รายงานยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคอิสาน)
สำนักงานเขตพื้นที่ ( 462 ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ (เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13 เขต ชายแดนภาคใต้)       กำลังประเมิน   0     0     0   0   0   0   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       กำลังประเมิน   1896   1   6961   4   15174   1   11341   1   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ       กำลังประเมิน   7450     9651     797   0   28953   0   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษานำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้       กำลังประเมิน   7928     4763   2   0   0   4763   0   0   0   0   0

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย       ประเมินแล้ว   7591   1   3296     0   0   12930   0   0   0   0   0 41
  ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหาร จัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560       กำลังประเมิน   2440   1   2690     0   0   2449   0   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       กำลังประเมิน   78   1   78     0   0   658   0   0   0   0   0 11
  ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย       กำลังประเมิน   7406   2   699     0   0   2729   0   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด       กำลังประเมิน   10808   1   1246     0   0   9286   0   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด       กำลังประเมิน   4222   1   1969     0   0   1969   0   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ ความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่       กำลังประเมิน   5681   1   5681     0   0   6151   1   0   0   0   0
  12.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)       กำลังประเมิน   7791   2   6837   1   19254   0   28881   1   9598   0   0   0
  12.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)       กำลังประเมิน   7425   2   6808   1   19336   0   0   0   9586   0   0   0
  12.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)                              
  12.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)                              
  ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตองต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA                              

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา (ครูครบวงจร)       กำลังประเมิน   2307   1   3711   1   0   0   7333   1   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับความสำเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)       กำลังประเมิน   1843   1   869     0   0   869   0   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.1 ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS)       กำลังประเมิน   2016   7   1602     0   0   5772   1   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลนครู (ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)       กำลังประเมิน   1254   5   5013     2708   0   3523   0   2145   0   0   0

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  16.1 ระดับประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)       กำลังประเมิน   134   3   882   1   268   0   5714   0   0   0   0   0
  16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ติดตามและประเมินผลเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)       กำลังประเมิน   67   1   831   1   0   0   1450   0   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น       กำลังประเมิน   157   1   0   4   222   0   1362   0   0   0   0   0

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น       กำลังประเมิน   0     0     0   0   0   0   0   0   0   0

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง     5   กำลังประเมิน   121   1   117   3   2378   0   4689   0   0   0   0   0
  ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       กำลังประเมิน   6213   12   980     0   0   5493   0   0   0   0   0

ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม

ตัวชี้วัดรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข       กำลังประเมิน   3661   4   1646   3   0   0   2792   0   0   0   0   0