รายงานยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคอิสาน)
สำนักงานเขตพื้นที่ ( 462 ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ (เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13 เขต ชายแดนภาคใต้)       กำลังประเมิน   0   1   0     0   0   0   0   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       กำลังประเมิน   1896   3   6961   9   15174   1   11341   1   7422   1   24   12
  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ     4   กำลังประเมิน   2430   7   6029     66   0   62   0   0   0   6004   0
  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษานำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้     4   กำลังประเมิน   13296   2   3524     4746   0   4763   0   4746   0   5748   7

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย     4   ประเมินแล้ว   7591   1   5561     12913   0   12930   0   27029   8   0   0 41
  ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหาร จัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560     4   กำลังประเมิน   2577   1   2765     2423   0   2449   0   3320   8   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     2   ประเมินแล้ว   13534     3698     0   0   658   0   2896   6   0   0 21
  ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย       กำลังประเมิน   7850     4667     0   0   2794   0   6542   1   7044   3 11
  ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด     3   กำลังประเมิน   12178   6   4254     0   0   9286   0   0   0   6512   0
  ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด     4   ประเมินแล้ว   9765   7   4166     0   0   1969   0   0   0   4166   0
  ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ ความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่       กำลังประเมิน   5674   3   5519     6096   0   6151   1   5172   0   0   0
  12.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)     1   กำลังประเมิน   7791   2   6837   1   19254   0   28881   1   9598   0   6837   0
  12.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)     1   กำลังประเมิน   7425   2   6808   1   19336   0   0   0   9586   0   6808   0
  12.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)                              
  12.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)       กำลังประเมิน   0     0     0   0   0   0   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตองต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA     4   กำลังประเมิน   1727     3009     558   0   558   0   5212   3   5212   0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา (ครูครบวงจร)     4   ประเมินแล้ว   2355   2   1709   1   0   0   7333   1   8587   4   0   0
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับความสำเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)       กำลังประเมิน   4266   3   3966   1   868   0   868   0   2270   0   6639   1
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.1 ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS)     4   กำลังประเมิน   2016   7   1602     0   0   5772   0   5772   1   0   0
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลนครู (ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)       กำลังประเมิน   2077   5   3391     2708   0   3523   0   4742   0   0   0

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  16.1 ระดับประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)     4   กำลังประเมิน   4309   5   876   1   5458   0   5714   0   6572   1   0   0
  16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ติดตามและประเมินผลเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)     4   กำลังประเมิน   4828   1   585   1   0   0   1450   0   3181   2   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น     4   ประเมินแล้ว   20096   3   2605   4   222   0   1362   0   3772   2   0   0

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น     2   กำลังประเมิน   14589   1   20003   1   0   0   0   0   0   0   20003   0

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง     4   กำลังประเมิน   10870   1   2708   3   2378   0   4689   0   5478   0   1237   0
  ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       กำลังประเมิน   6213   12   980     0   0   5493   0   5476   0   0   0 2

ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข     4   ประเมินแล้ว   3660   5   1646   3   0   0   2792   0   2786   0   3660   0 64