหนองไฮหนองแวงนายสันติรัฐ สินโพธิ์ชนบท04326044859เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21บ้านหัวนากลางนายสัญญา ประชากูลชนบท04326047363เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22บ้านหันแฮดชนบท04326047117เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงนางสุพรรณิศา อดทนชนบท04326017691เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24บ้านโนนข่านายเนตร ภูมิโสมชนบท043214204161กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25บ้านวังแสงนายเข็มพร แสงจันทร์ชนบท04321420698เล็กประถมขยายโอกาส11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26บ้านหูลิงโนนศิลานายสำราญ ฐานะวันชนบท043211814111เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27บ้านห้วยไผ่โนนคำมีนางกัญญา สุขเสริมชนบท043260459138กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28บ้านห้วยยางประชาสรรค์ชนบท04326046288เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29บ้านโซ่งเหล่านาดีนางสาวณัชญานุช สุดชาดีชนบท04349662595เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30บ้านทุ่มห้วยนายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์ชนบท04326023824เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31บ้านปอแดงนายประชากร สิงห์ศรชนบท043214213131กลางประถมขยายโอกาส18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้านางพูนทรัพย์ โยธาชนบท403496597150กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33บ้านหนองสะแบงหนองโนนายกีระพงศ์ ผาภูมิชนบท043260434145กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยานายเชษฐา ปัทมสีแก้วชนบท043260447119เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35บ้านเหล่าเหนือนายพิเชษฐ เชื้อทองชนบท04349654675เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36ไตรคามประชาสรรค์บ้านไผ่043211356224กลางประถมขยายโอกาส16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37ไตรมิตรประชาบำรุงนายถนอม จอกสำนักบ้านไผ่043212169110เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38บ้านแคนเหนือบ้านไผ่043260168100เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39โคกโกโคกกลางนายวิทูรย์ แนวคำดีบ้านไผ่043211355146กลางประถมขยายโอกาส15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้านายรุ่งโรจน์ โบราณมูลบ้านไผ่04326021628เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41เก่านาโนมีวิทยานางสาววิเชียร คำมาบ้านไผ่04326010245เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42บ้านหนองเจ้าเมืองนายแสนโฮม สันเพราะบ้านไผ่04326053933เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์นายพัธชนก แสงกล้าบ้านไผ่04326060778เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44บ้านหนองน้ำใสนายนาวิน จิตแสงบ้านไผ่043260646101เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45บ้านป่างิ้วหนองฮีนายวีระชน นนทะเสนบ้านไผ่043214180445กลางประถมขยายโอกาส30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46บ้านผักหวานโนนสวางบ้านไผ่04327636077เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47บ้านภูเหล็กนายสุวรรณ องค์นามบ้านไผ่043214182380กลางประถมขยายโอกาส21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48บ้านศิลานาโพธิ์บ้านไผ่043275048140กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49บ้านสร้างแป้นดอนนาแพงนายสุริยา หวานเหนือบ้านไผ่043276360205กลางประถมขยายโอกาส15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50บ้านโสกตลิ่งโสกจานนายวิชเยนทร์ คำแพงบ้านไผ่081054138373เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51บ้านหนองหญ้าปล้องนายจรูญศักดิ์ ธรรมศรีบ้านไผ่04326060545เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52บ้านหินตั้งโคกก่องนายอุบล ลิ้มสุวรรณบ้านไผ่043260260145กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53บ้านเกิ้งนายวิวัฒน์ นาฬิกุลบ้านไผ่043272891181กลางประถมขยายโอกาส16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54จตุรมิตรบ้านไผ่นายเกษมสันต์ ธรรมแสงบ้านไผ่04327202149เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55บ้านไผ่ประถมศึกษานายสมใจ มณีวงษ์บ้านไผ่043272844806ใหญ่ประถมทั่วไป(ถึง ป.6)31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศนางสุจิตรา ดวงจิตรบ้านไผ่043273633200กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์นายมนัส มาซาบ้านไผ่043273158337กลางประถมขยายโอกาส22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58บ้านหนองลุมพุกนายสมจิตร มณีมาตรบ้านไผ่043-27403356เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59ประเสริฐแก้วอุทิศนางตานี ถาเหง่าบ้านไผ่043273112154กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60วัดจันทร์ประสิทธิ์นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตรบ้านไผ่043272171166กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61บ้านกุดเชือกนายสุรพล เค้าแคนบ้านไผ่043211901148กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62บ้านขามป้อมนายสมบูรณ์ ชัยนามบ้านไผ่043260145203กลางประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63บ้านป่าปอนายบรรจง บุษดีบ้านไผ่043211406177กลางประถมขยายโอกาส10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้นนายบุญทง บุษดีบ้านไผ่04323631323เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65บ้านลานบ้านไผ่125กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66บ้านสว่างนายอนุชา กองเกิดบ้านไผ่04326035592เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67บ้านเสือเฒ่านายพิชัยลักษณ์ โชคเมธีธนกุลบ้านไผ่043211408145กลางประถมขยายโอกาส12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68บ้านหนองดู่ดอนเปือยนางกัญญารัตน์ นามวิเศษบ้านไผ่04326039174เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69บ้านหนองตับเต่านายสมทรง ปัจจวงษ์บ้านไผ่043213988140กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70บ้านหินลาดนาโนหนองกุงนายนาค อินทร์ทะจันทร์บ้านไผ่04326048492เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือยนางกัญญารัตน์ นามวิเศษบ้านไผ่04326039233เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72บ้านสร้างเอี่ยนนายกรภัทร คำโสบ้านไผ่04326060470เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73บ้านทางพาดหนองแวงโองนางสาวกนกพชร เรืองกรีบ้านไผ่04326022779เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74บ้านทุ่งมนนายดาวยศ พลสงครามบ้านไผ่43260237311กลางประถมขยายโอกาส19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75เบญจมิตรวิทยาคมนายภิญโญ สีทัพสกุลชายบ้านไผ่043454005233กลางประถมขยายโอกาส17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76บ้านเป้าประชาบำรุงนายวิบูลย์ ชาปัญาบ้านไผ่04321210637เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77บ้านหนองผือกอบงนายสมศักดิ์ ชาแท่นบ้านไผ่043260416125กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78บ้านหนองรูแข้บ้านไผ่04326042593เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79บ้านหนองแวงไร่นายอ่อนสา สุขแสนบ้านไผ่043473546132กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80บ้านเก่าน้อยนายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้วบ้านไผ่084789825440เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81บ้านขามเรียนนายบัญชา ยุทไธสงบ้านไผ่043476589577เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82บ้านชีกกค้อนายสมชาย เล่ห์กันบ้านไผ่04326019964เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83บ้านดู่ใหญ่นายชำนาญ ศรีวงษ์บ้านไผ่043211353165กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84บ้านเมืองเพียบ้านไผ่043286445128กลางประถมขยายโอกาส17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85บ้านละว้านายอุทัย ไลไธสงบ้านไผ่043211876243กลางประถมขยายโอกาส17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86บ้านหนองนางขวัญบ้านไผ่04321259618เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่านางสุภาภรณ์ ปาวรีย์บ้านไผ่53เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วนางตันหยง คานอำไพบ้านไผ่04327349140เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89บ้านโกน้อยนายกีรติ จิณรักษ์เปือยน้อย04326013943เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90บ้านวังผือขามป้อมนายดนุพล หอศิลาชัยเปือยน้อย043213093185กลางประถมขยายโอกาส15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91บ้านส้มป่อยนายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์เปือยน้อย043260359115เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92บ้านหนองนกเขียนนาเสถียรนางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐเปือยน้อย04326040337เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93บ้านหินฮาวลำวังชูว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวันเปือยน้อย04326060951เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94ชุมชนบ้านหัวขัวนายด้วง ตลอดไธสงเปือยน้อย043494018302กลางประถมขยายโอกาส18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95ไตรคามประชาพัฒนานายประมวล ศรีกุตาเปือยน้อย043494373189กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96บ้านนาเสียวโคกสว่างนายสนธยา นามเสริฐเปือยน้อย04326061018เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97บ้านสระแก้วประชาสรรค์นายสงวน ศิรินารถเปือยน้อย04326061137เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98บ้านวังหินเก่าค้อนายสวัสดิ์ ปิกะตังเปือยน้อย043494331120เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99บ้านโนนสว่างนายวิทิต เพ็ชรสีม่วงเปือยน้อย04326028761เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100บ้านวังม่วงนายมานพ เชาว์สันเทียะเปือยน้อย043213096161กลางประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101บ้านโสกนาคนางเกศรินยา แสงสุขเปือยน้อย043213095120เล็กประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102บ้านห้วยโป่งนายวชรปกรณ์ ทองน้อยเปือยน้อย04326045827เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103บ้านห้วยแร่นางกิ่งฟ้า ไชยนามเปือยน้อย043260463257กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีนายสัญญา รอบรู้มัญจาคีรี043289197385กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105บ้านโจดนายธีรพล เถื่อนเทียมมัญจาคีรี043260194128กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106บ้านวังแคนนายอรรถพล พรมดีมามัญจาคีรี084789645435เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107บ้านหนองขามบ่อหินนางนัตรนา จันทร์ลุทินมัญจาคีรี04326038235เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108บ้านหนองโนประชานุเคราะห์นายวนชัย จำปาวงษ์มัญจาคีรี04326040443เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109บ้านหนองม่วงหลุบคานายสัญญ สินทรมัญจาคีรี043289369156กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110บ้านขุมดินมัญจาคีรี04326014974เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111บ้านเขวามัญจาคีรี04328981932เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112บ้านบัวนายฉัตรชัย เนาว์วงษ์มัญจาคีรี04328942751เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113ห้วยยางมัญจาคีรีมัญจาคีรี0432605210เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114หัวห้วยหัวฝายนายสยาม แฝงดาหารมัญจาคีรี043-26052249เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115กุดขอนแก่นท่าเกษมนางสาวกุลนันทน์ ศรีสุขมัญจาคีรี04326010145เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116บ้านคำแคนนางณัฎยาณี ปรุงคำมามัญจาคีรี035เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117บ้านคำโซ่นายโตมร จันทร์หล้ามัญจาคีรี0109เล็กประถมขยายโอกาส10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118บ้านคำน้อยนายวุช กาวงษ์กลางมัญจาคีรี04326015585เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119บ้านคำปากดาวนายเทศน์ ทองเฟื่องมัญจาคีรี04326015778เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือมัญจาคีรี04326024059เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121บ้านป่าดู่นายสุรศักดิ์ ตาปราบมัญจาคีรี04326031144เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122บ้านห้วยแล้งนางสาวพัชรินทร์ ใจแน่นมัญจาคีรี04326046464เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123บ้านขามป้อมดอนยูง-มัญจาคีรี04304126022เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124บ้านนาข่านายสุวัฒน์ คำงามมัญจาคีรี04328883666เล็กประถมขยายโอกาส11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125บ้านหนองขามวิทยานางเมตตา สอนเสนามัญจาคีรี04321189248เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126บ้านหนองต่อโคกหนองโจดนายสมชาย โรจน์จันทร์มัญจาคีรี04326039658เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127บ้านหนองบัวเย็นส.ต.ต.รุ่งเรือง โพธิ์ตะศรีมัญจาคีรี079เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128เหล่าใหญ่วิทยานายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิตมัญจาคีรี04326025258เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129สวัสดีนายพัฒนะ สีหานูมัญจาคีรี043358081223กลางประถมขยายโอกาส21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130บ้านโคกสูงพิทยาคารนายนนทวัช วรรณชัยมัญจาคีรี04321190089เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131บ้านแจ้งทัพม้ามัญจาคีรี04326019332เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132บ้านนางามนายคึกฤทธิ์ คงแหลมมัญจาคีรี043260243114เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133บัวเหลืองนายสุธน แป้นทองมัญจาคีรี04326012452เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)มัญจาคีรี04326012538เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135บ้านเสาเล้าหินแตกนายภูดิท วรรณพฤกษ์มัญจาคีรี04326036471เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136บ้านหนองสองห้องนายภาสกร คงถาวรมัญจาคีรี043-210114127กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137แก่นเท่าโสกน้ำขุ่นนายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบมัญจาคีรี04326024483เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์นายเรวัตร สมาธยานนท์มัญจาคีรี043266232112เล็กประถมขยายโอกาส12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139บ้านท่าสวรรค์นายบุญหลาย หวานเพราะมัญจาคีรี04326023290เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์นายประยงค์ มาป้องมัญจาคีรี04326025868เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141บ้านโนนเค็งนายทองใบ แก้วโพธิ์มัญจาคีรี043260259120เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142บ้านโนนตุ่นศึกษามัญจาคีรี04326026922เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143บ้านไส้ไก่นางสาวจันธิวา สีพันดอนมัญจาคีรี04326037164เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144บ้านหัวนานายเทียนชัย เบ้าจรรยามัญจาคีรี04326047188เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลนายคนองศักดิ์ เย็นใจมัญจาคีรี043260148115เล็กประถมขยายโอกาส11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146บ้านนาฮีมัญจาคีรี15เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147บ้านโนนคุตนายประชัน ศรีเคนขันธ์มัญจาคีรี04326054540เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148โนนสวางวิทยาสรรค์นายบวร ชัยนามัญจาคีรี04321181284เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)นายสมรัตน์ พานอ้นมัญจาคีรี04326012222เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150โพนเพ็กพัฒนวิทยานายปัดชา โกสมมัญจาคีรี04326050350เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151หนองหญ้าปล้องวิทยานายพัฒนา ทบวงษ์ศรีมัญจาคีรี04326051961เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152หนองไฮแจ้งบูรณวิทยานางวนิดา บุษบามัญจาคีรี043211893165กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153บ้านห้วยฮวกมัญจาคีรี04326046838เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154บ้านกอกป่าผุวิทยานายสำเริง แก้วสมบัติมัญจาคีรี043381055128กลางประถมขยายโอกาส16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์นายประมวล ผอนนอกมัญจาคีรี29เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156ไตรมิตรศึกษามัญจาคีรี04328985632เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157โนนเขวาประชารักษ์นายทวีป โตรทองหลางมัญจาคีรี04326011735เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158บ้านมูลตุ่นมัญจาคีรี083456440733เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159บ้านสวนหม่อนนายเดช รอบคอบมัญจาคีรี089266833664เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160บ้านเหล่ากกหุ่งสว่างนายวิโรจน์ โคตรธนูมัญจาคีรี043260488106เล็กประถมขยายโอกาส11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161บ้านแจ้งนายสุพัฒ อุดมมัญจาคีรี04326019228เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารนายทองศิลป์ ปัดตาลาคะมัญจาคีรี128กลางประถมขยายโอกาส15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163บ้านโนนสำนักนายทนงศักดิ์ ถึงงามคุณพัฒน์มัญจาคีรี043-26029430เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164บ้านหนองแปนนายชาญศิลป์ สินแสนมัญจาคีรี043211891212กลางประถมขยายโอกาส15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดนายทองสุริยะ อุทัยนิตย์มัญจาคีรี43260443165กลางประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166บ้านหนองไหนายสุรศักดิ์ คำนูมัญจาคีรี043260446105เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167ชุมชนบ้านโคกนายนิกร ภูมิเขตรก.โคกโพธิ์ไชย043216225157กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168บ้านแก้งค้อนายเรืองฤทธิ์ ศิริไทยก.โคกโพธิ์ไชย04326013741เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169บ้านนาแพงสงแดงนายเสรี น้อยผางก.โคกโพธิ์ไชย04326059858เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170บ้านโนนงามก.โคกโพธิ์ไชย04326026023เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171บ้านโนนทองวิทยาคมนายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไลโคกโพธิ์ไชย04326027148เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172บ้านโนนสาวเอ้ก.โคกโพธิ์ไชย0432602937เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173บ้านโสกนาดีนายสถิตย์ ศิริตื้นลีก.โคกโพธิ์ไชย043216117101เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174ดอนหมูนายวิลาศ เหล่าคนค้าก.โคกโพธิ์ไชย043214198155กลางประถมขยายโอกาส13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175บ้านโนนกระยอมกุดลอบนายประพันธ์ ด้วงอินทร์โคกโพธิ์ไชย043260255109เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176บ้านโพธิ์ไชยก.โคกโพธิ์ไชย04321622343เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177บ้านมูลนาคนายสรยุทธ วาระกูลก.โคกโพธิ์ไชย043211174160กลางประถมขยายโอกาส14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178บ้านหนองหญ้ารังกานายอรัญ สามหมอก.โคกโพธิ์ไชย04326043960เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179บ้านหินตั้งนายภาณุวัฒน์ แว่นไธสงโคกโพธิ์ไชย043212598134กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180สามหมอโนนทันนายชราวุช กองม่วงก.โคกโพธิ์ไชย043260514139กลางประถมขยายโอกาส12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181ซับแดงซำไผ่นายไพฑูรย์ รูปพรมก.โคกโพธิ์ไชย043260200110เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182บ้านซับบอนซับเจริญนางฉัตรมณี ผดุงโชคโคกโพธิ์ไชย046เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183นาจานซับสมบูรณ์นายทินกร เทาดีก.โคกโพธิ์ไชย043214200154กลางประถมขยายโอกาส12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184บ้านนาตับเต่านายสายตา คงเทียมศรีก.โคกโพธิ์ไชย04326024747เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185โนนคูณอัมพวันโคกโพธิ์ไชย0432601180เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186บ้านหนองทุ่มวิทยานายชุมพล เหล่าคนค้าโคกโพธิ์ไชย04326040175เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187หนองหญ้าปล้องโนนสว่างนายสุวัฒน์ นามบิดาโคกโพธิ์ไชย04321259480เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188อุดมคงคาคีรีเขตนายสมดี ปะตังเวสังก.โคกโพธิ์ไชย04326052735เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189บ้านโคกสำราญนายมงคล ทวีบุญก.บ้านแฮด043214190200กลางประถมขยายโอกาส16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190บ้านดงหนองเกี่ยวนายบุญเลี้ยง ศรีกงพานก.บ้านแฮด04321210477เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191บ้านดอนปอแดงนายประเสริฐ พื้นหัวสระก.บ้านแฮด04326021479เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192บ้านโนนพันชาตินางศิริลักษณ์ แสนตรงก.บ้านแฮด04326027722เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวนนายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์ก.บ้านแฮด04326031252เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194บ้านป่าม่วงนายสนาม จำปาหอมบ้านแฮด04326052916เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195บ้านเล็บเงือกนายจำนงค์ สีคำบ่อก.บ้านแฮด043260699106เล็กประถมขยายโอกาส9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196บ้านหนองมะเขือนายเคมี หงษ์เอกบ้านแฮด04326042262เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197บ้านหนองหัวช้างนายอนันตพงษ์ ปีนะเกก.บ้านแฮด04326044248เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198ชุมชนบ้านแฮดนายชาตมังกร เลนคำมีก.บ้านแฮด04321821355เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199ขามป้อมประชานุกูลนายนิวัฒน์ สินทรัพย์บ้านแฮด04326014756เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์นายสมชิต ขาวดีบ้านแฮด043260460100เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201หนองแซงวิทยาคมนายศักดา ศรีผาโคตรก.บ้านแฮด081872377384เล็กประถมขยายโอกาส12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202บ้านหนองเต่านายเชิด หึกขุนทดบ้านแฮด04327417973เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203ประชาพัฒนาบ้านแฮดก.บ้านแฮด043218209140กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงนางณัฐพร หลาวมาก.บ้านแฮด043260142120เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205บ้านโนนทันนางสาววาสนรา สีลุนบ้านแฮด04326027481เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206บ้านวังหว้าก.บ้านแฮด043260347149กลางประถมขยายโอกาส16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207บ้านหนองกระหนวนหนองเม็กนายธัชชัย กาละบุตรบ้านแฮด04326037345เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208บ้านหนองขามสมบูรณ์นายกิติพงศ์ ศิริคำกรบ้านแฮด043267123129กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209บ้านหนองผักตบนายปัญญา จันทร์สมบ้านแฮด043260414103เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210บ้านหนองไฮขามเปี้ยนายประกาศ ไชยนามก.บ้านแฮด043218222227กลางประถมขยายโอกาส23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 21,833 1,701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0