รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง421282433112211
2ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ43121024333112111
3ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย431210143312211
4ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า4212614433112111
5ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม4112112433112211
6ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด43121014433112211
7ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน4212714233112211
8ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น44121024433112211
9ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์431282423311211
10ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์43121024432112211
11ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย43121024433112211
12ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ44121024233112211
13ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)41243121
14ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นาง4312102443312211
15ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี411272413312111
16ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์43121024433112211
17ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม412414131211
18ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี4312924133112111
19ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์4312924433112111
20ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน41124243312111
21ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์4312724433112111
22ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์43129243331211
23ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์43121024433112211
24ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง43121024433112211
25ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ4312102443311221
26ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร43121124333112211
27ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว4312824233112211
28ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร412724133112111
29ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด43121024433112211
30ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง43121024433112211
31ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา4312924433112211
32ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่44121214433112211
33ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์43121024233112211
34ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม431292413312211
35ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์43121024233112211
36ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ44121124433112211
37ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี43121124233112211
38ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย43121224433112211
39ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์43121024233112211
40ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข43121224433112211
41ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา4312924433112211
42ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา44121224433112211
43ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง43121024133112111
44ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน43121024233112211
45ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี4112423311211
46ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย431292433112211
47ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน43129243331221
48ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง4212101443312111
49ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ43127243331121
50ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์4122143121
51ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก431212244331112211
52ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์431210143331221
53ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว43121124333112111
54ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 243121024433112211
55ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ441210244331112211
56ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ43121024433112211
57ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ4112102433112211
58ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์43121224433112111
59ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช43121024433112211
60ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา4212924133112211
61ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร43121024333112111
62มัธยมศึกษา 31431281423111221
63มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์431281423111221
64มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)43126143311121
65มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 4412101443111221
66มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล4412714311221
67มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค43128443111211
68มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู4312914431112211
69มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด431281433111221
70มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์41128413111221
71มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ41123141311221
72มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก4212741311211
73มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์44121114433112211
74มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์4212344311221
75มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์431261423111221
76มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ42125142311211
รวม 304 203 0 912 660 120 304 203 0 228 186 0 76 60 2 152 121 0 76 56 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/07/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน