เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1นางฐิตารีย์ ตัณฑะสุวรรณะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน085-6824296
2.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1นางสาวสมคิด สุดทะเลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-2556063
3.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
4.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1นางลักษณา ตั้งจรูญชัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0815478966
5.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2นางนภัสภรณ์ โลหณุตผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087-2445920
6.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2นายพิเชฐ ไผครบุรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-720-9232
7.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2นางภคมน เอื้อมเก็บผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
8.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2นายสรายุทธ กล้าไพรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0862484289
9.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081 062 3433
10.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4นางโสริญา เอียดจุ้ยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086 2534544
11.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5นางสาวมะลิดา หงษ์ทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0986248356
12.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5นางศจี จิตสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0862592831
13.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5นางสาวสมสิน ชัชวาลปรีชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0892462351
14.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6นางสุภัทรา แอนโทนี่ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819778772
15.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6นางสาวปชัญญา มามิมนต์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ089-945-5888
16.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7นางสาวผาณิต เภสัชชะผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0899177286
17.มัธยมศึกษา เขต 31นางสุรีพร ชดกิ่งผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08 9846 2901
18.มัธยมศึกษา เขต 31นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอกผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19.มัธยมศึกษา เขต 31นางสาววันทิตา ทะลาสีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08 4439 0742
20.มัธยมศึกษา เขต 31นางสุวรรณี ศิริวัฒน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08 1966 2995
21.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1นางสาวพรนิมิต โล้นพรมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0890128585
22.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1นายกร ปราชญ์รัฐกิจผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน044-613540/099-9829069
23.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1นางสาวอาสิรา ดิษยกุลกิจผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน044-613540/065-5379961
24.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นายอภิชาติ เพ็งโนนยางผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ0883257987
25.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นางนิชธิมา เพ็งโนนยางผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
26.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นางสาววรรฤดี คำศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
27.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นางนงนภา แสนหาญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
28.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นางกิ่งกาญจน์ ป้องจิตใสผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ
29.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นางสาวกิตติกาญจน์ สอนกระโทกผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
30.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4นางสาวธิดารัตน์ จันทะกลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0922505376
31.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4นางดุจดาว ธำรงคประดิษฐ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
32.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4นางสาวณัฐยา ลิไธสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
33.มัธยมศึกษา เขต 32นางสาวฑติพร เหิดขุนทดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-7182265
34.มัธยมศึกษา เขต 32นายสัคสม พระภูจำนงค์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน083-1013925
35.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1นางสาวพิชญ์สินี คุณสุวรรณ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน044 -518351
36.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน044 -518351
37.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1นางอารีย์ สมเป็นผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน044-518351
38.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2นางเพียงกวี เติมสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0868716780
39.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2นางสาววรรณิสา พิมพายับผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0879958355
40.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2นายทองพูน วิวาสุขุผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0924367434
41.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นางธมลวรรณ พลังผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน088-3503459
42.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกรผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0848346668
43.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นางจิราพร ศิริโฉมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0894264291
44.มัธยมศึกษา เขต 33นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0914539226
45.มัธยมศึกษา เขต 33นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0856398942
46.มัธยมศึกษา เขต 33นางจุไรภรณ์ สิริไสยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885861804
47.มัธยมศึกษา เขต 33นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ0899492160
48.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1นางสุภัท วงค์ศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
49.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
50.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2นางอรอุมา ฤาชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089 5844091
51.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2นายชอบ สมภาคผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร081 9661880
52.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2นายสมยงค์ บุญพบผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน089 4258710
53.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3นางสาวอุไร บุญแปลงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0933214637
54.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4นางรุ่งอรุณ บุญไวผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0879577862
55.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897201592
56.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
57.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4นางชลลัดดา เปี่ยมอักโขผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
58.มัธยมศึกษา เขต 28นางสาวดวงดาว จำปาสาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
59.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1นางวาสนา มุสิกสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน045-242320
60.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1นางฉวีวรรณ วะรงค์ ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ045-242320
61.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1นางอุณารัตน์ ลาผ่านผู้ดูแลร่วมระบบอีมีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา045-242320
62.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2นางละออง คงมั่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
63.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2นายภูริภัทร เขียวขำผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
64.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2นางจงลักษณ์ จรลีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
65.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นางวารุณี ผลเพิ่มพูลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
66.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นางศริพร โภคทรัพย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
67.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธินผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
68.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นายเฉลิมพล สายหอมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
69.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4นางวิลาวัลย์ ประชุมรักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน045-321962-132
70.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4นางบุญเสริม แก้วยศผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ
71.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4นางพัชรินทร์ คูณดีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ
72.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1548-6084
73.ประถมศึกษายโสธร เขต 1นายศาสตรา แสงชาติผู้ดูแลหลักระบบอีมีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
74.ประถมศึกษายโสธร เขต 1นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
75.ประถมศึกษายโสธร เขต 1นางสาวรัติกาล สายโสภาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผนื้้้
76.ประถมศึกษายโสธร เขต 1นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทันผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
77.ประถมศึกษายโสธร เขต 2นายพิษณุ มูลสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีครู อันดับ คศ.2
78.ประถมศึกษายโสธร เขต 2นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0868759848
79.ประถมศึกษายโสธร เขต 2นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
80.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1นางสาวสมลักษณ์ ศรียณาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0945306435
81.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน083-2859548
82.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางจินตนา คงสิมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ096-1964599
83.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวดผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา092-6965951
84.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางสาวดรุณี อาจปรุผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-8615400
85.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางธิดารัตน์ จิตรธรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน088-5733639
86.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3นางสาวณัฎฐนิช บรรเทากุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0918312899
87.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818812568
88.มัธยมศึกษา เขต 30ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
89.มัธยมศึกษา เขต 30นายเอกชัย อ้อทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน090-9536579
90.มัธยมศึกษา เขต 30นายพงศธร ชุยสีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
91.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
92.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนายธนิต อุทิตสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
93.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนางนารีทิพย์ วิเศษอุดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
94.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนางวัชราภรณ์ จิตรมาศผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
95.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1นางกัญจนพร ป้องพรมมาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0800068451
96.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1นายคำตา อ้วนสาเลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819770198
97.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1นายมานะ มุกดาม่วงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0866434302
98.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
99.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2นางอรทัย เขียวเขตร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
100.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2นายพิทักษ์ รันรัติยาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0816706375
101.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2นายประภาส พลไชยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน042-359564 ต่อ 21
102.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน5
103.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1นางณัฐยา สีหะวงษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817084198
104.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2นางกวี ดีเจริญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817398773
105.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2นางผ่องพรรณ เมืองประทุมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0803247332
106.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3นางสิริพัชร เข็มสันเทียะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0863550161
107.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3นางสมนึก ลิ้มอารีย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0878589866
108.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3นางสาวกิตติยากร แดนไธสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0896218840
109.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4นางอุบล ชาอุ่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ
110.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4นายโกสิน สะตะผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
111.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4นางเกศราภรณ์ แสนบุตรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
112.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5นางสาวสุวรรณา อุตเมืองเพียผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0846005491
113.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน08-1544-7127
114.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5นางสาวนวพร เอกตะคุผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0804628162
115.มัธยมศึกษา เขต 25นางไพทูรย์ นรสิงห์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897157387
116.มัธยมศึกษา เขต 25นายมนตรี ศรีอุทธาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817178844
117.มัธยมศึกษา เขต 25นางสาวพรรณี กรุงศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0837629870
118.มัธยมศึกษา เขต 25นางดณษภร ผิวขาวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0894220226
119.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1นายพงษ์เดช ภูมิพันธุ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
120.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1นายอัษฎาวุธ น้อยมีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ
121.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1นายพิเชษฐ ไชยจำนงค์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน089-5711041
122.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2นางกุลนภา กอกุลจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0812607659
123.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3นางสาวณัฐปภัสร์ พระศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ
124.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3นางสาวอภิญญา จันทร์สุขผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
125.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4นางเกษมณี ประเสริฐผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ042281299
126.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4นายปัญจพล แสงคำไพผู้ดูแลหลักระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร
127.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4นายสยมพล จันทะแจ้งผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
128.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4นางอุไรพร พิมพาแสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0957568828
129.มัธยมศึกษา เขต 20นางสุรเนตร กลัดสอาดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818116417
130.มัธยมศึกษา เขต 20นางสาวศุภัชยา วิชาผงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0833451466
131.ประถมศึกษาเลย เขต 1นางขนิษฐา คับเพียงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1976-8433
132.ประถมศึกษาเลย เขต 1นายจักรกริช อาจแก้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-7217-7314
133.ประถมศึกษาเลย เขต 1นางอมรา จำรูญศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1380-4612
134.ประถมศึกษาเลย เขต 1นางสาววรกัรญา ไชยวงษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1261-1289
135.ประถมศึกษาเลย เขต 2นางสาวขวัญจิรา พรมใจผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
136.ประถมศึกษาเลย เขต 3นางพัชรี ขุนมาตย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0860730953
137.ประถมศึกษาเลย เขต 3นางสุพรรณ พรมภักดีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0933216614
138.ประถมศึกษาเลย เขต 3นางสาวจิรัชญา พายัพผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0939398721
139.มัธยมศึกษา เขต 19นางกัญญามาศ พลชำนาญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน093-321-9059
140.มัธยมศึกษา เขต 19นายณัฐพงศ์ บุญเหลือผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน080-155-8446
141.มัธยมศึกษา เขต 19นางสุดาพร พินิจมนตรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-852-9593
142.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1นางพรรณี หินวรรณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
143.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2นายนพดล เสนาอาจผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0899431292
144.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2นางพัฒน์นรี ผาทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0985908761
145.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2นายรำเพย ทินกระโทกผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898424963
146.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2นายพชร รักษ์มณีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0899438695
147.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1นายยุทธพร ภักดีหาญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0854901965
148.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1นางสาวพรปภาทิพย์ ขุนบุญจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0831442160
149.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1นางธนาจิตต์ พัฒยาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0896234668
150.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2นางสุกัลยา ทับมะโรงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895240790
151.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2นางสาวละมุล อนุสัตย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0910613979
152.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3นางสาวอัญชลี ส่องสพผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897101812
153.มัธยมศึกษา เขต 26นางสาวจรรยา สีแก้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
154.มัธยมศึกษา เขต 26นางสาวชลธิชา การถางผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
155.มัธยมศึกษา เขต 26นายวิทยา ศรีพันชาติผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
156.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1นางวิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน084-2020748
157.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1นางปิยะนารถ ดิษฐาเนตรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-0555733
158.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ090-9968677
159.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นางสาวระเบียบ ขาวผ่องผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0985989415
160.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0883171735
161.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นายไกรวุธ พนมพงษ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0883092023
162.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นางมนัญญา สมหนองบัวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน086-7737888
163.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายธนวัฒน์ ดอกพุทธาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน095-1855809
164.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-2629527
165.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายทองอินทร์ ภูมิประสาทผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9646990
166.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นางจิราภรณ์ สีลาผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8725506
167.มัธยมศึกษา เขต 27นางพิศมัย หาญอาษาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0910624939
168.มัธยมศึกษา เขต 27นางศศิวิมล เพชรไพรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885618810
169.มัธยมศึกษา เขต 27นางลักขนา คณาศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885614645
170.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นางสำลี แจ่มสุวรรณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
171.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นายชาญยุทธ ไสยาศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
172.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอมผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0817086828
173.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นางสมพร จันสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน085-7567834
174.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2นางวิจิตรา โคตรบัญชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817697370
175.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0879359202
176.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางลมุล เนตรคุณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0830045048
177.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางสาวสุดาพร ใจอ่อนผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0918659153
178.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นายณัฐพล ทวยลีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0934896266
179.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางราตรี พูลพัฒน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ0956703482
180.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางหฤทัย แก่นสำโรงผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ0973197496
181.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ087-2387307
182.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางสาววิชุดา ตรีเนตรผู้ดูแลหลักระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0935514144
183.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางสาวดวงเนตร สันวิลาศผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0854611516
184.มัธยมศึกษา เขต 24นายชริน พลตื้อผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0934683903
185.มัธยมศึกษา เขต 24นายธีระพร ภาคมฤกษ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0896172819
186.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน083-3380099
187.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2นางนภสร มีระหันนอกผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0972313006
188.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2นางฐิตาภรณ์ แก้วก่าผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0956746614
189.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-7877709
190.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3นางคนึงนิช ผาสุขผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-3808037
191.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3นายพนมพร มาตราชผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที081-8554913
192.มัธยมศึกษา เขต 23นางลักษณาวดี บุญพบผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0982942356
193.ประถมศึกษานครพนม เขต 1นางกรรณิการ์ ชนรินทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0650096246
194.ประถมศึกษานครพนม เขต 1นางสุพร เจียร์สุคนธ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0817394828
195.มัธยมศึกษา เขต 22นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0821221784
196.ประถมศึกษามุกดาหารนางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน092-7529828
197.ประถมศึกษามุกดาหารนายเชษฐ์กิตติ แดงอาจผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0832842526