ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นายปราโมทย์ แสนกล้าผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 10959653551http://koratedu.info/2017/สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1636 หมู่ 5เพชมาตุคลาหัวทะเลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา30000
2.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานคร06449459590 4439 9015http://www.korat2.go.thสพป.นครราชสีมา เขต 2563 ถ.เพชรมาตุคลา เพชรมาตุคลาจักราชจักราชนครราชสีมา30230
3.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นายกิตติพงศ์ โด่งพิมายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา09024098600-4444-5161http://www.korat3.go.thถนนสุขาภิบาล 14แชะครบุรีนครราชสีมา30250
4.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายดำเนิน เพียรค้าผอ.สพป.สระบุรี เขต 1081 9662322044 416997http://www.korat4.go.thเลขที่ 345หมู่ที่ 5มิตรภาพลาดบัวขาวสีคิ้วนครราชสีมา30340
5.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดร.สมเกี่ยรติ ชิดไธสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-4420-81520-4420-8152http://www.korat5.go.thเลขที่ 118หมู่ที่12ด่านขุนทด - หนองสรวงด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา30210
6.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6044-461672044-462009http://www.nma6.go.th.thสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6666นิเวศรัตน์ (ถนนหมายเลย 202)ด่านช้างบัวใหญ่นครราชสีมา30120
7.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา084-82577630 4430 0177http://www.korat7.go.thต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา227 หมู่ 21พิมาย - ชุมพวงชุมพวงชุมพวงนครราชสีมา30270
8.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา (รักษาราชการแทน)รอง ผอ.สพป.บร.10-4461-10130-4462-0277http://www.brm1.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 150อิสาณในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์31000
9.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุลผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 20 4467 07000 4467 0700http://www.br2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2451หมู่ 3อำนวยกิจประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์31140
10.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 นายสุชิต ชมภูวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-4463-5410-4463-4542http://area.obec.go.th/buriram3/สพท.บุรีรัมย์ เขต 377 หมู่ที่ 4-นางรองนางรองบุรีรัมย์31110
11.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุร044689445044689095http://www.br4.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4โรงเรียนตงศิริพุทไธสงพุทไธสงบุรีรัมย์31120
12.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายคำปุ่น บุญเชิญผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 30-4451-44230-4451-3245http://www.srn1.obec.go.th/บริเวณโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"348 หมู่ที่ 20 บ้านหนองโตงพัฒนาสุรินทร์ - ปราสาทนอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์32000
13.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา08460322620-4459-9232http://www.srn2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2219 หมู่ 1ศรีรัตน์รัตนบุรีรัตนบุรีสุรินทร์32130
14.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นางภานิชา อินทร์ช้าง044-552347044-552052http://www.surin3.go.thบริเวณโรงเรียนปราสาทหมู่ที่ 2โชคชัย - เดชอุดมกังแอนปราสาทสุรินทร์32140
15.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรีผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3http://www.sisaketedu1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1360 หมู่ 5รัตนวงษาหนองครกเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ33000
16.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ( รก. ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 20-4569-15330-4569-1532http://www.osea2.go.th กำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ33120
17.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรมผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3045671259045671333http://www.ssk3.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 369 ม.8หนองฉลองขุขันธ์ศรีสะเกษ33140
18.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวีรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 10982264269045-810561http://www.sskedu4.go.th/_3ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ33110
19.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายถาวร คูณิรัตน์ผอ.สพป.อบ.4081-95544490-4524-2320http://ubn1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1เลขที่ 199สุรศักดิ์ในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี34000
20.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นายวิชัย แสงศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา045-482412045-481210http://202.143.164.107/home.phpสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2-ตระการ-พนาขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี34130
21.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ
22.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายเธียนไท คำล้านผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 20949163519045321907http://www.ubn4.go.th--คำน้ำแซบวารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี34190
23.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุขอุบลราชธานี34160
24.ประถมศึกษายโสธร เขต 1 นายอดุลย์ กองทองผอ.สพท.ยโสธร เขต 1045 711419045 711419www.yst1.go.thบ้านสำราญ111 หมู่ 1แจ้งสนิทสำราญเมืองยโสธร35000
25.ประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะรอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ045789477045789477http://www.yst2.obec.go.thอำเภอกุดชุม0วารีราชเดชกุดชุมกุดชุมยโสธร35140
26.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 10-4481-6520-4481-1658http://area.obec.go.th/chaiyaphum1/สนามบินในเมืองเมืองชัยภูมิ36000
27.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2ภูเขียว-ชุมแพผักปังภูเขียวชัยภูมิ36110
28.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชรผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3044056385044056387http://www.chaiyaphum3.go.th1ชัยภูมิ-สีคิ้วหนองบัวใหญ่จัตุรัสชัยภูมิ36130
29.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ นายอดุลย์ กองทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-4551-19840-4551-1917http://www.amnat-ed.go.thเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ230 หมู่ 7สุขาภิบาล 1บุ่งเมืองอำนาจเจริญ37000
30.มัธยมศึกษา เขต 31 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.31044 395225 044 395224http://www.mattayom31.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31505โคกกรวด-หนองปลิง โคกกรวด เมืองนครราชสีมานครราชสีมา30280
31.มัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา044-612408044-612664www.ssbr.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215นิวาศในเมืองเมือง บุรีรัมย์31000
32.มัธยมศึกษา เขต 33 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0814709416044-713465http://www.secondary33.go.th/บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน197 หมู่ที่ 20สุรินทร์-ปราสาทนอกเมืองเมืองสุรินทร์32000
33.มัธยมศึกษา เขต 28 นายภัทธศาสน์ มาสกุลรองผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 28045613372045613379www.mskyt28.infoสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28917/20วันลูกเสือหนองครกเมืองฯศรีสะเกษ33000
34.มัธยมศึกษา เขต 29 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสารผอ.สพม.29045-422186045-422185http://www.secondary29.go.thบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด9เลี่ยงเมืองกุดลาดเมืองอุบลราชธานี34000
35.มัธยมศึกษา เขต 30 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา044056767044056768http://www.sesao30.go.th393/2 ม.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ393/2 ม.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิชุมชนขี้เหล็กใหญ่ต.ในเมืองอ.เมืองชัยภูมิ36000