รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง421254311211
2ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ431292423112111
3ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย431264321221
4ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า41243121
5ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม4112101433112211
6ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด4312104333112211
7ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน421224132112111
8ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น4124233121
9ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง421214331211
10ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์421224331112111
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย43121024433112211
12ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ411243121
13ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)41243121
14ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 41243121
15ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี4122143121
16ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์421274433112211
17ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม412414131211
18ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี412541311211
19ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์42124331211
20ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน41243121
21ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์41243121
22ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์431224231211
23ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์4312104432112211
24ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง41243121
25ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ41243121
26ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร43121124333112211
27ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว42125433112211
28ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร41243121
29ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด41243121
30ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง42128433211211
31ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา412433121
32ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่44121214433112211
33ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์4312102423312211
34ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม431272413312211
35ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายชนาธิป สำเริง4312102423312211
36ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ42121024333112211
37ประถมศึกษาอุดรธานี 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์4312114133112211
38ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย43121224433112211
39ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์431291423312211
40ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข43121214433112211
41ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา431241413112211
42ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา41243121
43ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง43129143211211
44ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน4312104233112211
45ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี4212413121
46ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย411243121
47ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน4312614331221
48ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์41243121
49ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ41243121
50ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์41243121
51ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก43121224433112211
52ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์4312843331211
53ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว431284231211
54ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์431291443312211
55ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ44121024433112211
56ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ43121014433112211
57ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ41126433112211
58ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์43121224433112111
59ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช4312524312211
60ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา41282413121
61ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร42121024331211
62มัธยมศึกษา 31นายพิทยา ไชยมงคล43122413121
63มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์41243121
64มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)411254131121
65มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 41124413121
66มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล412543121
67มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค4112343311211
68มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู4212343311211
69มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด4312842311211
70มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์412431121
71มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ41243121
72มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก4112343121
73มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์4412114433112211
74มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์4112344311221
75มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์42125423111221
76มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ412242311211
รวม 304 128 0 912 383 39 304 115 0 228 102 0 76 29 0 152 72 0 76 34 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/05/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน