รายงานข้อมูล จุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.
ข้อมูลแสดงการรายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สำนักงานเขตพื้นที่ ( 462 ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
จุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หัวข้อนโยบายรับรองข้อมูลผลการประเมิน1.ข้อมูลสารสนเทศ2.1 สพท. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯไตรมาสที่ 1 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 2 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 3 (ข้อ 2.2-2.6)ไตรมาสที่ 4 (ข้อ 2.2-2.6)การถาม-ตอบและการสนทนา เปิดอ่าน
สพท.สพฐ.มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์มีข้อความจำนวนไฟล์กระดานสนทนาสพท.ถาม-ตอบสพฐ.ถาม-ตอบ
  ก.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  1.นโยบาย การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12)
  การยกระดับคุณภาพการศึกษา       ยังไม่ประเมิน   0     0     0   0   0   0   0   0   0   0
  2.นโยบาย การจัดการศึกษาปฐมวัย (ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5)
  การจัดการศึกษาปฐมวัย       ยังไม่ประเมิน   0     0     0   0   0   0   0   0   0   0
  3.นโยบาย การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดย่อย ที่ 14.2 )
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       ยังไม่ประเมิน   0     0     0   0   0   0   0   0   0   0
  4.นโยบาย การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์       ยังไม่ประเมิน   10995   4   1551     375   0   375   0   375   0   1551   0
  5.นโยบาย การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ (ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด ที่ 11)
  การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ       ยังไม่ประเมิน   0     0     0   0   0   0   0   0   0   0
  6.นโยบาย การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายใน ประเทศ (ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 11 )
  การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ                              
  7.นโยบาย การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
  การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก       ยังไม่ประเมิน   2972   2   7770   1   7505   0   5668   0   0   0   0   0
  8.นโยบาย การอ่านออกเขียนได้ (ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 9 )
  การอ่านออกเขียนได้                              
  9.นโยบาย การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา (ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 -4)
  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา       ยังไม่ประเมิน   0     0     0   0   0   0   0   0   0   0
  10.นโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
  การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค       ยังไม่ประเมิน   0     0     0   0   0   0   0   0   0   0
  11.นโยบาย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา       ยังไม่ประเมิน   583   4   1213   2   0   0   3388   0   1067   0   0   0
  12.นโยบาย การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ (ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1)
  การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ                              
  13.นโยบาย การพัฒนาครูทั้งระบบ (ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 )
  การพัฒนาครูทั้งระบบ       ยังไม่ประเมิน   0     0     0   0   0   0   0   0   0   0
  14.นโยบาย การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด (ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 )
  การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด                              
  ข. จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
  จุดเน้นข้อ 1 การลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ
  1.1 การลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ       ยังไม่ประเมิน   693   1   974     0   0   2944   0   1987   0   0   0
  1.2 การลดปริมาณการบ้าน       ยังไม่ประเมิน   2618   1   1547     0   0   2366   0   2578   0   0   0
  1.3 การลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ       ยังไม่ประเมิน   394   1   2625     0   0   2625   0   0   0   0   0
  จุดเน้นข้อ 2 การประเมินผลคุณภาพการศึกษา ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
  การประเมินผลคุณภาพการศึกษา ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 8 )